Nový operátor SWAN sa neobáva odobratia licencie

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN sa neo­bá­va, že by mu Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb spät­ne od­ob­ral li­cen­ciu na pou­ží­va­nie pri­de­le­nej frek­ven­cie. O svo­jom sta­no­vis­ku in­for­mo­va­li zá­stup­co­via spo­loč­nos­ti na štvr­tko­vom brí­fin­gu.

Re­gu­lač­ný úrad má v sú­čas­nos­ti po­vin­nosť pres­kú­mať správ­nosť pri­de­le­nia li­cen­cie ope­rá­to­ro­vi na pou­ží­va­nie frek­ven­cie na Slo­ven­sku a na zá­kla­de jej pres­kú­ma­nia má vo ve­ci roz­hod­núť. Po­vin­nosť mu uk­la­dá stre­daj­šie roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, kto­rý roz­ho­dol v pros­pech Kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry v Bra­tis­la­ve. Kraj­ská pro­ku­ra­tú­ra po­da­la ža­lo­bu na no­vé­ho ope­rá­to­ra, le­bo sa dom­nie­va, že ope­rá­tor nep­re­šiel dôs­led­nou kon­tro­lou zo stra­ny re­gu­lač­né­ho úra­du. Roz­hod­nu­tím Naj­vyš­šie­ho sú­du SR zá­stup­co­via spo­loč­nos­ti SWAN stá­le ne­dis­po­nu­jú.

Pod­ľa spo­loč­nos­ti SWAN sa pro­ku­ra­tú­ra od­vo­lá­va len na in­for­má­cie dos­tup­né na inter­ne­te a v mé­diách. SWAN os­tá­va po­koj­ný, keď­že nep­red­pok­la­dá, že by vý­sled­ky z opä­tov­nej kon­tro­ly pri­nies­li no­vé in­for­má­cie ako tie, kto­ré pri­nies­la pô­vod­ná kon­tro­la re­gu­lač­ným úra­dom. SWAN kon­šta­to­val, že je schop­ný preu­ká­zať, že v ob­do­bí šesť me­sia­cov po pri­de­le­ní frek­ven­cie, pos­ky­to­val svo­je služ­by ve­rej­nos­ti.

Pod­ľa zá­ko­na o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách mô­že re­gu­lač­ný úrad od­ob­rať po­vo­le­nú frek­ven­ciu ope­rá­to­ro­vi, po­kiaľ ju ope­rá­tor ne­vyu­ží­val na po­vo­le­ný účel ale­bo na ur­če­nom úze­mí viac ako šesť me­sia­cov. Pod­ľa in­for­má­cií zá­stup­cov spo­loč­nos­ti SWAN, re­gu­lač­ný úrad dôs­led­ne skon­tro­lo­val ope­rá­to­ra v ob­do­bí šesť me­sia­cov po zís­ka­ní li­cen­cie, kto­rú zís­kal v ro­ku 2014. Zá­kon tiež pri­ka­zu­je po­vin­nosť ope­rá­to­ro­vi vy­uží­vať pri­de­le­nú frek­ven­ciu na pos­ky­to­va­nie slu­žieb ve­rej­nos­ti.

Mo­bil­ný ope­rá­tor 4ka, kto­rý vy­chá­dza zo spo­lup­rá­ce fir­my SWAN a Slo­ven­skej poš­ty, plá­nu­je do kon­ca toh­to týž­dňa pre­siah­nuť hra­ni­cu 40 ti­síc zá­kaz­ní­kov. Tak­mer 50 % zá­kaz­ní­kov no­vé­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra si pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií pre­nie­slo svo­je čís­lo od spo­loč­nos­ti O2, 25,71 % zá­kaz­ní­kov zo spo­loč­nos­ti Oran­ge a 24,35 % zá­kaz­ní­kov po­chá­dza od ope­rá­to­ra Slo­vak Te­le­kom.

SWAN je sú­čas­ťou hol­din­gu Da­nu­bia­Tel, a. s. do por­tfó­lia kto­ré­ho pat­rí aj dá­to­vé cen­trum, software­hou­se a ná­rod­ný správ­ca do­mén. Cel­ko­vo plá­nu­je SWAN do pro­jek­tu mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra in­ves­to­vať 100 mil. eur. Slo­ven­ská poš­ta vznik­la 1. ja­nuá­ra 1993 a 1. ok­tób­ra 2004 sa pret­ran­sfor­mo­va­la na ak­cio­vú spo­loč­nosť so 100-per­cen­tnou účas­ťou štá­tu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter