Kto vládol reklame na internete minulý rok?

TNS Slo­va­kia mo­ni­to­ru­je ak­ti­vi­tu slo­ven­ských uží­va­te­ľov inter­ne­tu na 2650 slo­ven­ských webo­vých strán­kach. Z úda­jov za re­por­to­va­ných 115 por­tá­lov vy­ply­nu­lo, že sa v ro­ku 2012 ob­ja­vi­lo na tých­to 115 por­tá­loch viac ako 518 ti­síc dis­pe­jo­vých rek­lam­ných for­má­tov (ďa­lej len „ban­ne­rov"). V prie­me­re den­ne pri­pad­lo na je­den web­si­te 12 ban­ne­rov.

Cel­ko­vo pri­pa­dá na 15 naj­väč­ších webov až 72 per­cent všet­kých na­sa­de­ných ban­ne­rov v ro­ku 2012. Prib­liž­ne 21 per­cent všet­kých na­sa­de­ných ban­ne­rov mož­no po­va­žo­vať za selfpro­mo, te­da rek­la­mu na vlas­tné pro­duk­ty a znač­ky vlas­tní­kov por­tá­lov. Tá­to sku­toč­nosť má vplyv aj na umies­tne­nie sa­mot­ných mé­dií v reb­ríč­ku TOP 10 za­dá­va­te­ľov.

Reb­rí­ček za­dá­va­te­ľov rek­la­my na inter­ne­te ve­die Lidl. Me­dzi top 10 za­dá­va­teľ­mi sú aj všet­ci tra­ja mo­bil­ní ope­rá­to­ri.

Po­ra­die TOP 15 za­dá­va­te­ľov

Po­ra­die

Za­dá­va­teľ

1

Lidl

2

Slo­vak Te­le­kom

3

Mar­kí­za - Slo­va­kia

4

Kraft Foods Slo­va­kia

5

Te­le­fo­ni­ca Slo­va­kia

6

Cen­trum Hol­dings

7

Fas­hion days shop­ping

8

Pe­tit Press

9

Oran­ge Slo­ven­sko

10

Tat­ra ban­ka

11

TV Joj

12

Beiersdorf Slo­va­kia

13

Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa

14

Sam­sung elec­tro­nics

15

Pe­rex

Mo­ni­to­ring rek­lam­ných vý­dav­kov vy­chá­dza z ofi­ciál­nych cen­ní­ko­vých cien a ne­zoh­ľad­ňu­je bartre, bo­nu­sy a agen­túr­ne pro­ví­zie.

TNS Slo­va­kia mo­ni­to­ru­je 8 ce­loš­tát­nych te­le­víz­nych a 6 ce­loš­tát­nych roz­hla­so­vých sta­níc, viac ako 100 prin­to­vých ti­tu­lov s ce­los­lo­ven­ským aj re­gio­nál­nym za­me­ra­ním, 2650 webo­vých strá­nok, z kto­rých re­por­tu­je úda­je o rek­la­me za 115 webo­vých strá­nok a pre­be­rá úda­je o rek­la­me od 9 out-of-ho­me agen­túr, 2 ki­no spo­loč­nos­tí a 1 me­diál­ne­ho za­stu­pi­teľ­stva (za­stre­šu­je 27 te­ma­tic­kých TV sta­níc).

Zdroj: TNS SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter