Antik dnes spúšťa gigabitový internet aj v Bratislave

Naj­rý­chlej­šie ko­mer­čne dos­tup­né inter­ne­to­vé pri­po­je­nie pre do­mác­nos­ti spus­tí dnes Antik Te­le­com v Bra­tis­la­ve. Sym­et­ric­ký op­tic­ký inter­net s rých­los­ťou až 1 Gbps/1 Gbps, di­gi­tál­na te­le­ví­zia v zá­klad­nom ba­lí­ku s viac ako 140 TV prog­ra­ma­mi vrá­ta­ne HD, ar­chív 20 prog­ra­mov na 20 dní a 40 mi­nút vo­la­ní do všet­kých sie­tí je bez via­za­nos­ti za 17,92 eura. Zria­de­nie op­tic­kej prí­poj­ky až do by­tu vrá­ta­ne gi­ga­bi­to­vej služ­by je v ak­cii plat­nej v Bra­tis­la­ve do kon­ca ro­ka za­dar­mo, HD IPTV set-top box sto­jí v ak­cii 58 eur.

„Hlav­né mes­to chá­pe­me ako ná­roč­ný trh, pre­to sme nap­rík­lad gi­ga­bi­to­vý inter­net prip­ra­vi­li už v štan­dar­de a dos­tup­ný od za­čiat­ku v ce­lom pok­ry­tí 14-ti­síc do­mác­nos­tí, rov­na­ko pos­ky­tu­je­me servis u klien­tov do 4 ho­dín od nah­lá­se­nia. Ok­rem na­šej bo­ha­tej po­nu­ky te­le­víz­nej zá­ba­vy sa v na­šich set-top boxoch ob­ja­via aj ži­vé zá­be­ry z dop­ra­vy na kľú­čo­vých kri­žo­vat­kách v mes­te," po­ve­dal Pe­ter Blaas, ria­di­teľ pre roz­voj ANTIK Te­le­com. Spo­loč­nosť zá­ro­veň do Bra­tis­la­vy pri­ne­sie aj svoj naj­mo­der­nej­ší IPTV set-top box Antik Mi­ni G2, vy­ba­ve­ný gi­ga­bi­to­vým pre­pí­na­čom. Pri pre­cho­de od kon­ku­ren­cie zís­ka klient až do ukon­če­nia via­za­nos­ti služ­by Anti­ku až na 9 me­sia­cov za­dar­mo.

Antik vy­uži­je v Bra­tis­la­ve tech­no­ló­giu gi­ga­bi­to­vej pa­sív­nej op­tic­kej sie­te (GPON) s pri­po­je­ním op­tic­kým vlák­nom až do by­tu zá­kaz­ní­ka. Pok­ry­tie Anti­ku za­hŕňa veľ­kú časť No­vé­ho Mes­ta a men­šiu časť Sta­ré­ho Mes­ta v oko­lí Šan­co­vej uli­ce, pri­čom gi­ga­bi­to­vé pri­po­je­nie je k dis­po­zí­cii v ce­lej zó­ne. Dos­tup­nosť slu­žieb si mož­no ove­riť na bra­tis­la­va.antik.sk. Zria­ďo­va­nie slu­žieb sa za­čí­na od 15. ok­tób­ra 2015. Antik pos­ky­tu­je non­stop 24-ho­di­no­vú te­le­fo­nic­kú služ­bu tech­nic­kej pod­po­ry na čís­le 0650 777 777, vý­jazd servis­u u klien­tov pre­bie­ha 7 dní v týž­dni v ča­se od 08.00 do 22.00 hod. do 4 ho­dín od nah­lá­se­nia po­ru­chy. Zá­kaz­níc­ke cen­trum ot­vo­rí Antik Te­le­com v Bra­tis­la­ve v prie­be­hu no­vem­bra.

Zá­ujem­co­via sa mô­žu re­gis­tro­vať na in­fo­lin­ke 0650 777777, na webe bra­tis­la­va.antik.sk (v pre­vádz­ke od 15. 10.) ale­bo e-mai­lom na antik@antik.sk.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter