Slovak Telekom upozorňuje na podvodníkov

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom, a.s., upo­zor­ňu­je na mož­ných pod­vod­ní­kov. Ako uvie­dol ho­vor­ca spo­loč­nos­ti Mar­tin Vi­dan, v up­ly­nu­lých dňoch SR za­zna­me­nal po­kus o pod­vod, keď nez­ná­my pá­cha­teľ pros­tred­níc­tvom faxu, resp. e-mai­lu, v me­ne Slo­vak Te­le­ko­mu in­for­mo­val fi­rem­né­ho zá­kaz­ní­ka o údaj­nej zme­ne čís­la úč­tu spo­loč­nos­ti. "Upo­zor­ňu­je­me, že ide o pod­vod­né ko­na­nie. Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom čís­la úč­tov ur­če­ných pre úh­ra­du fak­túr nez­me­ni­la," vy­hlá­sil Vi­dan.

Spo­loč­nosť od­po­ru­či­la svo­jim zá­kaz­ní­kom, aby v prí­pa­de, že by sa sta­li ad­re­sá­tom po­dob­nej ko­mu­ni­ká­cie, o tom bez­od­klad­ne in­for­mo­va­li Po­li­caj­ný zbor SR. "Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom pri­ja­la pot­reb­né opat­re­nia a po­da­la tres­tné ozná­me­nie pre po­kus o pod­vod," uzav­rel Vi­dan.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter