O2 Business Services vstupuje na slovenský telekomunikačný trh

Spo­loč­nosť O2 Bu­si­ness Servic­es Slo­va­kia ofi­ciál­ne vstú­pi­la na slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh pred­sta­ve­ním kom­plexné­ho por­tfó­lia fixných aj mo­bil­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb a ICT rie­še­ní pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov.

„Vznik tej­to spo­loč­nos­ti vní­ma­me ako je­den z ďal­ších míľ­ni­kov na slo­ven­skom te­le­ko­mu­ni­kač­nom tr­hu. Vi­dí­me ob­rov­ský pries­tor hlav­ne v seg­men­te stred­ných a veľ­kých pod­ni­kov v pos­ky­to­va­ní kom­plexných slu­žieb. Ve­rí­me, že prá­ve tí­to zá­kaz­ní­ci oce­nia roz­ší­re­nie kon­ku­ren­cie naj­mä v ob­las­ti mo­bil­ných slu­žieb," uvie­dol Sta­nis­lav Mol­čan, Coun­try Ma­na­ger O2 Bu­si­ness Servic­es Slo­va­kia.

Spo­loč­nosť O2 Bu­si­ness Servic­es bo­la za­lo­že­ná v ap­rí­li 2015 ako or­ga­ni­zač­ná zlož­ka naj­väč­šie­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho ope­rá­to­ra v Čes­kej re­pub­li­ke O2 Czech Re­pub­lic. Po­čas up­ly­nu­lých 8 me­sia­cov sa sús­tre­di­la na bu­do­va­nie sie­te, tech­no­lo­gic­kých plat­fo­riem a na vy­tvo­re­nie po­nu­ky pro­duk­tov a slu­žieb po­ža­do­va­ných v seg­men­te fi­riem a kor­po­rá­cií. Služ­by bo­li spúš­ťa­né pos­tup­ne od kon­ca augus­ta a dnes ma­jú na­ši zá­kaz­ní­ci k dis­po­zí­cii ich kom­plet­né por­tfó­lio.

Pri di­zaj­ne slu­žieb O2 Bu­si­ness Servic­es spo­ji­la dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti vy­so­kok­va­li­fi­ko­va­ných špe­cia­lis­tov fixných aj mo­bil­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb. Vý­sled­kom sú mo­der­né pro­duk­ty a služ­by navr­hnu­té bez kom­pro­mi­sov a ne­poz­na­če­né his­tó­riou. Vy­uži­tie know-how, tech­no­ló­gíi a plat­fo­riem O2 zá­ro­veň umož­ňu­je pos­ky­to­vať pre zá­kaz­ní­kov ce­no­vo efek­tív­ne služ­by hneď od za­čiat­ku.

O2 Bu­si­ness Servic­es pos­ky­tu­je te­le­ko­mu­ni­kač­né a ICT služ­by fi­rem­ným zá­kaz­ní­kom a kor­po­rá­ciám. Por­tfó­lio pro­duk­tov a slu­žieb úpl­ne pok­rý­va ICT pot­re­by fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov a za­hŕňa dá­to­vé VPN, mo­bil­né hla­so­vé a dá­to­vé služ­by, fixné hla­so­vé služ­by, prís­tup do inter­ne­tu a clou­do­vé služ­by. Spo­loč­ným me­no­va­te­ľom pos­ky­to­va­ných slu­žieb je kon­ver­gen­cia, kto­rá umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom vy­uží­vať napr. vý­ho­dy fix-mo­bil hla­so­vých aj dá­to­vých vir­tuál­nych pri­vát­nych sie­tí.

O2 pres­ta­la roz­li­šo­vať Slo­ven­sko a Čes­ko. Vo­la­nia do Čiech nie sú za­hra­nič­né vo­la­nia, mo­bil v Če­chách nie je v roa­min­gu a Čes­ko-slo­ven­ská vir­tuál­na pri­vát­na sieť nie je me­dzi­ná­rod­ná či z poh­ľa­du dos­tup­nos­ti, kva­li­ty, doh­ľa­du ale­bo ce­ny.

„Dos­tať za­da­nie vy­bu­do­vať ce­los­lo­ven­skú kon­ver­go­va­nú sieť na pos­ky­to­va­nie slu­žieb pre bu­si­ness zá­kaz­ní­kov na ze­le­nej lú­ke, ale s tí­mom, kto­rý má viac ako 15-roč­né skú­se­nos­ti, je z rí­še snov pre kaž­dé­ho tech­ni­ka. Ne­mu­se­li sme brať oh­ľad na za­ži­té pra­vid­lá, ani exis­tu­jú­cu infra­štruk­tú­ru a moh­li sme sieť navr­hnúť a pos­ta­viť bez kom­pro­mi­sov, na naj­mo­der­nej­ších prin­cí­poch, pro­to­ko­loch a dnes dos­tup­ných tech­no­ló­giách," do­dal Ju­raj Eliáš, tech­nic­ký ria­di­teľ O2 Bu­si­ness Servic­es Slo­va­kia.

Zdroj: O2


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter