ESET Secure Authentication, nový dvojfaktorový autentifikačný systém pre firemné siete využívajúci jednorazové heslá

ESET, lí­der v proak­tív­nej ochra­ne pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi s 20-roč­nou his­tó­riou, vy­dá­va ESET Se­cu­re Aut­hen­ti­ca­tion - bez­peč­nú dvoj­fak­to­ro­vú auten­ti­fi­ká­ciu s jed­no­ra­zo­vý­mi hes­la­mi (2FA OTP). Tá na pri­po­je­nie k fi­rem­nej sie­ti vy­uží­va pou­ží­va­te­ľov mo­bil­ný te­le­fón. To­to jed­no­du­ché rie­še­nie pos­ky­tu­je k bež­né­mu auten­ti­fi­kač­né­mu pro­ce­su, kto­rý vy­uží­va len prih­la­so­va­cie me­no a hes­lo, aj ďal­šiu vrstvu ochra­ny. ESET Se­cu­re Aut­hen­ti­ca­tion fun­gu­je na iP­ho­noch a mo­bil­ných te­le­fó­noch s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, Blac­kBerry, Win­dows Pho­ne 7 a 8, Win­dows Mo­bi­le a na te­le­fó­noch s pod­po­rou J2ME. Rie­še­nie pod­po­ru­je aj auten­ti­fi­ká­ciu cez SMS sprá­vy, vďa­ka čo­mu je vhod­né aj na star­šie mo­bil­né te­le­fó­ny, na kto­rých by ap­li­ká­cia ne­fun­go­va­la.

"ESET roz­ši­ru­je svo­je bez­peč­nos­tné por­tfó­lio v ob­las­ti IT bez­peč­nos­ti tak, aby roz­ší­ril svo­ju po­nu­ku pro­duk­tov ur­če­ných fi­rem­ným zá­kaz­ní­kom. Ok­rem už exis­tu­jú­cich En­dpoint rie­še­ní by sa rád za­me­ral na ras­tú­cu pot­re­bu pro­duk­tov za­bez­pe­ču­jú­cich ma­je­tok a know-how ma­lých a stred­ných fi­riem. Zo stra­ny fi­riem, kto­ré nech­cú in­ves­to­vať do nák­lad­né­ho har­dvé­ru na dvoj­fak­to­ro­vú auten­ti­fi­ká­ciu (2FA) ale­bo kto­ré ne­ma­jú zá­ujem na­sa­dzo­vať kom­pli­ko­va­ný pro­dukt, exis­tu­je pot­re­ba jed­no­du­ché­ho rie­še­nia bez nut­nos­ti kon­fi­gu­rá­cie," ho­vo­rí Ig­na­cio Sbam­pa­to, ob­chod­ný a mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ ESE­Tu. "Pro­dukt vy­pĺňa di­eru na tr­hu vďa­ka mi­ni­mál­ne­mu do­pa­du na sprá­vu, ab­sen­cii ťaž­ko­pád­ne­ho har­dvé­ru a in­teg­rá­ciou s už exis­tu­jú­ci­mi nás­troj­mi. Ma­lým a stred­ným fir­mám po­nú­ka pres­ne to, čo pot­re­bu­jú," do­dá­va Sbam­pa­to.

ESET Se­cu­re Aut­hen­ti­ca­tion je ďal­ším prí­dav­kom do por­tfó­lia rie­še­ní ESE­Tu, kto­ré chrá­nia fi­rem­né dá­ta v do­be mo­bil­ných tech­no­ló­gií. Za­tiaľ čo fir­mám ur­če­ný ESET En­dpoint Se­cu­ri­ty pre An­droid a je­ho spot­re­bi­teľ­ská ver­zia ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty chrá­nia dá­ta v smar­tfó­noch, ESET Se­cu­re Aut­hen­ti­ca­tion za­bez­pe­ču­je bez­peč­ný prís­tup k fi­rem­ným sie­ťam z pre­nos­ných za­ria­de­ní. Ide o klient/server sys­tém, v kto­rom server pos­kyt­ne jed­no­ra­zo­vé hes­lo a klient (mo­bil­ný te­le­fón) ho zob­ra­zí, tak­že uží­va­teľ ho bu­de môcť pou­žiť na auten­ti­fi­ká­ciu v pod­po­ro­va­nom sys­té­me.

„No­vý ESET Se­cu­re Aut­hen­ti­ca­tion je kľú­čo­vým prí­dav­kom k ochra­ne cit­li­vej infra­štruk­tú­ry a dát kaž­dej fir­my. K množ­stvu je­ho vý­hod pat­rí jed­no­du­chá in­šta­lá­cia, pou­ží­va­nie, sprá­va a ši­ro­ká pod­po­ra mo­bil­ných plat­fo­riem," ho­vo­rí Pe­ter Stan­čík, špe­cial­ista na IT bez­peč­nosť zo spo­loč­nos­ti ESET. „No­vý pro­dukt pos­ky­tu­jú­ci 2FA auten­ti­fi­ká­ciu sa ho­dí ako dopl­nok k exis­tu­jú­cej Out­look Web Ac­cess/App a VPN infra­štruk­tú­re ma­lých a stred­ných pod­ni­kov," vy­svet­ľu­je Stan­čík.

Rie­še­nie je navr­hnu­té tak, aby bo­la je­ho in­šta­lá­cia, kon­fi­gu­rá­cia a sprá­va čo naj­jed­no­duch­šia. Je auto­ma­tic­ky in­teg­ro­va­né s naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ný­mi služ­ba­mi a pro­to­kol­mi. ESET Se­cu­re Aut­hen­ti­ca­tion pos­ky­tu­je ochra­nu pre Out­look Web Ac­cess/APP a RA­DIUS. No­vý pro­dukt je tes­to­va­ný a pod­po­ro­va­ný na Win­dows Server­och (2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2 and 2012).

Kľú­čo­vé be­ne­fi­ty:

  • Širo­ká pod­po­ra mo­bil­ných plat­fo­riem: Tým­to rie­še­ním mô­žu byť chrá­ne­ní uží­va­te­lia pou­ží­va­jú­ci mo­der­né mo­bil­né za­ria­de­nia vrá­ta­ne iP­ho­nu, An­droi­du, Blac­kBerry, Win­dows Pho­ne 7 a 8, Win­dows Mo­bi­le a te­le­fó­ny s pod­po­rou J2ME. Pre­fe­ro­va­ným auten­ti­fi­kač­ným vek­to­rom je mo­bil­ná ap­li­ká­cia ESET Se­cu­re Aut­hen­ti­ca­tion. Tá­to ap­li­ká­cia sa stiah­ne do uží­va­te­ľov­ho mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, po čom bu­de môcť ge­ne­ro­vať jed­no­ra­zo­vé hes­lá. Uží­va­te­ľom, kto­rí si ap­li­ká­ciu ne­moh­li ale­bo nech­ce­li in­šta­lo­vať, sú hes­lá do­ru­čo­va­né pros­tred­níc­tvom SMS.
  • Zná­my sys­tém spra­vo­va­nia (MMC a ADUC plu­gin): Win­dows ad­mi­nis­trá­to­ri oce­nia jed­no­du­chosť in­teg­rá­cie s Ac­ti­ve Di­rec­to­ry pre den­no­den­nú sprá­vu uží­va­te­ľov, kto­rá vy­uží­va Users & Com­pu­ter ma­na­ge­ment nás­troj, ako aj in­teg­rá­ciu s Mic­ro­soft Ma­na­ge­ment kon­zo­lou (MMC).
  • Ochra­na Out­look Web Ac­cess/App En­dpoin­tov: OWA je in­teg­ro­va­ná s dvoj­fak­to­ro­vou auten­ti­fi­ká­ciou cez na­tív­ny plu­gin, kto­rý po­zas­ta­vu­je ko­mu­ni­ká­ciu s uží­va­te­ľom do mo­men­tu, v kto­rom sa uží­va­teľ ús­peš­ne auten­ti­fi­ku­je dru­hým fak­to­rom.
  • Ochra­na RA­DIUS En­dpoin­tov: RA­DIUS je pro­to­kol pre auten­ti­fi­ká­ciu uží­va­te­ľa aj vo VPN pries­to­re. RA­DIUS en­dpoint kon­cen­tru­je všet­ky RA­DIUS žia­dos­ti do jed­né­ho mies­ta, z kto­ré­ho po­sie­la auten­ti­fi­kač­né po­žia­dav­ky do ESET Se­cu­re Aut­hen­ti­ca­tion.
  • Auto­ma­tic­ká kon­fi­gu­rá­cia: In­šta­lá­cia mo­bil­nej ap­li­ká­cie bo­la navr­hnu­tá tak, aby bo­la čo naj­jed­no­duch­šia a naj­hlad­šia. Uží­va­teľ klik­ne na link v texto­vej sprá­ve mo­bi­lu, po čom sa ap­li­ká­cia nain­šta­lu­je.

Dos­tup­nosť pro­duk­tu

Od 21. feb­ruára 2013 je ESET Se­cu­re Aut­hen­ti­ca­tion k dis­po­zí­cii v Se­ver­nej Ame­ri­ke. Bol pred­sta­ve­ný na RSA kon­fe­ren­cii v San Fran­cis­cu, na kto­rej sa ESET účas­tnil. V prie­be­hu ro­ka bu­de pro­dukt vy­da­ný vo vy­bra­ných kra­ji­nách v Euró­pe, Ázii a Ti­cho­mo­rí a v La­tin­skej Ame­ri­ke. Viac in­for­má­cií o uve­de­ných vlas­tnos­tiach a be­ne­fi­toch náj­de­te na pro­duk­to­vej strán­ke ESET Se­cu­re Aut­hen­ti­ca­tion.

Zdroj: ESETOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter