Predplatené telefónne karty možno zaniknú

Nad pou­ží­va­ním pred­pla­te­ných te­le­fón­nych ka­riet sa zmrá­ka. Po­ve­dal to mi­nis­ter fi­nan­cií Pe­ter Ka­ži­mír po piat­ko­vom ro­ko­va­ní ra­dy Eco­fin, t. j. mi­nis­trov fi­nan­cií člen­ských kra­jín EÚ. Pod­ľa ne­ho by sme sa už mož­no vo feb­ruári moh­li od Európ­skej ko­mi­sie doč­kať zá­ve­ru ako pok­ra­čo­vať. "Bo­hu­žiaľ sú jas­ne potvr­de­né zneu­ží­va­nia pou­ží­va­nia tých­to ka­riet na te­le­fo­no­va­nie a pre­nos dát pre úče­ly te­ro­riz­mu a kon­krét­nych te­ro­ris­tic­kých úto­kov," kon­šta­to­val Ka­ži­mír.

Šéf re­zor­tu fi­nan­cií pred­pok­la­dá, že spo­mí­na­né­mu spô­so­bu te­le­fo­no­va­nia mož­no "zvo­ní umie­ra­čik". "A zrej­me to mô­že byť klien­tmi vní­ma­né ako zní­že­nie kom­for­tu, ale viem si pred­sta­viť, že pre po­cit vy­ššej bez­peč­nos­ti sa bu­de­me mu­sieť pod­vo­liť ta­ké­mu­to kro­ku. Ale nie je to len na roz­hod­nu­tí mi­nis­trov fi­nan­cií, je to agen­da, kto­rá tech­nic­ky pat­rí na úpl­ne iné ra­dy," do­dal.

Pod­ľa Ka­ži­mí­ra nej­de o no­vú té­mu, Fran­cú­zi to­tiž s tým­to prob­lé­mom priš­li zhru­ba pred ro­kom a nič sa od vte­dy neudia­lo. "Aku­rát zom­re­li stov­ky ľu­dí aj pri pou­ži­tí ta­kých­to tech­no­ló­gií. Tak­že asi si tre­ba vstú­piť do sve­do­mia a z toh­to poh­ľa­du sme všet­ci pod­po­ri­li vý­zvu Fran­cúz­ska a Ne­mec­ka, aby ko­mi­sia nao­zaj rých­lo priš­la s tech­nic­kým rie­še­ním toh­to prob­lé­mu," uzav­rel Ka­ži­mír.

Zdroj: SI­TA

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter