5G siete sľubujú menej dopravných zápch

Niet po­chýb, že ur­ba­ni­zá­cia a kom­plexnosť mes­tské­ho ži­vo­ta bu­de v naj­bliž­ších ro­koch na­ras­tať. Pri­ná­ša to množ­stvo prob­lé­mov ako nap­rík­lad dop­rav­né zá­pchy, dl­hé do­chá­dzanie za prá­cou či zá­ba­vou, ale aj ne­ga­tív­ne do­pa­dy na ži­vot­né pros­tre­die. Zmys­lupl­né vy­uži­tie tech­no­ló­gií však mô­že ten­to trend as­poň čias­toč­ne zvrá­tiť. Pod­ľa no­vem­bro­vé­ho vy­da­nia štú­die Eric­sson Mo­bi­li­ty Re­port ma­jú na po­moc prísť 5G tech­no­ló­gie, kto­ré tie­to prob­lé­my do­ká­žu eli­mi­no­vať.

Hus­té a vša­dep­rí­tom­né mo­bil­né pok­ry­tie ot­vá­ra mož­nos­ti na zlep­še­nie si­tuácie a op­ti­ma­li­zá­cii ve­rej­nej dop­ra­vy, za­is­te­niu ply­nu­lej pre­vádz­ky či rých­lej­šie reak­cie na krí­zo­vé si­tuácie. Si­tuáciu má za­chrá­niť zber dát v reál­nom ča­se z dop­rav­ných pros­tried­kov.

Tie bu­dú auto­ma­tic­ky ko­mu­ni­ko­vať s ces­tnou infra­štruk­tú­rou či auto­ri­ta­mi, čím po­mô­žu zlep­šiť ply­nu­losť a bez­peč­nosť dop­ra­vy. Eric­sson pred­pok­la­dá, že sa to ok­rem vo­zi­diel bu­de tý­kať aj ces­tu­jú­cich a chod­cov. S ta­kým­to vý­vo­jom je spo­je­né neus­tá­le zvy­šo­va­nie ná­ro­kov na mo­bil­né sie­te. Tie bu­dú si bu­dú mu­sieť po­ra­diť s neus­tá­le ras­tú­cou dá­to­vou pre­vádz­kou me­dzi za­ria­de­nia­mi a ve­rej­ný­mi služ­ba­mi.

Eric­sson sa pre­to pus­til do am­bi­cióz­ne­ho pro­jek­tu Tran­sport Re­search Lab, do kto­ré­ho sa za­po­ji­li aj vý­rob­ca nák­lad­ných áut a auto­bu­sov Sca­nia a švéd­sky Krá­ľov­ský tech­no­lo­gic­ký in­šti­tút. Je­ho pri­már­nym cie­ľom je otes­to­vať ži­vo­tas­chop­nosť a fun­kčnosť 5G sie­tí v ob­las­ti op­ti­ma­li­zá­cie ve­rej­nej dop­ra­vy. Úče­lom je tiež šet­re­nie prí­rod­ných zdro­jov a zní­že­nie en­vi­ron­men­tál­ne­ho do­pa­du dop­ra­vy.

Par­tne­ri ako prík­lad uvá­dza­jú tes­ty na švéd­skej hro­mad­nej dop­ra­ve. Tie od­ha­li­li, že 5G tech­no­ló­gie do­ká­žu op­ti­ma­li­zo­vať rozvrh jázd auto­bu­sov tak, že dop­rav­né pod­ni­ky bu­dú môcť zní­žiť po­čet auto­bu­sov na je­di­nej tra­se o 15 %. A to bez to­ho, aby sa zní­ži­la úro­veň slu­žieb.

V sú­čas­nej do­be je sys­tém ve­rej­nej dop­ra­vy nee­fek­tív­ny, neudr­ža­teľ­ný a tiež aj re­la­tív­ne nef­lexibil­ný. Niek­de to pla­tí viac, in­de me­nej, stá­le viac miest však za­čí­na za­vá­dzať in­te­li­gen­tné dop­rav­né sys­té­my (ITS), kto­ré bez pres­táv­ky ana­ly­zu­jú dop­rav­nú si­tuáciu a ply­nu­losť pre­máv­ky. Ok­rem to­ho be­rú do úva­hy aj nad­chá­dza­jú­ce špor­to­vé či kul­túr­ne ak­cie, prá­ce na ces­tách a po­dob­ne. Ces­tu­jú­ci a vo­di­či tak ma­jú v reál­nom ča­se pres­né in­for­má­cie o op­ti­mál­nej ale­bo naj­rý­chlej­šej tra­se. To po­mô­že šet­riť čas, zni­žo­vať nák­la­dy, ako aj eko­lo­gic­ké za­ťa­že­nie.

Dop­rav­né or­gá­ny mô­žu tiež vy­uží­vať úda­je z ITS k ak­tua­li­zá­cii dop­rav­né­ho zna­če­nia. 5G sie­te náj­du svo­je vy­uži­tie aj pri kon­cep­te tak­zva­né­ho ba­lí­ko­va­nia dop­ra­vy. Ide o ino­va­tív­ne dop­rav­né rie­še­nie, kto­ré au­tá zo­ra­ďu­je tes­ne za se­bou, pri­čom cen­trál­ne koor­di­nu­je br­zde­nie a zrý­chľo­va­nie. Zvý­ši to ply­nu­losť pre­máv­ky a uvoľ­ní ka­pa­ci­tu ciest.

Zdroj: Ericsson


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter