Sun Microsystems a Zmanda predstavili Database Backup & Recovery Solutions pre MySQL Enterprise

14993632231_eff3fba58b_z.jpg Mio uvie­dol na trh no­vin­ku v po­do­be 5" na­vi­gá­cie do au­ta, kto­rá je zá­ro­veň vy­ba­ve­ná ka­me­rou na zá­znam si­tuácie pred vo­zid­lom. Je ur­če­ná pre tých zá­kaz­ní­kov, kto­rí chcú vy­uží­vať vý­ho­dy oboch za­ria­de­ní na­raz, us­po­riť mies­to na čel­nom sk­le, zre­du­ko­vať na­pá­ja­nie z dvoch zá­su­viek na jed­nu, pl­no­hod­not­ne na­vi­go­vať na mies­to ur­če­nia a za­zna­me­ná­vať vi­deo ako dô­ka­zo­vý ma­te­riál ale­bo len tak na zá­ba­vu a zdie­ľa­nie.

Na­vi­gá­cia s ka­me­rou Mio Com­bo 5107 Li­fe­ti­me je vy­ba­ve­ná 5" ob­ra­zov­kou s mat­ným povr­chom pro­ti od­les­kom a viac než dvoj­ná­sob­ným roz­lí­še­ním (800 × 480) op­ro­ti exis­tu­jú­cim mo­de­mom. Ta­kis­to ide o do­te­raz naj­rý­chlej­ší mo­del s dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom ARM11 s 500 MHz. Štan­dar­dne ob­sa­hu­je 4 GB inter­nej pa­mä­te na ma­py 44 kra­jín Euró­py s do­ži­vot­nou ak­tua­li­zá­ciou, IQ Rou­tes na od­po­rú­ča­nie naj­vhod­nej­šej tra­sy, fun­kciu Learn Pro na op­ti­ma­li­zá­ciu tra­sy pod­ľa zvyk­los­tí vo­di­ča a no­vo mož­no na­vi­go­vať pod­ľa orien­tač­né­ho aj po­pis­né­ho čís­la. 

14810190947_c0441e1160_z.jpg

Ob­dob­ne ako naj­vyš­šie mo­de­ly na­vi­gá­cií je mo­del Com­bo 5107 vy­ba­ve­ný vi­deov­stu­pom, do kto­ré­ho mož­no pri­po­jiť nap­rík­lad par­ko­va­ciu ka­me­ru ale­bo nap­rík­lad preh­rá­vač DVD. Na dis­krét­ne po­čú­va­nie po­tom slú­ži 3,5 mm ko­nek­tor jack na pri­po­je­nie slú­chadiel ale­bo exter­ných rep­ro­duk­to­rov.

Vsta­va­ná ka­me­ra v na­vi­gá­cii dis­po­nu­je roz­lí­še­ním 1 Mpx a spra­cú­va vi­deo v HD kva­li­te 720p, 30 sní­mok/s. Op­ti­ka je tvo­re­ná sús­ta­vou skle­ných šo­šo­viek so sve­tel­nos­ťou f/2,4 a uhol zá­be­ru či­ní 118° di­ago­nál­ne a 101° ho­ri­zon­tál­ne na zá­znam ši­ro­kej plo­chy pred vo­zid­lom. Za hor­ších sve­tel­ných pod­mie­nok sa vy­uží­va prís­vit 4 in­teg­ro­va­ných IR di­ód. Zá­znam sa uk­la­dá na pril­ože­nú 8 GB kar­tu mic­roSD, kto­rá sa vkla­dá do sa­mos­tat­né­ho slo­tu a v prí­pa­de pot­re­by ju mož­no za­me­niť za kar­tu s ka­pa­ci­tou až 32 GB Class 4 a viac. Dru­hý z prí­tom­ných slo­tov na kar­ty mic­roSD sa vy­uží­va iba na ak­tua­li­zá­ciu fir­mvé­ru. 

14810068500_5163dd728a_z.jpg

Na rých­le za­bez­pe­če­nie zá­zna­mu vi­dea pro­ti zma­za­niu je na te­le na­vi­gá­cie sa­mos­tat­né tla­čid­lo Lock Key. Po je­ho stla­če­ní dôj­de k za­blo­ko­va­niu ak­tuál­ne­ho vi­deo­sú­bo­ru pro­ti je­ho zma­za­niu a pre­pí­sa­niu. K to­mu do­chá­dza v si­tuá­cii, keď je pa­mäť kar­ty úpl­ne za­pl­ne­ná a naj­star­šie sú­bo­ry sú zma­za­né z dô­vo­du uvoľ­ne­nia ka­pa­ci­ty na no­vé zá­be­ry.

Ka­me­ra je vy­ba­ve­ná tro­jo­so­vým G-sen­zo­rom pre­ťa­že­nia, kto­rý sle­du­je, ak v akom­koľ­vek sme­re (te­da i zo­za­du) dôj­de k prud­kej zme­ne po­hy­bu. Zá­znam je po­tom inter­pre­to­va­ný do gra­fu a mô­že sa ľah­ko zis­tiť, aké si­ly pô­so­bia na vo­zid­lo v prie­be­hu ces­ty a z aké­ho sme­ru pri­šiel prí­pad­ný ná­raz. Ka­me­ra v kom­bi­ná­cii s in­teg­ro­va­nou GPS je schop­ná zá­ro­veň nah­rá­vať aj pres­nú po­zí­ciu, smer a rých­losť. Pri preh­rá­va­ní zá­zna­mu v prog­ra­me Mi­Vue Ma­na­ger je nah­ra­né vi­deo auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zo­va­né s po­lo­hou vo­zid­la na Goog­le Maps. Vi­deá mož­no ľah­ko zdie­ľať aj na so­ciál­nych sie­ťach, ako je YouTu­be ale­bo Fa­ce­book.

Me­dzi štan­dar­dné fun­kcie pat­rí tech­no­ló­gia IQ Rou­tes, kto­rá vy­uží­va in­for­má­cie zís­ka­né od mi­lió­nov vo­di­čov na účel vy­po­čí­ta­nia čo naj­vhod­nej­šie tra­sy. Ďalej je tu 3D náh­ľad jaz­dných pru­hov a kri­žo­va­tiek - vďa­ka fun­kcii La­ne Gui­dan­ce si bu­de vo­dič is­tý, že je pri od­bo­čo­va­ní vždy v správ­nom jaz­dnom pru­hu. Sprie­vod­ca tu­ne­lov po­tom auto­ma­tic­ky do­po­čí­ta­va po­lo­hu vo­zid­la vo chví­li, keď je za­ria­de­nie bez sig­ná­lu GPS. Pri do­jaz­de do cie­ľa mož­no vy­užiť par­ko­va­cie­ho asis­ten­ta, kto­rý do 1 km v oko­lí cie­ľa náj­de naj­bliž­šie par­ko­va­cie mies­ta. Zá­ro­veň fun­kcie Find My Car si pa­mä­tá po­lo­hu vo­zid­la, tak­že do­ve­die ma­ji­te­ľa späť na mies­to.

Pred za­ča­tím jaz­dy sú po za­da­ní cie­ľa po­núk­nu­té hneď 4 va­rian­ty rôz­nych trás - naj­rý­chlej­šia, naj­krat­šia, naj­jed­no­duch­šia a naj­lac­nej­šia. Sta­čí si po­tom vy­brať tú, kto­rá v da­nom mo­men­te naj­lep­šie zod­po­ve­dá pot­re­bám vo­di­ča či si­tuácie. Tra­sy ref­lek­tu­jú fun­kciu Learn Me Pro, kto­rá sa učí štý­lu jaz­dy vo­di­ča a pris­pô­so­bí mu nie­len vý­ber ob­vyk­lej tra­sy, ale pres­nej­šie ur­čí aj čas prí­cho­du do cie­ľa.

Mio Com­bo 5107 Li­fe­ti­me ob­sa­hu­je 44 máp kra­jín Euró­py, kto­ré ma­jú za­is­te­né ak­tua­li­zá­cie po do­bu ži­vot­nos­ti prís­tro­ja a sú vy­ko­ná­va­né až 4× roč­ne. V prí­pa­de, že sa vo­dič roz­hod­ne nav­ští­viť iné kra­ji­ny, ako sú ob­siah­nu­té v na­vi­gá­cii, mož­no vy­užiť mož­nosť po­ži­čia­va­nia máp. Ďal­šie ma­py tak mož­no pre­na­jať len na pot­reb­ný čas, net­re­ba pla­tiť vy­so­ké ce­ny za li­mi­to­va­nú li­cen­ciu. Služ­ba po­ži­čia­va­nia máp po­nú­ka pre­ná­jom ma­py da­nej kra­ji­ny na 3 dni, 1 týž­deň ale­bo 1 me­siac, čo v po­rov­na­ní s ob­sta­rá­va­cou su­mou štan­dar­dnej ma­py pred­sta­vu­je ús­po­ry vo vý­ške až 80 %.

Vďa­ka do­ži­vot­nej bez­plat­nej da­ta­bá­ze rých­los­tných ra­da­rov sú na­vi­gá­cie schop­né va­ro­vať tak pri prek­ro­če­ní po­vo­le­nej rých­los­ti, ako i na blí­žia­ce sa mies­to sle­do­va­né ra­da­rom. Mož­no tak pris­pô­so­biť jaz­du, za­bez­pe­čiť po­koj­ný pre­jazd kri­tic­ký­mi mies­ta­mi a zvý­šiť bez­peč­nosť pre­chá­dza­nej lo­ka­li­ty.

Na­vi­gá­cia Mio Com­bo 5107 Li­fe­ti­me vrá­ta­ne 8 GB kar­ty mic­roSD je dos­tup­ná od augus­ta 2014 za od­po­rú­ča­nú ce­nu 182 eur vrá­ta­ne DPH.

Zdroj: Sun MicrosystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Autodesk prináša SketchBook Mobile na pulty App Store
Jedinečná mobilná dizajnérska aplikácia od Autodesku prináša prvotriedne nástroje na kreslenie a skicovanie pre zariadenie iPhone a iPod touch. čítať »
 
Silicon Power ponuka profesionálnu Compact Flash Card 600X
So stále rastúcou popularitou fotografovania, je veľmi dôležité správne vybrať kvalitné pamäťové médium! Silicon Power Inc, popredný výrobca flash pamätí, hrdo oznámil zavedenie najnovšej profesionálnej verzie Compact Flash Card 600X. čítať »
 
Nové atramentové tlačiarne HP Deskjet F2480 a HP Deskjet F4580
Jednoduchú tlač za dostupné ceny ponúkajú domácim používateľom atramentové tlačiarne HP Deskjet F2480 a HP Deskjet F4580. čítať »
 
HP a GS1 Canada vyvinuli službu cloudu, ktorá zefektívni proces sťahovania výrobkov z predaja
Spoločnosť HP spolu s kanadskou pobočkou poprednej globálnej neziskovej organizácie GS1, ktorá sa zaoberá odstraňovaním neefektívnosti v dodávateľských reťazcoch, predstavili novú službu cloudu na sledovanie a odstraňovanie potenciálne nebezpečných potravín z dodávateľského reťazca. čítať »
 
Panda 2010 kompatibilná s Windows 7
Panda Security, priekopník bezpečnostných riešení na báze vzdialenej inteligencie (tzv. „cloud security“), pripravila beta verzie svojich bezpečnostných riešení radu 2010, ktoré sú kompatibilné s Windows 7. čítať »
 
Procesor Intel CE Media, pokročilá 3-D technológia, zavedenie inteligentných sietí do interaktívnej televízie
Televízia ako zariadenie aj ako zážitkový nástroj dosiahol svoj vrchol. Top manažéri spoločnosti Intel, Eric Kim and Justin Rattner, na Intel Developer fóre zasvätili úvodnú reč diskusii o tom, čo je potrebné, aby sa internet v celej svojej šírke dostal do televízneho vysielania. čítať »
 
Nová štýlová a moderná skupina AirLive WN-200
AirLive, jedna z najpokrokovejších celosvetových značiek pre siete a komunikačné zariadenia predstavila najnovšie prírastky do skupiny 11n – smerovač WN-200R a USB kľúč WN-200USB. čítať »
 
Nové multimediálne prehrávacie a úložné centrum Toshiba StorE TV
Spoločnosť Toshiba Europe GmbH dnes predstavila zariadenie StorE TV, externý pevný disk optimalizovaný pre multimediálne aplikácie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter