Zákazníci budú sami rozhodovať o cene za volania. Dostanú sa pod 4 centy za min?

Fun­Fón čos­ko­ro os­lá­vi svo­je pia­te na­ro­de­ni­ny a pri tej­to príl­eži­tos­ti prip­ra­vil po­nu­ku, aká tu eš­te ne­bo­la. Po­čas naj­bliž­ších 72 ho­dín dos­ta­nú zá­kaz­ní­ci Fun­Fó­nu mož­nosť roz­hod­núť o tom, koľ­ko bu­dú môcť pla­tiť za vo­la­nia, SMS a MMS. Po­da­rí sa ľu­ďom na so­ciál­nej sie­ti zní­žiť ak­tuál­nych 7 cen­tov as­poň na po­lo­vi­cu?

Po­nu­ka je pos­ta­ve­ná na ak­ti­vi­te ľu­dí na so­ciál­nej sie­ti Fa­ce­book, kde bu­dú mať 72 ho­dín na to, aby sa moh­la zní­žiť ce­na vo­la­ní, SMS a MMS pre zá­kaz­ní­kov s pred­pla­te­nou kar­tou Fun­Fón Fé­rof­ka. V sú­čas­nos­ti vo­la­jú, ese­mes­ku­jú a eme­mes­ku­jú za 7 cen­tov. Ope­rá­tor sa za­via­zal, že pri­ne­sie služ­bu, kto­rá umož­ní vo­lať a pí­sať za ce­nu, o kto­rej roz­hod­ne ak­ti­vi­ta ľu­dí na Fa­ce­boo­ku. Čím viac bu­dú ko­men­to­vať, zdie­ľať a „laj­ko­vať", tým me­nej bu­dú môcť Fun­Fón Fé­rof­ká­či pla­tiť.

Me­cha­ni­ka zni­žo­va­nia ce­ny je jed­no­du­chá a bu­de pre­bie­hať od 7.10. do 10.10. 2015. V tom­to ob­do­bí Fun­Fón zve­rej­ní na svo­jej fa­ce­boo­ko­vej strán­ke prís­pe­vok, kto­rý bu­de inter­ak­tív­ne rea­go­vať na ak­ti­vi­tu fa­nú­ši­kov na so­ciál­nej sie­ti. Za kaž­dé „Pá­či sa mi/Li­ke" sa z ak­tuál­nej su­my 7 cen­tov od­rá­ta 0,001 cen­tu, za ko­men­tár sa ce­na zní­ži o 0,002 cen­tu a za kaž­dé zdie­ľa­nie toh­to prís­pev­ku ľu­dia zní­žia su­mu o 0,005 cen­tu. Ko­mu­ni­ta Fun­Fó­nis­tov bu­de mať vo vlas­tných ru­kách osud ce­ny za spo­mí­na­né služ­by. Spo­loč­ne tak mô­žu vďa­ka vý­zve zní­žiť ce­nu vo­la­ní, MMS a SMS až na his­to­ric­ky naj­niž­šiu hod­no­tu. Aká na­ko­niec bu­de, uká­žu naj­bliž­šie dni.

Fun­Fón je di­gi­tál­na mo­bil­ná znač­ka od Oran­geu s jed­no­du­chý­mi pod­mien­ka­mi a preh­ľad­ným cen­ní­kom pre mla­dých, kto­rí sa cí­tia slo­bod­ní, ne­via­za­ní, mi­lu­jú zá­ba­vu a chcú pri­tom ko­mu­ni­ko­vať naj­vý­hod­nej­šie v 4G sie­ti. S Fun­Fó­nom je všet­ko za 7 cen­tov - vo­la­nia, inter­net v mo­bi­le, SMS aj MMS sprá­vy. Bez pop­lat­kov, zmlúv a via­za­nos­ti.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter