Po veľkom boome niektorí virtuálni operátori v ČR končia. Tu je ich zoznam

Pred dvo­ma rok­mi nas­tal ko­neč­ne aj v Čes­ku veľ­ký roz­voj mo­bil­ných vir­tuál­nych ope­rá­to­rov. Aj vďa­ka ne­mu ba­da­teľ­ne kles­li ce­ny ho­vo­rov a SMS. Na tr­hu dnes pô­so­bí oko­lo osem­de­sia­tich vir­tuál­nych mo­bil­ných ope­rá­to­rov so ši­ro­kou po­nu­kou ta­ríf a rôz­nych ďal­ších dopl­nko­vých slu­žieb. Ne­má­lo z nich však svo­ju čin­nosť už ukon­či­lo. Pod­ľa od­bor­ní­kov naj­skôr bu­de zá­nik niek­to­rých vir­tuál­nych mo­bil­ných ope­rá­to­rov pok­ra­čo­vať.

Na čes­kom tr­hu v sú­čas­nos­ti pô­so­bí oko­lo osem­de­sia­tich vir­tuál­nych mo­bil­ných ope­rá­to­rov, te­da fi­riem, kto­ré na zá­kla­de veľ­koob­chod­ných po­núk vy­uží­va­jú infra­štruk­tú­ru niek­to­ré­ho z exis­tu­jú­cich mo­bil­ných ope­rá­to­rov a kon­co­vým zá­kaz­ní­kom tak mô­žu po­núk­nuť ce­no­vo za­ují­ma­vé služ­by. Ich roz­voj sa za­čal pred dvo­ma rok­mi, od­vte­dy však už osem z nich svo­ju čin­nosť ukon­či­lo. Pod­ľa od­bor­ní­kov sa dá zá­nik ďal­ších vir­tuál­nych mo­bil­ných ope­rá­to­rov oča­ká­vať. Na tr­hu je ich to­tiž pri­ve­ľa.

Mno­ho vir­tuál­nych ope­rá­to­rov vznik­lo tak, že exis­tu­jú­ce fir­my iba roz­ší­ri­li svo­ju pô­sob­nosť aj do te­le­ko­mu­ni­ká­cií. To im umož­ňu­je po­nú­kať mo­bil­né ta­ri­fy k svo­jim sú­čas­ným služ­bám a je to aj je­den z dô­vo­dov, pre­čo je vir­tuál­nych mo­bil­ných ope­rá­to­rov toľ­ko.

Fir­my, kto­ré mô­žu ok­rem mo­bil­ných ta­ríf po­núk­nuť aj ďal­šie služ­by, ako je nap­rík­lad po­nu­ka do­dá­vok ener­gií či fi­nan­čné pro­duk­ty, ma­jú na tr­hu naj­väč­ší po­ten­ciál. Nao­pak, tí vir­tuál­ni ope­rá­to­ri, kto­rí akú­koľ­vek pri­da­nú hod­no­tu k te­le­fón­nym ta­ri­fám po­núk­nuť ne­mô­žu, z tr­hu pos­tup­ne od­chá­dza­jú.

Do­ved­na bo­lo ku kon­cu mi­nu­lé­ho ro­ka v Čes­kej re­pub­li­ke evi­do­va­ných 14,6 mi­lió­na SIM ka­riet a po­diel vir­tuál­nych ope­rá­to­rov pred­sta­vo­val oko­lo 8 %. Ce­na mo­bil­né­ho vo­la­nia pri­tom už nie­koľ­ko ro­kov kle­sá. Za­tiaľ čo v ro­ku 2006 pod­ľa šta­tis­tík Čes­ké­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du vo­la­li Če­si v prie­me­re za 4,84 Kč/min, v ro­ku 2014 už prie­mer­ne stá­la mi­nú­ta ho­vo­ru iba 1,24 Kč. Nao­pak, ce­ny mo­bil­ných dát sa veľ­mi ne­me­nia a ma­lý po­hyb cien sme­rom na­dol mož­no za­zna­me­nať iba pri drah­ších ta­ri­fách s vy­šší­mi dá­to­vý­mi li­mit­mi.

Ukon­če­nie čin­nos­ti niek­to­rých vir­tuál­nych ope­rá­to­rov mož­no po­va­žo­vať skôr za čis­te­nie tr­hu, pre­to­že sa do­te­raz tý­ka­lo ma­lých či ne­veľ­mi se­rióz­nych fi­riem. Náj­de­nie vhod­né­ho te­le­fón­ne­ho ope­rá­to­ra ale­bo je­ho zme­na sú vďa­ka inter­ne­to­vým vy­hľa­dá­va­čom aj pre bež­né­ho zá­kaz­ní­ka veľ­mi jed­no­du­ché. Po­rov­ná­vač sa to­tiž pos­ta­rá nie­len o vy­hľa­da­nie vhod­nej ta­ri­fy, ale aj o nás­led­né ad­mi­nis­tra­tív­ne úko­ny.

Vir­tuál­ni ope­rá­to­ri, kto­rí ukon­či­li svo­ju čin­nosť:

• Vi­ral mo­bil
• Ada­gio mo­bi­le
• Go­ri­la mo­bil
• Ci­ty mo­bi­le
• Skve­lý mo­bil
• Te­leús­po­ry
• Rio Mo­bil
• NWT mo­bil


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter