Klasické SIM karty zaniknú. Budúci rok ich nahradia telefóny s eSIM

Aso­ciá­cia ope­rá­to­rov zdru­že­ných pod GSMA sa do­hod­la na vy­tvo­re­ní no­vé­ho štan­dar­du eSIM, kto­rý by ma­li v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich ro­kov vy­strie­dať kla­sic­ké SIM kar­ty. Ma­lo by ísť o prog­ra­mo­va­teľ­ný čip, kto­rý bu­de umies­tne­ný pria­mo v za­ria­de­niach, ako sú te­le­fó­ny, tab­le­ty či mo­de­my. Po je­ho nap­rog­ra­mo­va­ní si bu­de môcť uží­va­teľ zvo­liť, do kto­rej sie­te pri­po­jí. Ope­rá­to­ra si zvo­lí elek­tro­nic­ky.

Na vý­ro­be pr­vých pro­duk­toch vy­uží­va­jú­cich eSIM pra­cu­je mo­men­tál­ne čes­ký T-Mo­bi­le spo­lu so svo­jou ma­ter­skou spo­loč­nos­ťou Deutsche Te­le­kom. Za­ria­de­nia s eSIM by sa ma­li na tr­hu ob­ja­viť už v bu­dú­com ro­ku. No­vá tech­no­ló­gia sa naj­prv roz­ší­ri v za­ria­de­niach pre inter­net ve­cí, pos­tup­ne sa ap­li­ku­je už aj na te­le­fó­ny.

T-Mo­bi­le plá­nu­je tes­to­va­nie te­le­fó­nov vy­uží­va­jú­cich eSIM už na rok 2016. Do­kon­ca kvô­li to­mu sta­via špe­ciál­nu sieť Sig­fox. „V bu­dú­com ro­ku uve­die­me pr­vé te­le­fó­ny s eSIM, ma­sív­ne roz­ši­ro­va­nie tej­to tech­no­ló­gie oča­ká­va­me v ro­koch 2017 a 2018," tvr­dí tech­no­lo­gic­ký ria­di­teľ T-Mo­bi­le Vla­di­mír Klein. „Kon­ven­čné plas­to­vé SIM kar­ty sa pod­ľa náš­ho ná­zo­ru pres­ta­nú pou­ží­vať do de­sia­tich ro­kov, čo ok­rem iné­ho pri­ne­sie zlep­še­nie zá­kaz­níc­kej skú­se­nos­ti a zvý­še­nie spo­ľah­li­vos­ti mo­bil­ných za­ria­de­ní," do­dá­va.

V sú­čas­nos­ti tech­no­ló­giu eSIM pre­vádz­ku­je Deutsche Te­le­kom vo Veľ­kej Bri­tá­nii a USA.

Zdroj: t-press.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter