Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Telekomunikácie

Top správa Kla­sic­ké SIM kar­ty za­nik­nú. Bu­dú­ci rok ich nah­ra­dia te­le­fó­ny s eSIM
Aso­ciá­cia ope­rá­to­rov zdru­že­ných pod GSMA sa do­hod­la na vy­tvo­re­ní no­vé­ho štan­dar­du eSIM, kto­rý by ma­li v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich ro­kov vy­strie­dať kla­sic­ké SIM kar­ty.
14.12.2015 / Redakcia / 3894 čítaní (0)
 
5G sie­te sľu­bu­jú me­nej dop­rav­ných zá­pch
Niet po­chýb, že ur­ba­ni­zá­cia a kom­plexnosť mes­tské­ho ži­vo­ta bu­de v naj­bliž­ších ro­koch na­ras­tať. Pri­ná­ša to množ­stvo prob­lé­mov ako nap­rík­lad dop­rav­né zá­pchy, dl­hé do­chá­dzanie za prá­cou či zá­ba­vou, ale aj ne­ga­tív­ne do­pa­dy na ži­vot­né pros­tre­die.
08.12.2015 / Redakcia / 576 čítaní (0)
 
Re­gu­lač­ný úrad SWANu li­cen­ciu neo­do­be­rie, 4ka pok­ra­ču­je ďa­lej
Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) ukon­čil spo­ry a do­ha­dy o mož­nom kon­ci štvr­té­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra.
08.12.2015 / Redakcia / 344 čítaní (0)
 
Oran­ge zvy­šu­je rých­losť svo­jej 4G sie­te na 225 Mbit/s
Zá­kaz­ní­ci Oran­geu v Ban­skej Bys­tri­ci, Bra­tis­la­ve, Ko­ši­ciach, Mar­ti­ne, Pieš­ťa­noch, Pre­šo­ve aj Zvo­le­ne sa od za­čiat­ku de­cem­bra mô­žu te­šiť z eš­te rých­lej­šie­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu.
08.12.2015 / Redakcia / 280 čítaní (0)
 
Inter­net ve­cí: ži­vot­nosť ba­té­rií v LTE chip­se­toch sa po­sú­va za hra­ni­cu 10 ro­kov
Eric­sson spo­lu s AT&T a vý­rob­com či­pov Al­tair pred­sta­vi­li ús­por­nú fun­kcio­na­li­tu LTE Power Sa­ving Mo­de, ur­če­nú pre či­po­vé plat­for­my za­ria­de­ní, kto­ré sú pri­po­je­né v rám­ci inter­ne­tu ve­cí (IoT).
27.11.2015 / Redakcia / 428 čítaní (0)
 
O2 Bu­si­ness Servic­es vstu­pu­je na slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh

Spo­loč­nosť O2 Bu­si­ness Servic­es Slo­va­kia ofi­ciál­ne vstú­pi­la na slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh pred­sta­ve­ním kom­plexné­ho por­tfó­lia fixných aj mo­bil­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb a ICT rie­še­ní pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov.

26.11.2015 / Redakcia / 565 čítaní (0)
 
Te­le­kom spus­til pr­vú ko­mer­čnú pre­vádz­ku 4G sie­te s rých­los­ťou 300 Mb/s

Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii, kto­rá sa ko­na­la v bra­tis­lav­skej Petr­žal­ke, Te­le­kom ozná­mil ko­merč­ný štart 4G sie­te s rých­los­ťou 300 Mb/s v tej­to lo­ka­li­te.

25.11.2015 / Ľuboslav Lacko / 452 čítaní (0)
 
Pre­daj smar­tfó­nov vzrás­tol v 3. kvar­tá­li o 15,5 %

Pre­daj smar­tfó­nov vzrás­tol v tre­ťom kvar­tá­li toh­to ro­ku o 15,5 %. In­for­mo­va­la o tom ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Gar­tner.

23.11.2015 / SITA / 91 čítaní (0)
 
Slo­vak Te­le­kom upo­zor­ňu­je na pod­vod­ní­kov
Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom, a.s., upo­zor­ňu­je na mož­ných pod­vod­ní­kov. Ako uvie­dol ho­vor­ca spo­loč­nos­ti Mar­tin Vi­dan, v up­ly­nu­lých dňoch SR za­zna­me­nal po­kus o pod­vod, keď nez­ná­my pá­cha­teľ pros­tred­níc­tvom faxu, resp. e-mai­lu, v me­ne Slo­vak Te­le­ko­mu in­for­mo­val fi­rem­né­ho zá­kaz­ní­ka o údaj­nej zme­ne čís­la úč­tu spo­loč­nos­ti.
20.11.2015 / Redakcia / 1575 čítaní (0)
 
SWAN: Inter­net cez LTE pre do­mác­nos­ti od 9,90 eura me­sač­ne
Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN pri­chá­dza so služ­bou, kto­rá pri­ne­sie vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net aj tým, kto­rí bo­li do­te­raz od­ká­za­ní na služ­by cez DSL, Wi-Fi ale­bo WiMax pro­vi­de­rov.
19.11.2015 / Redakcia / 1013 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter