Aplikácia Family by Sygic boduje v Amerike, získala ocenenie PTPA

Ap­li­ká­cia Fa­mi­ly by Sy­gic us­pe­la v hod­no­te­ní ne­zá­vis­lej ko­mu­ni­ty ro­di­čov v se­ver­nej Ame­ri­ke a zís­ka­la oce­ne­nie Pa­rent Tes­ted Pa­rent Ap­pro­ved (PTPA). PTPA je pres­tíž­ne sve­to­vé oce­ne­nie a po­má­ha pro­duk­tom zvi­di­teľ­niť sa na tr­hu. Od­ov­zdá­va ho PTPA Me­dia, pop­red­ný hod­no­tia­ci prog­ram s naj­vač­šou ne­zá­vis­lou ko­mu­ni­tou ro­di­čov, kto­rá sa ve­nu­je tes­to­va­niu pro­duk­tov ur­če­ných pre ro­di­ny.

Pre Sy­gic je oce­ne­nie od PTPA Me­dia ús­pe­chom nie­len pre ap­li­ká­ciu, ale aj pre znač­ku. "Sme poc­te­ní, že ap­li­ká­cia Fa­mi­ly by Sy­gic vy­hra­la ta­ké­to pres­tíž­ne oce­ne­nie. Je ob­rov­ským za­dos­ťu­či­ne­ním, že náš pro­dukt ne­zá­vis­le od se­ba ozna­či­lo 60-ti­síc ro­di­čov zdru­že­ných v ko­mu­ni­te za dô­ve­ry­hod­ný," po­ve­dal CEO spo­loč­nos­ti, Mi­chal Štencl.

Oce­ne­nie PTPA uis­ťu­je pou­ží­va­te­ľov ap­li­ká­cie o tom, že do rúk dos­ta­li nao­zaj bez­peč­nú a špič­ko­vú ap­li­ká­ciu a ne­mu­sia sa obá­vať zneu­ži­tia osob­ných úda­jov či na­ru­še­nia súk­ro­mia. "V PTPA Me­dia sme hr­dí na­to, že hrá­me ta­kú­to dô­le­ži­tú úlo­hu v cer­ti­fi­ko­va­ní pro­duk­tov, kto­rým mô­žu ve­riť ro­di­ny na ce­lom sve­te," ho­vo­rí CEO a za­kla­da­teľ­ka spo­loč­nos­ti Sha­ron Vin­de­ri­ne.

Ap­li­ká­cia Fa­mi­ly by Sy­gic bo­la uve­de­ná na trh 8. ja­nuá­ra 2013 ako dru­hý pro­dukt me­dzi­ná­rod­né­ho líd­ra v GPS na­vi­gač­nom sof­tvé­ri, spo­loč­nos­ti Sy­gic. Vďa­ka ap­li­ká­cii mô­žu ro­din­ní prís­luš­ní­ci zdie­ľať svo­ju po­lo­hu po­mo­cou svoj­ho smar­tfó­nu. Ro­di­čia sa tak ne­mu­sia obá­vať a te­le­fo­nic­ky kon­tro­lo­vať de­ti, kto­ré zís­ka­jú väč­ší po­cit sa­mos­tat­nos­ti.

Ap­li­ká­cia Fa­mi­ly by Sy­gic zob­ra­zu­je po­lo­hu a po­hyb čle­nov ro­di­ny na ma­pe v reál­nom ča­se. Pod­mien­kou pre vy­uží­va­nie služ­by sú smar­tfó­ny s iOS ale­bo s An­droi­dom a dá­to­vé služ­by. Ro­dič si mô­že v ap­li­ká­cii vy­tvo­riť a nas­ta­viť Bez­peč­né a Ne­bez­peč­né zó­ny a ne­chať sa in­for­mo­vať o po­hy­be ro­din­ných prís­luš­ní­kov v tých­to zó­nach.

Fun­kcia „Geo­fen­ce" pou­ží­va­te­ľo­vi umož­ní ve­dieť, keď sa člen ro­di­ny prib­lí­ži k ur­če­nej po­lo­he. Fun­kcia Aug­men­ted reali­ty umož­ní ro­di­čom vi­dieť, kde sa de­ti na­chá­dza­jú v reál­nom pros­tre­dí - nap­rík­lad ak sa od se­ba vzdia­lia na sva­hu na ly­žo­vač­ke. Z ap­li­ká­cie je mož­né sa na­vi­go­vať k pria­mo k ro­din­né­mu prís­luš­ní­ko­vi, aj po­sie­lať si bez­plat­né sprá­vy v rám­ci ap­li­ká­cie me­dzi člen­mi ro­di­ny. Ap­li­ká­ciu si mô­že­te stiah­nuť na Goog­le Play a App­le Ap­pSto­re.

Zdroj: SygicOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter