Spolupráca verejnej správy, firiem a tretieho sektora môže pomôcť zlepšiť služby občanom

Skú­se­nos­ti zo za­hra­ni­čia, ale aj z via­ce­rých ús­peš­ných pro­jek­tov na Slo­ven­sku uka­zu­jú, že pre ob­lasť lep­šie­ho vy­uží­va­nia mo­der­ných tech­no­ló­gií v pros­pech ob­ča­nov je veľ­kým prí­no­som spo­lup­rá­ca štát­nej sprá­vy, súk­rom­ných fi­riem a tre­tie­ho sek­to­ra.

Pod­nie­tiť hlb­šiu dis­ku­siu na tú­to té­mu a zá­ro­veň uká­zať reál­ne prík­la­dy, ako mô­že ta­ká­to spo­lup­rá­ca fun­go­vať, bo­lo cie­ľom po­du­ja­tia Ino­vač­né fó­rum, kto­ré za­stre­ši­la spo­loč­nosť Mic­ro­soft Slo­va­kia. Dis­ku­sie sa zú­čas­tni­li zá­stup­co­via spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft pre Slo­ven­sko i Euró­pu, pred­sta­vi­te­lia aka­de­mic­kých in­šti­tú­cií a ne­zis­ko­vých or­ga­ni­zá­cií.

Dô­le­ži­tosť ta­kých­to par­tnerstiev pre ce­lú Euró­pu zdô­raz­nil na úvod Fó­ra, ur­če­nom zá­stup­com aka­de­mic­kej a ve­rej­nej sprá­vy, Jan Muehl­feit, šéf spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft pre Euró­pu: "V 21. sto­ro­čí si bu­dú jed­not­liv­ci, or­ga­ni­zá­cie i štá­ty kon­ku­ro­vať naj­mä schop­nos­ťou od­om­knúť ľud­ský po­ten­ciál. V tom­to sna­že­ní bu­dú in­for­mač­né tech­no­ló­gie všeo­bec­ne a cloud com­pu­ting kon­krét­ne hrať zá­sad­nú úlo­hu."

Ďal­šou z tém po­du­ja­tia bo­li clou­do­vé služ­by a ich prak­tic­ké vy­uži­tie, kde pria­me skú­se­nos­ti štu­den­tov a pe­da­gó­gov s ich pou­ží­va­ním prib­lí­ži­la Zu­za­na Ko­va­či­čo­vá, pro­de­kan­ka pre le­gis­la­tív­nu ob­lasť, vzťa­hy s ve­rej­nos­ťou a in­for­mač­né tech­no­ló­gie z Fa­kul­ty ma­na­ge­men­tu Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve. "Sta­ré rie­še­nie už ne­pok­rý­va­lo na­še pot­re­by. Za mi­ni­mál­ne nák­la­dy sme zís­ka­li no­vé, kva­li­ta­tív­ne vy­ššie rie­še­nie, udr­ža­teľ­né do bu­dúc­nos­ti, kto­ré pok­rý­va na­še ná­ro­ky a zá­ro­veň umož­ňu­je ďal­ší roz­voj a ino­vá­cie v ob­las­ti slu­žieb pre pou­ží­va­te­ľov," prib­lí­ži­la Zu­za­na Ko­va­či­čo­vá.

Po­du­ja­tie sa ve­no­va­lo aj ví­ziám mo­der­né­ho vzde­lá­va­nia pre 21. sto­ro­čie, kde sa na jed­nej z pred­ná­šok o prak­tic­ké skú­se­nos­ti so vzde­lá­va­ním mi­mo škol­skej la­vi­ce po­de­lil Fran­ti­šek Bez­ák zo Súk­rom­nej ško­ly GA­LI­LEO SCHOOL v Bra­tis­la­ve. Pod­rob­nos­ti vy­svet­lil ďa­lej tak­to: "Svet sa me­ní a aj spô­sob, ako sa učí­me a mies­to, kde sa učí­me. Na GA­LI­LEO SCHOOL vy­uží­va­me plat­for­mu Of­fi­ce 365 s mo­bil­ný­mi tech­no­ló­gia­mi Win­dows Pho­ne pre vzde­lá­va­nie vždy a vša­de, te­da aj mi­mo škol­skej la­vi­ce. Bez­plat­né ap­li­ká­cie Lync a One­No­te umož­nia štu­den­tom pl­no­hod­not­ne sa zú­čas­tniť vy­učo­va­nia, ko­mu­ni­ko­vať a pra­co­vať zo všet­kých kú­tov Slo­ven­ska."

Ino­vač­né fó­rum uzav­rel blok na té­mu pod­po­ry bu­dúc­nos­ti mla­dých ľu­dí pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gií, kde o no­vých mož­nos­tiach pod­ni­ka­nia dis­ku­to­va­li Mar­tin Čer­ňák pro­duk­to­vý ma­na­žér pre Of­fi­ce zo spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia a Len­ka Kri­ža­no­vá z ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cie Ju­nior Achieve­ment Slo­ven­sko, te­ma­tic­ky ich dopl­nil To­máš Bo­žik, Ap­tech-Euro­pe n.o., kto­rý sa ve­no­val spo­lup­rá­ci s mladý­mi IT ta­len­ta­mi.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter