Nový lokátor GPS s neobmedzeným dátovým balíkom od Orangeu

Pre ro­di­čov de­tí ale­bo prí­buz­ných star­ších ľu­dí je ur­če­ná no­vin­ka, vďa­ka kto­rej zís­ka­jú väč­ší po­cit po­ko­ja a is­to­ty, že ich naj­bliž­ší sú v bez­pe­čí, aj keď s ni­mi prá­ve nie sú. No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom, kto­rý vďa­ka ap­li­ká­cii SONQUI umož­ňu­je lo­ka­li­zá­ciu, za­ra­ďu­je Oran­ge do svoj­ho por­tfó­lia.

Po­mo­cou lo­ká­to­ra GPS s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou SONQUI mô­žu ro­di­čia zis­tiť nap­rík­lad, či de­ti priš­li bez­peč­ne zo ško­ly do­mov. Prí­pad­ne star­ší ľu­dia mô­žu jed­no­du­chým spô­so­bom vy­slať SOS sprá­vu svo­jim naj­bliž­ším, keď sa im nie­čo sta­ne. Lo­ká­tor GPS mô­žu zá­kaz­ní­ci vy­užiť aj na doh­ľad nad do­má­ci­mi zvie­ra­ta­mi či na za­bez­pe­če­nie svoj­ho ma­jet­ku ako pre­ven­ciu pro­ti krá­de­ži. Po­mo­cou ap­li­ká­cie si mô­žu nas­ta­viť aj bez­peč­né geog­ra­fic­ké zó­ny. Ak lo­ká­tor GPS tie­to zó­ny opus­tí, všet­ci pri­po­je­ní pou­ží­va­te­lia dos­ta­nú upo­zor­ne­nie.

Lo­ka­li­zá­ciu vďa­ka ap­li­ká­cii SONQUI umož­ňu­je špe­ciál­ne za­ria­de­nie lo­ká­tor GPS s dá­to­vou SIM kar­tou. Ide pri­tom o naj­men­šie lo­ka­li­zač­né za­ria­de­nie dos­tup­né na tr­hu, kto­ré fun­gu­je na zá­kla­de tech­no­ló­gie GPS a LBS. Je­ho ba­té­ria vy­dr­ží v pre­vádz­ko­vom re­ži­me 3 dni a po­mo­cou ap­li­ká­cie mô­že za­ria­de­nie sle­do­vať na­raz až 5 ľu­dí.

Zá­kaz­ní­ci si za­ria­de­nie mô­žu kú­piť za do­to­va­nú ce­nu 79 € pri 24-me­sač­nej via­za­nos­ti ale­bo za bež­nú ce­nu 139 € bez via­za­nos­ti. Me­sač­ný pop­la­tok za neob­me­dze­né vy­uží­va­nie Dá­to­vé­ho ba­lí­ka pre lo­ká­tor v rám­ci Slo­ven­ska je 5 €. Mo­bil­ná ap­li­ká­cia SONQUI od Con­su­mer Elec­tro­nics SpA je dos­tup­ná pre ope­rač­né sys­té­my An­droid a iOS, jej stiah­nu­tie je bez­plat­né.

Zdroj: ORANGE


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter