Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Telekomunikácie

ANTI­KSat spus­te­ný: 60 prog­ra­mov z dru­ži­ce pre klien­tov za­dar­mo
Ko­mer­čnú pre­vádz­ku slu­žieb sa­te­lit­nej te­le­ví­zie spus­til ANTIK Te­le­com. Prí­jem prog­ra­mov z dru­ži­ce je pre všet­kých vlas­tných klien­tov mi­mo dos­tup­nos­ti op­tic­kej sie­te spo­loč­nos­ti bez zvý­še­nia me­sač­né­ho pop­lat­ku.
18.11.2015 / Redakcia / 853 čítaní (0)
 
Ame­ric­ký T-Mo­bi­le už ne­za­po­čí­ta­va sle­do­va­nie vi­deí na mo­bi­le do dá­to­vé­ho li­mi­tu
Len má­lo­čo do­ká­že vy­žmý­kať dá­to­vý ba­lí­ček tak ako sle­do­va­nie vi­deí na te­le­fó­ne. Pre­to sa ame­ric­ký T-Mo­bi­le roz­ho­dol, že svo­jim zá­kaz­ní­kom naj­nov­šie ne­bu­de za­po­čí­ta­vať do li­mi­tu dá­ta z viac ako dvad­sia­tich vi­deos­lu­žieb.
13.11.2015 / Redakcia / 1055 čítaní (0)
 
Slo­va­net zve­rej­nil ce­ny svoj­ho LTE inter­ne­tu, štar­tu­je od 8 Mbit/s za 12 € me­sač­ne
Eš­te v prie­be­hu no­vem­bra spus­tí Slo­va­net do pre­vádz­ky no­vú bez­drô­to­vú LTE sieť a za­čne pri­pá­jať pr­vých zá­kaz­ní­kov. Pos­ky­to­vať v nej bu­de služ­by pev­né­ho (fixné­ho) vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu, ur­če­né naj­mä pre do­mác­nos­ti.
11.11.2015 / Redakcia / 517 čítaní (0)
 
Re­gu­lač­ný úrad opäť pre­ve­rí li­cen­cie SWAN-u
Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) aj na­priek to­mu, že tr­vá na svo­jom práv­nom ná­zo­re, opäť pres­kú­ma pl­ne­nie po­vin­nos­tí spo­loč­nos­ti SWAN.
06.11.2015 / Redakcia / 288 čítaní (0)
 
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných SIM ka­riet do­siah­la v sep­tem­bri 124,5 %
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných slu­žieb do­siah­la v tre­ťom kvar­tá­li toh­to ro­ka 124,49 %, v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní sa tak zvý­ši­la o 3,46 per­cen­tuál­ne­ho bo­du.
06.11.2015 / Redakcia / 160 čítaní (0)
 
Po veľ­kom boo­me niek­to­rí vir­tuál­ni ope­rá­to­ri v ČR kon­čia. Tu je ich zoz­nam
Pred dvo­ma rok­mi nas­tal ko­neč­ne aj v Čes­ku veľ­ký roz­voj mo­bil­ných vir­tuál­nych ope­rá­to­rov. Aj vďa­ka ne­mu ba­da­teľ­ne kles­li ce­ny ho­vo­rov a SMS.
03.11.2015 / Redakcia / 555 čítaní (0)
 
RÚ od­mie­ta spo­chyb­ne­nie kon­tro­ly 4. mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra
Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) od­mie­ta me­dia­li­zo­va­né vy­jad­re­nia, kto­rý­mi sa spo­chyb­ňu­je re­gu­lač­ný prís­tup pri kon­tro­le po­vin­nos­tí štvr­té­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra 4ka, kto­rý vy­chá­dza zo spo­lup­rá­ce fir­my SWAN a Slo­ven­skej poš­ty. In­for­mo­val o tom ho­vor­ca RÚ Ro­man Vav­ro.
03.11.2015 / Redakcia / 160 čítaní (0)
 
Dá­to­vý ba­lí­ček si ak­ti­vu­je­te už aj SMS-kou. 4ka spúš­ťa aj pre­daj cez inter­net
Už dnes viac ako 10-ti­síc „štvor­ká­rov" vy­uží­va dá­to­vé ba­líč­ky. SWAN im v tých­to dňoch vy­chá­dza v ús­tre­ty zjed­no­du­še­ným ak­ti­vo­va­ním tej­to služ­by.
02.11.2015 / Redakcia / 573 čítaní (0)
 
No­vý ope­rá­tor SWAN sa neo­bá­va od­ob­ra­tia li­cen­cie
Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN sa neo­bá­va, že by mu Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb spät­ne od­ob­ral li­cen­ciu na pou­ží­va­nie pri­de­le­nej frek­ven­cie.
30.10.2015 / Redakcia / 414 čítaní (0)
 
Via­no­ce v Oran­ge bu­dú o zdie­ľa­ní (vi­deo)
Via­no­ce v Oran­gei bu­dú aj ten­to rok iné. Bu­dú o zdie­ľa­ní, dob­rých skut­koch a o po­mo­ci iným. Všet­ky vý­ho­dy a prek­va­pe­nia, kto­ré Oran­ge pre svo­jich zá­kaz­ní­kov na Via­no­ce prip­ra­vil, bu­dú môcť zdie­ľať so svo­ji­mi blíz­ky­mi.
29.10.2015 / Redakcia / 421 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter