Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Telekomunikácie

Euro­parla­ment od­hla­so­val zru­še­nie roa­min­go­vých pop­lat­kov
Roa­min­go­vé pop­lat­ky bu­dú v člen­ských štá­toch EÚ úpl­ne za­ká­za­né od 15. jú­na 2017, Európ­sky parla­ment od­hla­so­val aj za­ve­de­nie prin­cí­pu sie­ťo­vej neut­ra­li­ty.
28.10.2015 / Redakcia / 193 čítaní (0)
 
O2 pri­ná­ša neob­me­dze­né vo­la­nia a SMS za 30 eur do ce­lej EÚ
O2 me­ní po­čet voľ­ných mi­nút do všet­kých sie­tí v rám­ci Zla­té­ho O2 pau­šá­lu. Z pô­vod­ných 300 voľ­ných mi­nút si všet­ci zá­kaz­ní­ci bu­dú môcť za rov­na­ký me­sač­ný pop­la­tok 30 eur uží­vať neob­me­dze­né vo­la­nia do všet­kých sie­tí nie­len na Slo­ven­sku a v Čes­ku, ale aj do ce­lej EÚ.
27.10.2015 / Redakcia / 426 čítaní (0)
 
V pr­vom polro­ku vy­uží­va­lo sie­te LTE 278-ti­síc pou­ží­va­te­ľov
V pr­vom polro­ku toh­to ro­ka vy­uží­va­lo na Slo­ven­sku na ši­ro­ko­pás­mo­vé (vy­so­ko­rý­chlos­tné) pri­po­je­nie k inter­ne­tu no­vé mo­bil­né sie­te LTE prib­liž­ne 277,6 ti­síc uží­va­te­ľov.
21.10.2015 / Redakcia / 148 čítaní (0)
 
Via­noč­ná po­nu­ka Te­le­ko­mu
Je­den z ko­mer­čných at­ri­bú­tov Via­noc sú aj ak­cio­vé po­nu­ky mo­bil­ných ope­rá­to­rov. Ako pr­vý ich no­vi­ná­rom pred­sta­vil Te­le­kom. Kam­paň sa za­čne už 21. ok­tób­ra.
20.10.2015 / Ľuboslav Lacko / 1882 čítaní (0)
 
No­vé služ­by 4ky už vy­uží­va viac ako 25 000 zá­kaz­ní­kov
Po ne­ce­lých dvoch týž­dňoch od spus­te­nia no­vých slu­žieb štvr­té­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra vy­uží­va je­ho služ­by na úze­mí ce­lé­ho Slo­ven­ska už viac ako 25-ti­síc zá­kaz­ní­kov.
20.10.2015 / Redakcia / 358 čítaní (0)
 
Slo­va­net ako pr­vý spus­tí pev­ný LTE inter­net

Ope­rá­tor Slo­va­net v prie­be­hu no­vem­bra spus­tí do pre­vádz­ky vlas­tnú bez­drô­to­vú sieť LTE v pr­vých troch ob­las­tiach. Pos­ky­to­vať v nej bu­de pev­ný inter­net, kto­rý bu­de vý­raz­ne rých­lej­ší ako do­te­raj­ší inter­net cez mies­tne sie­te Wi-Fi ale­bo WiMAX.

19.10.2015 / Redakcia / 909 čítaní (0)
 
Antik dnes spúš­ťa gi­ga­bi­to­vý inter­net aj v Bra­tis­la­ve
Naj­rý­chlej­šie ko­mer­čne dos­tup­né inter­ne­to­vé pri­po­je­nie pre do­mác­nos­ti spus­tí dnes Antik Te­le­com v Bra­tis­la­ve.
15.10.2015 / Redakcia / 839 čítaní (0)
 
Zá­kaz­ní­ci bu­dú sa­mi roz­ho­do­vať o ce­ne za vo­la­nia. Dos­ta­nú sa pod 4 cen­ty za min?
Fun­Fón čos­ko­ro os­lá­vi svo­je pia­te na­ro­de­ni­ny a pri tej­to príl­eži­tos­ti prip­ra­vil po­nu­ku, aká tu eš­te ne­bo­la.
08.10.2015 / Redakcia / 638 čítaní (0)
 
Huawei pred­sta­vi­lo svo­je rie­še­nia pre sie­te 4,5 G a VoWiFi
Huawei sa vo sfé­re IT an­ga­žu­je len nie­koľ­ko ro­kov a už je schop­ný kon­ku­ro­vať líd­rom v ob­las­ti clou­do­vých rie­še­ní, da­ta­bá­zo­vých cen­tier a te­le­ko­mu­ni­ká­cií.
08.10.2015 / Martin Žák / 383 čítaní (0)
 
Stro­ne Roam vás zba­ví mas­tných úč­tov za roa­ming

Spo­loč­nosť Stro­ne Tech­no­lo­gy spus­ti­la na por­tá­li In­die­go­go kam­paň na fi­nan­co­va­nie za­ria­de­nia Stro­ne Roam, kto­ré po­nú­ka jed­no­du­chý, ce­no­vo dos­tup­ný a po­hodl­ný spô­sob, ako sa vy­hnúť šo­ku z fak­tú­ry od mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra po po­by­te v za­hra­ni­čí.

07.10.2015 / Redakcia / 588 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter