Orange zvyšuje rýchlosť svojej 4G siete na 225 Mbit/s

Zá­kaz­ní­ci Oran­geu v Ban­skej Bys­tri­ci, Bra­tis­la­ve, Ko­ši­ciach, Mar­ti­ne, Pieš­ťa­noch, Pre­šo­ve aj Zvo­le­ne sa od za­čiat­ku de­cem­bra mô­žu te­šiť z eš­te rých­lej­šie­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu. Vďa­ka sprís­tup­ne­nej fun­kcio­na­li­te sie­ťo­vej ag­re­gá­cie sa maximál­na teo­re­tic­ká rých­losť sie­te zvy­šu­je na 225 Mbit/s. Oran­ge zá­ro­veň stá­le zvy­šu­je pok­ry­tie Slo­ven­ska sie­ťou 4G i 3G, pri­čom naj­mo­der­nej­šia 4G sieť je už dos­tup­ná ok­rem jed­né­ho vo všet­kých slo­ven­ských mes­tách.

Oran­ge už dnes pok­rý­va sig­ná­lom LTE+ s maximál­nou rých­los­ťou 225 Mbit/s ce­lé úze­mie met­ro­po­ly stred­né­ho Slo­ven­ska, Ban­skej Bys­tri­ce. Ok­rem to­ho mô­žu tou­to rých­los­ťou sur­fo­vať aj zá­kaz­ní­ci vo vý­znam­ných čas­tiach Bra­tis­la­vy, Ko­šíc, Mar­ti­na, Pieš­ťan, Pre­šo­va aj Zvo­le­na.

Oran­ge im­ple­men­to­val nad­stav­bu LTE+ vy­uži­tím sie­ťo­vej ag­re­gá­cie exis­tu­jú­ce­ho pás­ma 2600 MHz s pás­mom 800 MHz, čo ok­rem vy­ššej rých­los­ti, vý­znam­ne zlep­šu­je pok­ry­tie LTE sig­ná­lom vo vnút­ri bu­dov. Ten­to be­ne­fit oce­nia naj­mä zá­kaz­ní­ci v do­mác­nos­tiach, v kto­rých čas­to vy­uží­va­jú tab­le­ty a smar­tfó­ny.

Spo­loč­nosť Oran­ge Slo­ven­sko zá­ro­veň neus­tá­le roz­ši­ru­je pok­ry­tie úze­mia Slo­ven­ska sie­ťou 4G i sie­ťou 3G. Ani nie poldru­ha ro­ka od ko­mer­čné­ho spus­te­nia 4G sie­te Oran­geu, jej sig­ná­lom pok­rý­va už 64 % oby­va­te­ľov Slo­ven­ska, kto­rí ži­jú v 137 mes­tách a 313 ob­ciach. Ku sto­per­cen­tné­mu pok­ry­tiu všet­kých miest na Slo­ven­sku sie­ťou 4G chý­ba ope­rá­to­ro­vi už len jed­no mes­to. 3G sieť od Oran­geu mô­že vy­uží­vať 93 % po­pu­lá­cie Slo­ven­skej re­pub­li­ky, jej sig­ná­lom je pok­ry­tých 138 miest a 1522 ob­cí na Slo­ven­sku.

Zdroj: Orange


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter