ANTIKSat spustený: 60 programov z družice pre klientov zadarmo

Ko­mer­čnú pre­vádz­ku slu­žieb sa­te­lit­nej te­le­ví­zie spus­til ANTIK Te­le­com. Prí­jem prog­ra­mov z dru­ži­ce je pre všet­kých vlas­tných klien­tov mi­mo dos­tup­nos­ti op­tic­kej sie­te spo­loč­nos­ti bez zvý­še­nia me­sač­né­ho pop­lat­ku. Bez­plat­ný ba­lík ob­sa­hu­je naj­ob­ľú­be­nej­šie slo­ven­ské a čes­ké sta­ni­ce, det­ské, špor­to­vé, do­ku­men­tár­ne a fil­mo­vé prog­ra­my. Vďa­ka ďal­šej voľ­nej ka­pa­ci­te na ves­mír­nom seg­men­te bu­de ten­to ba­lík ďa­lej roz­ši­ro­va­ný o za­ují­ma­vé ka­ná­ly bez zvy­šo­va­nia pop­lat­kov.

Za kom­plet­né služ­by trip­le-play za­pla­tí zá­kaz­ník s bez­drô­to­vým inter­ne­tom s rých­los­ťou až 16 Mb/s, di­gi­tál­nou sa­te­lit­nou HD te­le­ví­ziou a 40 mi­nú­ta­mi na te­le­fo­no­va­nie do všet­kých sie­tí 17,92 eura me­sač­ne - tak ako do­te­raz bez TV. Jed­no­ra­zo­vý in­šta­lač­ný pop­la­tok, kto­rý ob­sa­hu­je set-top box, sa­te­lit­nú an­té­nu, ka­be­láž, de­kó­do­va­ciu kar­tu aj mon­táž, sto­jí 119 eur. Klien­ti sa­te­lit­nej TV od Anti­ku zís­ka­jú zá­ro­veň mo­bil­nú TV Anti­kTVGo s viac ako 50 ka­nál­mi, te­le­víz­nym ar­chí­vom a prís­tu­pom do fil­mo­té­ky Fil­mBox Li­ve ta­kis­to za­dar­mo. Všet­ky služ­by Anti­ku sú bez via­za­nos­ti.

Ok­rem zá­klad­né­ho ba­lí­ka Všet­ko čo pot­re­bu­ješ, kto­rý za 0 eur ob­sa­hu­je 59 prog­ra­mov a bu­de ďa­lej dopĺňa­ný, ope­rá­tor uvie­dol aj ba­lík Fil­mo­vý zá­ži­tok s ka­nál­mi z pro­duk­cie sku­pi­ny HBO za 9,90 eura. V ce­ne fil­mo­vé­ho ba­lí­ka je aj prís­tup do ap­li­ká­cie HBO GO za­dar­mo. HD set-top box, kto­rý je sú­čas­ťou in­šta­lač­né­ho ba­lí­ka za 119 eur, pos­ky­tu­je ok­rem HD prog­ra­mov aj prog­ra­mo­vé­ho sprie­vod­cu na 14 dní a mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač. Spus­te­nie slu­žieb pre no­vých klien­tov z ce­lej SR sa za­čne ply­nu­le v nas­le­du­jú­cich týž­dňoch. V pr­vom štvrťro­ku 2016 Antik pri­ne­sie aj no­vý hyb­rid­ný set-top box Mi­ni 2S s TV ar­chí­vom, inter­ne­to­vý­mi ap­li­ká­cia­mi a ďal­ší­mi TV ka­nál­mi cez inter­net.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter