Na Slovensku je už 100-tisíc 4károv

Pres­ne po štvrťro­ku a 4 dňoch od za­čiat­ku pre­da­ja pro­duk­tu Mo­ja 4ka sa po­da­ri­lo štvr­té­mu mo­bil­né­mu ope­rá­to­ro­vi zís­kať 100-ti­síc zá­kaz­ní­kov. Do kon­ca ro­ka ich plá­nu­je mať až 300-ti­síc. 4ka zá­ro­veň hlá­si roz­ší­re­nie vlas­tnej sie­te do dvoch no­vých ok­res­ných miest.

Naj­viac SIM ka­riet mo­bil­ný ope­rá­tor pre­dal v Ko­šic­kom a Pre­šov­skom kra­ji. Naj­vyš­ší po­čet pre­da­ných SIM ka­riet za­zna­me­na­la poš­ta v Pre­šo­ve 1 a naj­viac pre­da­ných mo­bil­ných te­le­fó­nov poš­ta v Tor­na­li. Spo­me­dzi nich zá­kaz­ní­kov naj­viac os­lo­vil Sam­sung E1200, kto­rý 4ka pre­dá­va za 14 eur. At­rak­tív­na po­nu­ka 4ky os­lo­vi­la aj zá­kaz­ní­kov kon­ku­ren­cie. Vy­še 24 per­cent ľu­dí si pre­nie­slo te­le­fón­ne čís­lo do 4ky od iné­ho ope­rá­to­ra.

Ak­tuál­ne SWAN pok­rý­va vlas­tnou mo­bil­nou sie­ťou LTE viac ako 50 per­cent po­pu­lá­cie. Do kon­ca ro­ka 2016 si kla­die ope­rá­tor am­bi­cióz­ne plá­ny pok­ryť až 80 per­cent oby­va­teľ­stva Slo­ven­ska a do­siah­nuť hra­ni­cu 300-ti­síc zá­kaz­ní­kov.

Zo 100-ti­síc zá­kaz­ní­kov štvr­té­ho ope­rá­to­ra už viac ako 25 per­cent pla­tia­cich zá­kaz­ní­kov vy­uží­va dá­to­vé ba­lí­ky. 4ka už pri svo­jom štar­te pri­nies­la mož­nosť vy­brať si dá­ta s veľ­kos­ťou 1 GB za sym­bo­lic­ké euro na 30 dní vo vlas­tnej sie­ti ope­rá­to­ra. Nes­kôr pri­bu­dol aj ba­lík 4G GI­GA PLUS za 4 eurá, kto­rý umož­ňu­je sur­fo­vať po ce­lom Slo­ven­sku aj v sie­ti zmluv­né­ho par­tne­ra v tak­zva­nom ná­rod­nom roa­min­gu.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter