Europarlament odhlasoval zrušenie roamingových poplatkov

Roa­min­go­vé pop­lat­ky bu­dú v člen­ských štá­toch EÚ úpl­ne za­ká­za­né od 15. jú­na 2017, Európ­sky parla­ment od­hla­so­val aj za­ve­de­nie prin­cí­pu sie­ťo­vej neut­ra­li­ty.

Európ­sky parla­ment (EP) v uto­rok v zá­ve­reč­nom hla­so­va­ní s účin­nos­ťou od le­ta bu­dú­ce­ho ro­ka schvá­lil zru­še­nie roa­min­go­vých pop­lat­kov v člen­ských štá­toch Európ­skej únie.

Parla­ment tiež od­hla­so­val le­gis­la­tí­vu o neut­ra­li­te inter­ne­to­vých sie­tí. S účin­nos­ťou od 30. ap­rí­la bu­dú­ce­ho ro­ku ne­bu­dú môcť roa­min­go­vé pop­lat­ky pre­siah­nuť päť euro­cen­tov za mi­nú­tu ho­vo­ru, dva cen­ty za sprá­vy SMS a päť cen­tov za pre­nos mo­bil­ných dát v ob­je­me 1 me­ga­by­te. Pop­lat­ky úpl­ne za­nik­nú k 15. jú­nu 2017. Prin­cíp sie­ťo­vej neut­ra­li­ty zna­me­ná, že pre­nos všet­kých dát pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu by sa mal spop­lat­ňo­vať rov­na­ko bez oh­ľa­du na zdroj dát ale­bo na ob­sah.

Európ­ska ko­mi­sia od ro­ku 2007 pos­tup­ne zni­žo­va­la strop pre vý­šku pop­lat­kov, kto­ré si mo­bil­ní ope­rá­to­ri úč­tu­jú za ho­vo­ry a dá­to­vé služ­by mi­mo ich do­mov­ských kra­jín. Pô­vod­ný ter­mín pre zru­še­nie pop­lat­kov bol de­cem­ber 2015, člen­ské štá­ty ho však nie­koľ­kok­rát po­su­nu­li.

Zdroj: Webnoviny.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter