Nová štýlová a moderná skupina AirLive WN-200

 AirLi­ve, jed­na z naj­po­kro­ko­vej­ších ce­los­ve­to­vých zna­čiek pre sie­te a ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nia pred­sta­vi­la naj­nov­šie prí­ras­tky do sku­pi­ny 11n – sme­ro­vač WN-200R a USB kľúč WN-200USB. Tá­to no­vá sku­pi­na vy­chá­dza z štan­dar­du 802.11n (draft) s 1T1R a s jed­nou an­té­nou vie do­siah­nuť rých­losť až 150Mb/s. V po­rov­na­ní so star­ším štan­dar­dom 802.11g pos­ky­tu­je om­no­ho vy­ššiu rých­losť a šir­šie po­kry­tie bez­drô­to­vým sig­ná­lom. Bez­drô­to­vý sme­ro­vač AirLi­ve WN-200R je no­vý štý­lo­vý a ele­gant­ný do­má­ci sme­ro­vač so 4 LAN por­ta­mi, kto­rý pos­ky­tu­je vy­vá­že­ný po­mer ce­ny a vy­ni­ka­jú­ce­ho vý­ko­nu. Už v zá­klad­nom mo­de­ly je vhod­ný pre by­ty ale­bo do­my s ro­zlo­hou pri­bliž­ne 80m2. Ale vďa­ka od­ní­ma­teľ­nej an­té­ne a R-SMA ko­nek­to­ru je mož­né vy­me­niť an­té­nu za vý­kon­nej­šiu a tak po­kryť šir­šie úze­mie. Spo­lu s USB adap­té­rom WN-200USB pos­ky­tu­je kom­plexné rie­še­nie.

V sku­pi­ne WN-200 sú in­te­gro­va­né naj­nov­šie bez­peč­nos­tné pr­vky pre ochra­nu va­šej sie­te. AirLi­ve­Guard je re­vo­luč­ný bez­drô­to­vý bez­peč­nost­ný sys­tém, kto­rý bol vy­tvo­re­ný z ra­dov bez­drô­to­vých ochrán ako Wifi Pro­tec­ted Se­tup, SSID Shield a ši­fro­va­nie WPA2. A vďa­ka pria­teľ­ské­mu pou­ží­va­teľ­ské­mu roz­hra­niu, v kto­rom nie sú zlo­ži­té na­sta­ve­nia, sa ni­čo­ho ne­mu­sí­te báť.

Zdroj: AirLiveOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Autodesk prináša SketchBook Mobile na pulty App Store
Jedinečná mobilná dizajnérska aplikácia od Autodesku prináša prvotriedne nástroje na kreslenie a skicovanie pre zariadenie iPhone a iPod touch. čítať »
 
Silicon Power ponuka profesionálnu Compact Flash Card 600X
So stále rastúcou popularitou fotografovania, je veľmi dôležité správne vybrať kvalitné pamäťové médium! Silicon Power Inc, popredný výrobca flash pamätí, hrdo oznámil zavedenie najnovšej profesionálnej verzie Compact Flash Card 600X. čítať »
 
Nové atramentové tlačiarne HP Deskjet F2480 a HP Deskjet F4580
Jednoduchú tlač za dostupné ceny ponúkajú domácim používateľom atramentové tlačiarne HP Deskjet F2480 a HP Deskjet F4580. čítať »
 
HP a GS1 Canada vyvinuli službu cloudu, ktorá zefektívni proces sťahovania výrobkov z predaja
Spoločnosť HP spolu s kanadskou pobočkou poprednej globálnej neziskovej organizácie GS1, ktorá sa zaoberá odstraňovaním neefektívnosti v dodávateľských reťazcoch, predstavili novú službu cloudu na sledovanie a odstraňovanie potenciálne nebezpečných potravín z dodávateľského reťazca. čítať »
 
Panda 2010 kompatibilná s Windows 7
Panda Security, priekopník bezpečnostných riešení na báze vzdialenej inteligencie (tzv. „cloud security“), pripravila beta verzie svojich bezpečnostných riešení radu 2010, ktoré sú kompatibilné s Windows 7. čítať »
 
Procesor Intel CE Media, pokročilá 3-D technológia, zavedenie inteligentných sietí do interaktívnej televízie
Televízia ako zariadenie aj ako zážitkový nástroj dosiahol svoj vrchol. Top manažéri spoločnosti Intel, Eric Kim and Justin Rattner, na Intel Developer fóre zasvätili úvodnú reč diskusii o tom, čo je potrebné, aby sa internet v celej svojej šírke dostal do televízneho vysielania. čítať »
 
Nová štýlová a moderná skupina AirLive WN-200
AirLive, jedna z najpokrokovejších celosvetových značiek pre siete a komunikačné zariadenia predstavila najnovšie prírastky do skupiny 11n – smerovač WN-200R a USB kľúč WN-200USB. čítať »
 
Nové multimediálne prehrávacie a úložné centrum Toshiba StorE TV
Spoločnosť Toshiba Europe GmbH dnes predstavila zariadenie StorE TV, externý pevný disk optimalizovaný pre multimediálne aplikácie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter