Vianočná prevádzka v mobilnej sieti

Te­le­kom na Šted­rý deň v mo­bil­nej sie­ti opäť za­zna­me­nal me­dzi­roč­ný ná­rast poč­tu od­os­la­ných SMS správ, mul­ti­me­diál­nych správ a ho­vo­rov. Z poh­ľa­du od­os­la­ných texto­vých a mul­ti­me­diál­nych správ os­tá­va 24. de­cem­ber dl­ho­do­bo naj­vy­ťa­že­nej­ším dňom ce­lé­ho ro­ka.

Zá­kaz­ní­ci Te­le­ko­mu pos­la­li 24. de­cem­bra 2015 spo­lu 11 560 627 SMS správ, čo je 5-ná­sob­ne viac v po­rov­na­ní s prie­me­rom bež­né­ho dňa a o vy­še 3,5 mi­lió­na viac ako pred ro­kom.Naj­viac SMS správ od­os­la­li me­dzi 13. a 14. ho­di­nou, spo­lu až 1 193 869.

Rov­na­ko me­dzi­roč­ne rás­tol aj po­čet MMS správ - zá­kaz­ní­ci Te­le­ko­mu ich na Šted­rý deň pos­la­li 256 314, čo je o vy­še 82-ti­síc viac ako pred ro­kom. Ten­to po­čet zá­ro­veň pred­sta­vu­je viac ako 5-ná­so­bok bež­nej den­nej pre­vádz­ky.

Ok­rem to­ho Te­le­kom za­zna­me­nal aj 4 471 628 od­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov, čo je o vy­še 121-ti­síc viac ako mi­nu­lý rok.

Zá­kaz­ní­ci O2 pos­la­li po­čas 24. 12. 2015 spo­lu 11 102 813 SMS správ a us­ku­toč­ni­li 4 175 272 ho­vo­rov. Zá­ro­veň od­os­la­li 340 999 ob­ra­zo­vých správ MMS.

SMS

po­čet od­os­la­ných SMS

11 102 813

SMS

po­čet od­os­la­ných SMS za naj­za­ťa­že­nej­šiu ho­di­nu

1 108 481

SMS/hod (14:00 - 15:00)

po­čet od­os­la­ných SMS za naj­za­ťa­že­nej­šiu mi­nú­tu

20 161

SMS/min (14:19)

MMS

po­čet od­os­la­ných MMS

340 999

MMS

po­čet od­os­la­ných MMS za naj­za­ťa­že­nej­šiu ho­di­nu

28 374

MMS/hod 14:00 - 15:00

po­čet od­os­la­ných MMS za naj­za­ťa­že­nej­šiu mi­nú­tu

655

MMS/min 14:09

HLAS

po­čet všet­kých ho­vo­rov (mo­bil­ná sieť)

4 175 272

po­čet všet­kých ho­vo­rov za naj­za­ťa­že­nej­šiu ho­di­nu

458 384

Ho­vo­ry / hod (10:00 - 11:00)


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter