Swan bude vystupovať pod menom Swan Mobile

Spo­loč­nosť Swan, kto­rá v spo­lup­rá­ci so Slo­ven­skou poš­tou pre­vádz­ku­je mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra 4ka, bu­de na slo­ven­skom tr­hu pô­so­biť pod no­vým ob­chod­ným me­nom Swan Mo­bi­le, a. s. Ako in­for­mo­va­la spo­loč­nosť, služ­bu Mo­ja 4ka bu­de pos­ky­to­vať aj na­ďa­lej. Ide len o zme­nu ob­chod­né­ho me­na spo­loč­nos­ti pre­vádz­ku­jú­cej ope­rá­to­ra.

"Spo­loč­nosť Swan Mo­bi­le, a. s. bu­de pos­ky­to­vať pre­dov­šet­kým mo­bil­né elek­tro­nic­ké ko­mu­ni­kač­né služ­by. Ses­ter­ská spo­loč­nosť Swan, a. s. pok­ra­ču­je v bu­do­va­ní vlas­tnej op­tic­kej sie­te. Rov­na­ko bu­de pos­ky­to­vať trip­le-play služ­bu Swan Mul­ti­me­dia pre do­mác­nos­ti," vy­svet­lil vý­kon­ný ria­di­teľ Swan, a. s. a Swan Mo­bi­le, a. s. Mar­tin Mos­ný.

Reor­ga­ni­zá­cia v sku­pi­ne Swan vy­tvá­ra pod­ľa in­for­má­cií spo­loč­nos­ti tiež pries­tor pre vstup no­vé­ho ak­cio­ná­ra do spo­loč­nos­ti Swan Mo­bi­le.

Swan je sú­čas­ťou hol­din­gu Da­nu­bia­Tel, a. s., do por­tfó­lia kto­ré­ho pat­rí aj dá­to­vé cen­trum, software­hou­se a ná­rod­ný správ­ca do­mén. Na Slo­ven­sku so Slo­ven­skou poš­tou pre­vádz­ku­je mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra 4ka, do kto­ré­ho cel­ko­vo plá­nu­je in­ves­to­vať 100 mil. eur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter