O2 prináša neobmedzené volania a SMS za 30 eur do celej EÚ

O2 me­ní po­čet voľ­ných mi­nút do všet­kých sie­tí v rám­ci Zla­té­ho O2 pau­šá­lu. Z pô­vod­ných 300 voľ­ných mi­nút si všet­ci zá­kaz­ní­ci bu­dú môcť za rov­na­ký me­sač­ný pop­la­tok 30 eur uží­vať neob­me­dze­né vo­la­nia do všet­kých sie­tí nie­len na Slo­ven­sku a v Čes­ku, ale aj do ce­lej EÚ.

O2 zá­ro­veň up­ra­vu­je vý­šku bo­nu­su pre no­vých zá­kaz­ní­kov na 216 eur, čím sa zni­žu­je me­sač­ná plat­ba na 9 eur. Iný­mi slo­va­mi, všet­ci exis­tu­jú­ci zá­kaz­ní­ci ma­jú po no­vom bez akých­koľ­vek pop­lat­kov na­vy­še Zla­tý O2 pau­šál s neob­me­dze­ný­mi vo­la­nia­mi, no­ví zá­kaz­ní­ci si po no­vom mô­žu vy­brať me­dzi tro­mi neob­me­dze­ný­mi O2 pau­šál­mi. No­vý Zla­tý O2 pau­šál nie je kom­bi­no­va­teľ­ný s po­nu­kou „Mám to, máš to!".

Sú­čas­ní zá­kaz­ní­ci dos­ta­nú všeo­bec­nú no­ti­fi­kač­nú SMS, v kto­rej sa doz­ve­dia o zme­ne z 300 mi­nút na neob­me­dze­né vo­la­nia. In­for­mo­va­ní bu­dú aj o auto­ma­tic­kom vy­pnu­tí hla­so­vých ba­líč­kov, pre­to­že pri prog­ra­me s neob­me­dze­ný­mi vo­la­nia­mi sku­toč­ne nie sú pot­reb­né.

Za ce­no­vý bo­nus, kto­rý dos­ta­ne kaž­dý k O2 pau­šá­lu, si zá­kaz­ník mô­že od­niesť aj via­ce­ro smar­tfó­nov, tab­let, hra­ciu kon­zo­lu, ka­me­ru či fo­toa­pa­rát. Zá­le­ží na zá­kaz­ní­ko­vi, aká kom­bi­ná­cia mu naj­viac vy­ho­vu­je. V sú­čas­nom por­tfó­liu sú aj vy­chy­táv­ky ako nap­rík­lad fo­toa­pa­rát, kto­rý tla­čí fot­ky, či „véč­ko­vý" smar­tfón, kto­rý na tr­hu už dl­ho chý­bal.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter