RÚ odmieta spochybnenie kontroly 4. mobilného operátora

Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) od­mie­ta me­dia­li­zo­va­né vy­jad­re­nia, kto­rý­mi sa spo­chyb­ňu­je re­gu­lač­ný prís­tup pri kon­tro­le po­vin­nos­tí štvr­té­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra 4ka, kto­rý vy­chá­dza zo spo­lup­rá­ce fir­my SWAN a Slo­ven­skej poš­ty. In­for­mo­val o tom ho­vor­ca RÚ Ro­man Vav­ro. "RÚ tr­vá na svo­jom práv­nom ná­zo­re, že hod­no­te­nie vý­sled­kov kon­tro­ly a na­mie­ta­nie pou­ži­té­ho re­gu­lač­né­ho prís­tu­pu ne­pat­rí do pô­sob­nos­ti pro­ku­ra­tú­ry. Štát­ny doh­ľad nad elek­tro­nic­ký­mi ko­mu­ni­ká­cia­mi vy­ko­ná­va RÚ," upo­zor­nil Vav­ro. Zá­ro­veň do­dal, že li­cen­cia štvr­té­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra je na­ďa­lej prá­vop­lat­ná.

Re­gu­lač­ný úrad má v sú­čas­nos­ti po­vin­nosť pres­kú­mať správ­nosť pri­de­le­nia li­cen­cie ope­rá­to­ro­vi na pou­ží­va­nie frek­ven­cie na Slo­ven­sku a na zá­kla­de jej pres­kú­ma­nia má vo ve­ci roz­hod­núť. Po­vin­nosť mu uk­la­dá roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, kto­rý roz­ho­dol v pros­pech Kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry v Bra­tis­la­ve. Kraj­ská pro­ku­ra­tú­ra po­da­la ža­lo­bu na no­vé­ho ope­rá­to­ra, le­bo sa dom­nie­va, že ope­rá­tor nep­re­šiel dôs­led­nou kon­tro­lou zo stra­ny re­gu­lač­né­ho úra­du.

Vav­ro poz­na­me­nal, že štát­ne or­gá­ny, or­gá­ny územ­nej sa­mos­prá­vy, iné or­gá­ny ve­rej­nej mo­ci ani ďal­šie oso­by nes­mú ov­plyv­ňo­vať RÚ pri vy­ko­ná­va­ní re­gu­lač­nej a ce­no­vej pô­sob­nos­ti. "Re­gu­lač­ný úrad tiež pou­ka­zu­je na sku­toč­nosť, že pri­de­le­nie frek­ven­cií pre štvr­té­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra, ako aj pre os­tat­ných ope­rá­to­rov pre­beh­lo v rám­ci tran­spa­ren­tné­ho pos­tu­pu pod­ľa plat­ných práv­nych pred­pi­sov vý­be­ro­vým ko­na­ním, kto­ré­ho vý­sled­kom bo­lo vy­da­nie in­di­vi­duál­nych po­vo­le­ní, tak­zva­né pri­de­le­nie frek­ven­cií," kon­šta­to­val Vav­ro.

Re­gu­lač­ný úrad opa­ko­va­ne uvá­dza, že pri všet­kých kon­tro­lách dodr­žia­va štan­dard­ný pos­tup, kto­rý je vý­luč­ne v in­ten­ciách zá­ko­na. V prí­pa­de kon­tro­ly štvr­té­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra iš­lo o rov­na­kú kon­tro­lu a re­gu­lač­ný prís­tup, ako pri pre­ve­ro­va­ní pou­ží­va­nia frek­ven­cií os­tat­ný­mi sub­jek­tmi. Ako Vav­ro do­dal, re­gu­lač­ný úrad za­tiaľ ne­má k dis­po­zí­cii roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR a ani ne­bol o je­ho ob­sa­hu ofi­ciál­ne in­for­mo­va­ný.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter