Orange rozširuje službu nahrávanie do ďalších miest

Od 1.1.2014 bu­dú pla­ti­te­lia da­ne po­vin­ní po­dá­vať elek­tro­nic­ký kon­trol­ný vý­kaz spo­lu s da­ňo­vým priz­na­ním. Fi­nan­čná sprá­va už zve­rej­ni­la vzor kon­trol­né­ho vý­ka­zu spo­lu s roz­sia­hlym 17-stra­no­vým ná­vo­dom, ako vý­kaz vy­pl­niť. Ne­má­te čas štu­do­vať dl­hé ná­vo­dy a po­pi­sy? Po­ra­dí­me Vám, ako na to. Keď si zvo­lí­te správ­ny eko­no­mic­ký sof­tvér, všet­ky le­gis­la­tív­ne zme­ny bu­de­te mať auto­ma­tic­ky a včas za­pra­co­va­né.

Elek­tro­nic­ký kon­trol­ný vý­kaz

V elek­tro­nic­kom kon­trol­nom vý­ka­ze bu­dú pla­ti­te­lia da­ne uvá­dzať úda­je o jed­not­li­vých da­ňo­vých po­vin­nos­tiach pla­ti­te­ľa da­ne, úda­je o od­poč­toch za da­né ob­do­bie. Všet­ky úda­je sa bu­dú vy­ka­zo­vať na zá­kla­de pri­ja­tých a vy­ho­to­ve­ných fak­túr o do­da­ní služ­by ale­bo to­va­ru. Oso­bit­ne sa v kon­trol­nom vý­ka­ze bu­dú uvá­dzať aj úda­je z op­rav­ných fak­túr(napr. dob­ro­pi­sy).

Chce­te no­vú zá­kon­nú po­vin­nosť hra­vo zvlád­nuť?

Po­dať kon­trol­ný vý­kaz od 1.1.2014 by mal nao­zaj kaž­dý pla­ti­teľ da­ne za kaž­dé zda­ňo­va­cie ob­do­bie, za kto­ré mu­sí po­dať da­ňo­vé priz­na­nie. Za opa­ko­va­né po­ru­še­nie po­vin­nos­ti po­dať kon­trol­ný vý­kaz mô­že to­tiž da­ňo­vý úrad ulo­žiť po­ku­tu až do vý­šky 100 000 eur.

Naj­lep­ším spô­so­bom ako si spl­niť zá­kon­nú po­vin­nosť je mať spo­ľah­li­vý eko­no­mic­ký sof­tvér, kde bu­de kon­trol­ný vý­kaz včas za­pra­co­va­ný a pou­ží­va­teľ si ho bu­de môcť auto­ma­tic­ky vy­tvo­riť. Pres­ne ta­ký­to sof­tvér po­nú­ka spo­loč­nosť KROS a.s., kto­rá vo svo­jich prog­ra­moch AL­FA plus - jed­no­du­ché úč­tov­níc­tvo a OME­GA - pod­voj­né úč­tov­níc­tvo ga­ran­tu­je včas­né za­pra­co­va­nie kon­trol­né­ho vý­ka­zu.

Te­raz je správ­ny čas na vý­ber sof­tvé­ru

„Do 23.12.2013 mô­žu pod­ni­ka­te­lia a živ­nos­tní­ci zís­kať eko­no­mic­ký sof­tvér KROS s vý­ni­moč­nou via­noč­nou zľa­vou -20% a s jed­ným zo skve­lých dar­če­kov - tab­le­tom Pres­ti­gio ale­bo no­te­boo­kom Acer.", po­ve­dal Mgr. Jiří Gal­dia, ve­dú­ci mar­ke­tin­go­vé­ho od­de­le­nia.

Ku kaž­dé­mu prog­ra­mu so zľa­vou a dar­če­kom na­vy­še pou­ží­va­teľ auto­ma­tic­ky zís­ka­va Ba­lík pod­po­ry až do kon­ca ro­ka 2014 za­dar­mo. To zna­me­ná, že si bu­de môcť be­hom ce­lé­ho ro­ka sťa­ho­vať ak­tua­li­zo­va­né ver­zie prog­ra­mu a vy­uží­vať te­le­fo­nic­ké po­ra­den­stvo k prog­ra­mu bez­plat­ne.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.kros.sk/ak­cia

Zdroj: OrangeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Autodesk prináša SketchBook Mobile na pulty App Store
Jedinečná mobilná dizajnérska aplikácia od Autodesku prináša prvotriedne nástroje na kreslenie a skicovanie pre zariadenie iPhone a iPod touch. čítať »
 
Silicon Power ponuka profesionálnu Compact Flash Card 600X
So stále rastúcou popularitou fotografovania, je veľmi dôležité správne vybrať kvalitné pamäťové médium! Silicon Power Inc, popredný výrobca flash pamätí, hrdo oznámil zavedenie najnovšej profesionálnej verzie Compact Flash Card 600X. čítať »
 
Nové atramentové tlačiarne HP Deskjet F2480 a HP Deskjet F4580
Jednoduchú tlač za dostupné ceny ponúkajú domácim používateľom atramentové tlačiarne HP Deskjet F2480 a HP Deskjet F4580. čítať »
 
HP a GS1 Canada vyvinuli službu cloudu, ktorá zefektívni proces sťahovania výrobkov z predaja
Spoločnosť HP spolu s kanadskou pobočkou poprednej globálnej neziskovej organizácie GS1, ktorá sa zaoberá odstraňovaním neefektívnosti v dodávateľských reťazcoch, predstavili novú službu cloudu na sledovanie a odstraňovanie potenciálne nebezpečných potravín z dodávateľského reťazca. čítať »
 
Panda 2010 kompatibilná s Windows 7
Panda Security, priekopník bezpečnostných riešení na báze vzdialenej inteligencie (tzv. „cloud security“), pripravila beta verzie svojich bezpečnostných riešení radu 2010, ktoré sú kompatibilné s Windows 7. čítať »
 
Procesor Intel CE Media, pokročilá 3-D technológia, zavedenie inteligentných sietí do interaktívnej televízie
Televízia ako zariadenie aj ako zážitkový nástroj dosiahol svoj vrchol. Top manažéri spoločnosti Intel, Eric Kim and Justin Rattner, na Intel Developer fóre zasvätili úvodnú reč diskusii o tom, čo je potrebné, aby sa internet v celej svojej šírke dostal do televízneho vysielania. čítať »
 
Nová štýlová a moderná skupina AirLive WN-200
AirLive, jedna z najpokrokovejších celosvetových značiek pre siete a komunikačné zariadenia predstavila najnovšie prírastky do skupiny 11n – smerovač WN-200R a USB kľúč WN-200USB. čítať »
 
Nové multimediálne prehrávacie a úložné centrum Toshiba StorE TV
Spoločnosť Toshiba Europe GmbH dnes predstavila zariadenie StorE TV, externý pevný disk optimalizovaný pre multimediálne aplikácie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter