Slovak Telekom od januára mení vedenie, Miroslav Majoroš odchádza

Pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Sku­pi­ny Slo­vak Te­le­kom (ST) Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­íde z po­zí­cie ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa ku kon­cu de­cem­bra toh­to ro­ku. Na­ďa­lej bu­de pô­so­biť na po­zí­cii pred­se­du pred­sta­ven­stva sku­pi­ny ST. No­vým ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom ST sa sta­ne Mi­lan Va­ši­na, kto­rý si aj na­ďa­lej po­ne­chá fun­kciu šé­fa T-Mo­bi­le Czech Re­pub­lic. In­for­mo­val o tom ho­vor­ca ST An­drej Gar­gu­lák.

Mi­ros­lav Ma­jo­roš sa pod­ľa Gar­gu­lá­ka roz­ho­dol pri­jať po­nu­ku ma­ter­skej fir­my ST, Deutsche Te­le­kom, prev­ziať ve­de­nie spo­loč­nos­ti Te­le­kom Ro­ma­nia ako jej ge­ne­rál­ny ria­di­teľ. Ma­jo­roš bol jed­ným z naj­dlh­šie pô­so­bia­cich ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov v his­tó­rii ST. Pod je­ho ve­de­ním preš­la spo­loč­nosť nie­koľ­ký­mi tran­sfor­mač­ný­mi prog­ra­ma­mi, uvied­la via­ce­ré no­vé tech­no­ló­gie. "Ma­jo­roš bol zod­po­ved­ný aj za via­ce­ré ak­vi­zič­né pro­ce­sy a do sku­pi­ny pos­tup­ne za­ra­dil tri dcér­ske spo­loč­nos­ti - Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le, Po­sAm a DI­GI Slo­va­kia. Ako pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ús­peš­ne do­kon­čil in­teg­rá­ciu fi­riem Slo­vak Te­le­kom a T-Mo­bi­le Slo­ven­sko. Po­die­ľal sa tiež na do­kon­če­ní pro­ce­su pri­va­ti­zá­cie zvyš­né­ho štát­ne­ho po­die­lu v ST," zhr­nul Gar­gu­lák.

Od 1. ja­nuá­ra 2016 bu­de na po­zí­cii ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa ST pô­so­biť Mi­lan Va­ši­na, sú­čas­ný ge­ne­rál­ny ria­di­teľ T-Mo­bi­le Czech Re­pub­lic. Va­ši­na bu­de ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom v oboch spo­loč­nos­tiach. "Mi­lan Va­ši­na má mno­ho­roč­né skú­se­nos­ti so slo­ven­ským tr­hom. Úspeš­ne ma­na­žo­val biz­nis v ro­koch 2002 až 2010, bol ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom T-Mo­bi­le Slo­ven­sko a na tej­to po­zí­cii pô­so­bil až do spo­je­nia so Slo­vak Te­le­ko­mom v ro­ku 2010. Je vý­bor­ným kan­di­dá­tom na po­zí­ciu ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa a po­va­žu­jem ho za skve­lé­ho biz­nis líd­ra s vy­ni­ka­jú­ci­mi zna­los­ťa­mi čes­ké­ho i slo­ven­ské­ho tr­hu," uvie­dol Ma­jo­roš.

Mi­lan Va­ši­na pri­šiel na Slo­ven­sko pô­vod­ne v ro­ku 2002, ke­dy za­čal pra­co­vať v Euro­Te­li na pos­te ria­di­te­ľa mar­ke­tin­gu a od mar­ca 2007 bol ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom T-Mo­bi­le Slo­ven­sko. Po­čas ro­kov 2009 a 2010 sa po­die­ľal na in­teg­rá­cii Slo­vak Te­le­ko­mu a T-Mo­bi­lu a po spo­je­ní fi­riem pô­so­bil ako vý­kon­ný ria­di­teľ pre mar­ke­ting, pre­daj a služ­by zá­kaz­ní­kom. Od ja­nuá­ra 2011 je ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom T-Mo­bi­le Czech Re­pub­lic.

Slo­vak Te­le­kom je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group. Sku­pi­nu Slo­vak Te­le­kom tvo­ria ma­ter­ská spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom a jej dcér­ske spo­loč­nos­ti Zoz­nam, Zoz­nam Mo­bi­le, Te­le­kom Sec, Po­sAm a Di­gi Slo­va­kia.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter