TS: T-Mobile prináša do akciovej ponuky Samsung Diva

Samsung Diva.jpg Spo­loč­nosť T-Mo­bi­le Slo­ven­sko za­ra­ďu­je do ak­cio­vej po­nu­ky no­vin­ku ur­če­nú naj­mä pre že­ny. Sam­sung Di­va S7070 je do­ty­ko­vý te­le­fón s ele­gan­tným di­zaj­nom a sú­čas­ný­mi fun­kcia­mi. T-Mo­bi­le uve­de­ním tej­to no­vin­ky pok­ra­ču­je v roz­ší­ro­va­ní lí­nie žen­ských te­le­fó­nov vo svo­jej po­nu­ke.

Sam­sung Di­va S7070 – do­ty­ko­vý ele­gán
T-Mo­bi­le prip­ra­vil pre pou­ží­va­teľ­ky za­ují­ma­vú voľ­bu te­le­fó­nu v ak­cio­vej po­nu­ke. No­vý Sam­sung Di­va S7070 je kom­pakt­ný prís­troj (s roz­mer­mi 101x55x13 mm a hmot­nos­ťou 94 g) s vý­bor­ným ma­te­riá­lo­vým spra­co­va­ním. Jej naj­sil­nej­šou do­mé­nou di­zaj­nu je za­dná stra­na s vý­raz­ným vzo­rom a špe­ci­fic­ký­mi tvar­mi.
Sam­sung Di­va S7070 je vy­ba­ve­ný do­ty­ko­vým dis­ple­jom s uh­lo­prieč­kou 2,8“ a kva­lit­ným dis­ple­jom zob­ra­zu­jú­cim 16 mi­lió­nov fa­rieb v roz­lí­še­ní 240x320 pixlov. Mul­ti­me­diál­nu vý­ba­vu dopl­ňa 3-me­ga­pixlo­vý fo­toa­pa­rát s nak­rú­ca­ním vi­dea, FM rá­dio či jed­no­du­chý MP3 preh­rá­vač.

Samsung Diva-back.jpg No­vin­ka na­vy­še pod­po­ru­je dá­to­vé pre­no­sy a pri­pá­ja­nie na so­ciál­ne sie­te ako Fa­ce­book a myS­pa­ce, me­dzi jej za­ují­ma­vý­mi ap­li­ká­cia­mi sa na­chá­dza nap­rík­lad aj Wish List (tzv. ná­kup­ný zoz­nam).

Sam­sung Di­va S7070 bu­de v ak­cio­vej po­nu­ke k dis­po­zí­cii za nas­le­du­jú­ce ce­ny:
- 1 € pre 400Viac a 1000Viac, Pod­ni­ka­teľ 300 a 600
- 29 € pre Pod­ľa se­ba 5 a 7, Vo veľ­kom 200, Re­lax 200, 200Viac a Pod­ni­ka­teľ 150
- 69 € pre Pod­ľa se­ba 3, Vo veľ­kom 100, Re­lax 100 a 100Viac

Lí­nia žen­ských te­le­fó­nov v T-Mo­bi­le
Za­ra­de­ním no­vé­ho prís­tro­ja po­sil­ňu­je T-Mo­bi­le svo­ju lí­niu žen­ských te­le­fó­nov. Ak­tuál­ne sa v po­nu­ke na­chá­dza­jú aj ďal­šie šty­ri prís­tro­je, kto­ré po­nú­ka­jú pre­dov­šet­kým od­liš­ný di­zajn od os­tat­né­ho por­tfó­lia. Zá­kaz­níč­ky ma­jú k dis­po­zí­cii nap­rík­lad mo­de­ly Sam­sung S3100 pink ale­bo Sam­sung Star S5230 pink.

T-Mo­bi­le aj vy­tvo­re­ním a neus­tá­lym obo­ha­co­va­ním lí­nie žen­ských te­le­fó­nov potvr­dzu­je svo­ju stra­té­giu seg­men­to­va­né­ho prís­tu­pu k jed­not­li­vým zá­kaz­níc­kym sku­pi­nám a pri­ná­ša im prá­ve prís­tro­je či zlo­že­nie po­nu­ky slu­žieb pod­ľa ich pre­fe­ren­cií a po­trieb.

Zdroj: TS T-MobileOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

TS: Emporia predstaví v Barcelone dva nové telefóny
Rakúska spoločnosť Emporia Telecom sa aj tento rok zúčastní na svetovej výstave mobilných technológií GSMA MWC v Barcelone, ktorá sa bude konať v dňoch 15. – 18. februára 2010. čítať »
 
TS: Spoločnosť IBM úspešne ukončila ďalší projekt vzdelávania uchádzačov o zamestnanie so zníženou pracovnou schopnosťou
Spoločnosť IBM odovzdala certifikáty 11 úspešným absolventom vzdelávacieho projektu pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorý už po druhýkrát zrealizovala v spolupráci s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR. čítať »
 
TS: T-Mobile prináša do akciovej ponuky Samsung Diva
Spoločnosť T-Mobile Slovensko zaraďuje do akciovej ponuky novinku určenú najmä pre ženy. Samsung Diva S7070 je dotykový telefón s elegantným dizajnom a súčasnými funkciami. T-Mobile uvedením tejto novinky pokračuje v rozšírovaní línie ženských telefónov vo svojej ponuke. čítať »
 
TS: HP predstavuje riešenie konvergovanej infraštruktúry pre prostredie spoločnosti Microsoft
HP ve spolupráci s Microsoftem vyvinulo řešení pro Microsoft Exchange Server 2010 a Windows Server 2008 R2, která zjednodušují prostředí datového centra a snižují IT náklady. čítať »
 
TS: Orange ponúka šrotovné za starú pevnú linku a rozširuje ponuku volacích programov
Orange rozšíril ponuku nových paušálov Domácej linky a FiberTelu o nový volací program – Všetky siete 120. čítať »
 
TS: Tlačiareň HP Officejet 4500 All-in-One pre malé podniky a domáce pracovne
Spoločnosť HP rozšírila svoje portfólio HP Officejet o nové zariadenie HP Officejet 4500 All-in-One. Ide o cenovo najdostupnejšiu plochú tlačiareň s faxom typu všetko v jednom. čítať »
 
TS: Logitech uvádza na trh zostavu Wireless Desktop MK710
Súprava myši a klávesnice disponuje batériami s výdržou až tri roky, čo je v danej triede svetový primát. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter