Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Tlačové správy

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Znač­ka mo­bil­ných te­le­fó­nov Ho­nor pred­sta­vu­je vy­lep­še­nú ver­ziu svoj­ho 5,2 "smar­tpho­nu Ho­nor 7.
10.02.2016 / Redakcia / 9 čítaní (0)
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Spo­leč­nost AOC před­sta­vu­je no­vý 4K UHD mo­ni­tor U2879VF, kom­bi­nu­jí­cí vy­so­kou kva­li­tu ob­ra­zu s ele­gan­tním de­sig­nem a rych­lým HDMI 2.0 ko­nek­to­rem.
10.02.2016 / Redakcia / 8 čítaní (0)
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS před­sta­vil dvou­pás­mo­vý bez­drá­to­vý 802.11ac rou­ter RT-AC88U s an­té­na­mi v kon­fi­gu­ra­ci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos).
10.02.2016 / Redakcia / 16 čítaní (0)
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Ro­di­ny, kto­ré s ob­ľu­bou vy­uží­va­jú služ­bu Nav­zá­jom za­dar­mo, sa mô­žu te­šiť z ďal­šej no­vin­ky, vďa­ka kto­rej je tá­to služ­ba eš­te vý­hod­nej­šia.
10.02.2016 / Redakcia / 9 čítaní (0)
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, ino­va­tiv­ní pos­ky­to­va­tel Řeše­ní dos­tup­nos­ti pro vel­ké pod­ni­ky (Avai­la­bi­li­ty for the Always-On En­terpri­se™), dnes ozná­mil, že Čes­ká te­le­vi­ze im­ple­men­to­va­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pro správ­nou a nepřetr­ži­tou fun­kčnost kri­tic­kých ap­li­ka­cí a sys­témů.
10.02.2016 / Redakcia / 10 čítaní (0)
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva ro­ky umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom zís­kať vďa­ka bo­nu­som na te­le­fón aj viac za­ria­de­ní k jed­né­mu O2 Pau­šá­lu.
10.02.2016 / Redakcia / 13 čítaní (0)
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlav­ní město In­die New Deh­li otevřelo dveře mo­der­ní­mu pro­jek­tu Smart Ci­ty. A čes­ká fir­ma EL­KO EP se uchá­zí o vý­běro­vé říze­ní ja­ko do­da­va­tel vý­robků.
10.02.2016 / Redakcia / 9 čítaní (0)
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spo­loč­nosť TP-LINK, naj­väč­ší sve­to­vý do­dá­va­teľ za­ria­de­ní pre bez­drô­to­vé sie­te Wi-Fi, ne­dáv­no pred­sta­vi­la no­vú sé­riu in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov s ozna­če­ním Nef­fos.
10.02.2016 / Redakcia / 10 čítaní (0)
 
ASUS a Va­len­tín: Keď ro­bí ra­dosť, ro­biť ra­dosť
Len pred chví­ľou skon­či­li Via­no­ce, po kto­rých ply­nu­lo nas­tú­pi­la ple­so­vá se­zó­na a te­raz sa chce­me nech­ce­me po­sú­va­me do ru­žo­vo - čer­ve­nej, Svä­tým Va­len­tí­nom oven­če­nej čas­ti ro­ka.
10.02.2016 / Redakcia / 11 čítaní (0)
 
Tla­čiar­ne Sam­sung zís­ka­li po štvr­týk­rát oce­ne­nie od Buyers La­bo­ra­to­ry
Ví­ťaz­ne vziš­li tla­čiar­ne Sam­sung z ne­zá­vis­lé­ho tes­tu vďa­ka spo­ľah­li­vos­ti, kva­li­te tla­če, ener­ge­tic­kej účin­nos­ti a jed­no­du­ché­mu pou­ží­va­niu. Cel­ko­vo ude­lil Buyers La­bo­ra­to­ry spo­loč­nos­ti Sam­sung tri oce­ne­nia.
10.02.2016 / Redakcia / 10 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter