Nové atramentové tlačiarne HP Deskjet F2480 a HP Deskjet F4580

Jed­no­duc­hú tlač za dos­tup­né ce­ny po­nú­ka­jú do­má­cim po­uží­va­te­ľom at­ra­men­to­vé tla­čiar­ne HP Des­kjet F2480 a HP Des­kjet F4580. Ok­rem tla­če je k dis­po­zí­cii aj fun­kcia ko­pí­ro­va­nia či ske­no­va­nia. Zro­zu­mi­teľ­né ov­lá­da­cie pr­vky oce­ní kaž­dý člen ro­di­ny, kto­rý za­ria­de­nie mô­že vy­uží­vať bez oh­ro­ze­nia ro­din­né­ho roz­poč­tu.

HP Des­kjet F2480 All-in-One
Tá­to tla­čia­reň po­sky­tu­je ideál­ny ba­lík pre do­má­cich zá­kaz­ní­kov, kto­rí po­ža­du­jú schop­nosť tla­če a príl­eži­tos­tné ko­pí­ro­va­nie a ske­no­va­nie. Vďa­ka ov­lá­da­cím pr­vkom, kto­ré po­zos­tá­va­jú zo šty­roch tla­či­diel, zvlád­ne ob­slu­hu za­ria­de­nia kaž­dý člen do­mác­nos­ti. A to všet­ko bez prek­ro­če­nia roz­poč­tu. In­di­ká­tor níz­ke­ho sta­vu at­ra­men­tu v nápl­ni a vy­lep­še­ný prís­tup k nápl­ni umož­ňu­jú jej pria­mu a rých­lu vý­me­nu. Fun­kcia rých­lej voľ­by tla­če šet­ria­cej pa­pier dopĺňa ba­lík, kto­rý je pri svo­jich fun­kciách a rov­na­ko aj ce­ne ne­po­ra­zi­teľ­ný.

HP Des­kjet F4580
Ide o ce­no­vo naj­prís­tup­nej­šie bez­drô­to­vé HP za­ria­de­nie ty­pu All-in-One (Všet­ko v jed­nom). Po­uží­va­te­lia oce­nia spo­ľah­li­vosť za níz­ku ce­nu s vy­so­kou fun­kčnos­ťou. HP Des­kjet F4580 je ideál­ne pre šetr­né­ho zá­kaz­ní­ka, kto­rý po­ža­du­je tlač, ko­pí­ro­va­nie a ske­no­va­nie, ku kto­rým pri­dal aj bez­drô­to­vé pri­po­je­nie. To mu po­skyt­ne slo­bo­du tla­če vy­so­kok­va­lit­ných do­ku­men­tov z aké­ho­koľ­vek mies­ta v do­mác­nos­ti. Rých­losť tla­če do 28 strán za mi­nú­tu v čier­nej far­be a 22 strán za mi­nú­tu vo far­bách dopĺňa­jú vy­so­ko efek­tív­ne nápl­ne.

Oc­hra­na ži­vot­né­ho pros­tre­dia
Obe tla­čiar­ne zís­ka­li ozna­če­nie ENER­GY STAR. Vy­uží­va­jú fun­kcie HP Smart Web Prin­ting a rých­lu voľ­bu tla­če, čím mi­ni­ma­li­zu­jú plyt­va­nie at­ra­men­tom a pa­pie­rom. Pros­tred­níc­tvom prog­ra­mu HP Pla­net Par­tners sú pre za­ria­de­nia po­sky­to­va­né aj bez­plat­né služ­by re­cyk­lá­cie at­ra­men­to­vých nápl­ní. HP Des­kjet F4580 tvo­rí na­vy­še 20 % re­cyk­lo­va­ných ma­te­riálov, tak­že šet­rí nie­len prí­ro­du, ale aj pe­ňa­žen­ky zá­kaz­ní­kov.

Vy­so­ká kva­li­ta tla­če
Tla­čiar­ne HP Des­kjet F2480 a HP Des­kjet F4580, navr­hnu­té pre zá­kaz­ní­ka cit­li­vé­ho na ce­nu, sú kom­pa­ti­bil­né s nápl­ňa­mi HP 300/300XL Čier­na a troj­fa­reb­ný­mi at­ra­men­to­vý­mi nápl­ňa­mi (Tri-Co­lor Ink Cat­rid­ges) (ze­le­no­mod­rá, ma­gen­ta a žl­tá). Tie za­bez­pe­ču­jú pro­duk­ciu vy­so­kok­va­lit­ných do­ku­men­tov s dl­hou ži­vot­nos­ťou. S vy­so­ko­ka­pa­cit­ný­mi at­ra­men­to­vý­mi nápl­ňa­mi HP 300XL je mož­né vy­tla­čiť 2,5 krát viac strá­nok. Zá­kaz­ník tak zís­ka­va vy­ššiu hod­no­tu za vy­na­lo­že­né pe­nia­ze.

No­vý vzhľad oba­lu
Rov­na­ko ako všet­ky pro­duk­ty HP, aj naj­nov­šie tla­čiar­ne HP Des­kjet ra­dy All-in-One nad­vä­zu­jú na no­vý, čier­ny di­zajn ba­le­nia s jed­no­duc­ho roz­poz­na­teľ­ný­mi iko­na­mi. Nas­le­du­jú tak di­zajn už exis­tu­jú­ce­ho ba­le­nia no­te­boo­kov a des­kto­pov HP, vďa­ka čo­mu zá­kaz­ník rých­lo iden­ti­fi­ku­je pro­duk­ty HP v pre­daj­niach.

Ce­na a dos­tup­nosť
Od­ha­do­va­ná ma­loob­chod­ná ce­na tla­čiar­ne HP Des­kjet F2480 je €59. Bu­de dos­tup­ná od sep­tem­bra 2009 v kra­ji­nách EMEA.
Od­ha­do­va­ná ma­loob­chod­ná ce­na tla­čiar­ne HP Des­kjet F4580 je €79. Bu­de dos­tup­ná od ok­tób­ra 2009 v kra­ji­nách EMEA.

Od­ha­do­va­ná ma­loob­chod­ná ce­na at­ra­men­to­vých nápl­ní, kto­ré sú ak­tuál­ne dos­tup­né v kra­ji­nách EMEA, je nas­le­dov­ná:
• At­ra­men­to­vá náplň HP 300 Black Ink Cartrid­ge (čier­na): €14,49
• At­ra­men­to­vá náplň HP 300 Tri-Co­lour Ink Cartrid­ge (troj­fa­reb­ná): €17,49
• At­ra­men­to­vá náplň HP 300XL Black Ink Cartrid­ge (čier­na): €29,49
• At­ra­men­to­vá náplň HP 300XL Tri-Co­lour Ink Cartrid­ge (troj­fa­reb­ná): €34,49

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Autodesk prináša SketchBook Mobile na pulty App Store
Jedinečná mobilná dizajnérska aplikácia od Autodesku prináša prvotriedne nástroje na kreslenie a skicovanie pre zariadenie iPhone a iPod touch. čítať »
 
Silicon Power ponuka profesionálnu Compact Flash Card 600X
So stále rastúcou popularitou fotografovania, je veľmi dôležité správne vybrať kvalitné pamäťové médium! Silicon Power Inc, popredný výrobca flash pamätí, hrdo oznámil zavedenie najnovšej profesionálnej verzie Compact Flash Card 600X. čítať »
 
Nové atramentové tlačiarne HP Deskjet F2480 a HP Deskjet F4580
Jednoduchú tlač za dostupné ceny ponúkajú domácim používateľom atramentové tlačiarne HP Deskjet F2480 a HP Deskjet F4580. čítať »
 
HP a GS1 Canada vyvinuli službu cloudu, ktorá zefektívni proces sťahovania výrobkov z predaja
Spoločnosť HP spolu s kanadskou pobočkou poprednej globálnej neziskovej organizácie GS1, ktorá sa zaoberá odstraňovaním neefektívnosti v dodávateľských reťazcoch, predstavili novú službu cloudu na sledovanie a odstraňovanie potenciálne nebezpečných potravín z dodávateľského reťazca. čítať »
 
Panda 2010 kompatibilná s Windows 7
Panda Security, priekopník bezpečnostných riešení na báze vzdialenej inteligencie (tzv. „cloud security“), pripravila beta verzie svojich bezpečnostných riešení radu 2010, ktoré sú kompatibilné s Windows 7. čítať »
 
Procesor Intel CE Media, pokročilá 3-D technológia, zavedenie inteligentných sietí do interaktívnej televízie
Televízia ako zariadenie aj ako zážitkový nástroj dosiahol svoj vrchol. Top manažéri spoločnosti Intel, Eric Kim and Justin Rattner, na Intel Developer fóre zasvätili úvodnú reč diskusii o tom, čo je potrebné, aby sa internet v celej svojej šírke dostal do televízneho vysielania. čítať »
 
Nová štýlová a moderná skupina AirLive WN-200
AirLive, jedna z najpokrokovejších celosvetových značiek pre siete a komunikačné zariadenia predstavila najnovšie prírastky do skupiny 11n – smerovač WN-200R a USB kľúč WN-200USB. čítať »
 
Nové multimediálne prehrávacie a úložné centrum Toshiba StorE TV
Spoločnosť Toshiba Europe GmbH dnes predstavila zariadenie StorE TV, externý pevný disk optimalizovaný pre multimediálne aplikácie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter