Telekom uvedie službu Rodinný asistent, určenú pre seniorov, chronicky chorých a ich blízkych

Te­le­kom v naj­bliž­ších dňoch pred­sta­ví úpl­ne no­vú ino­va­tív­nu služ­bu Ro­din­ný asis­tent, kto­rá po­núk­ne nep­retr­ži­tý vzdia­le­ný doh­ľad, asis­ten­čné služ­by a špe­ciál­ne ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nia s vlas­tnou SIM kar­tou, ur­če­né hlav­ne pre star­ších či chro­nic­ky cho­rých ľu­dí.

Vďa­ka auto­ma­tic­ké­mu roz­poz­na­niu po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­ných si­tuá­cií, nap­rík­lad pá­du ale­bo dl­hšej ne­hyb­nos­ti, prí­pad­ne na zá­kla­de nú­dzo­vé­ho vo­la­nia služ­ba za­bez­pe­čí okam­ži­tú po­moc bez pot­re­by zá­sa­hu ďal­ších osôb.

Te­le­kom po­núk­ne na vý­ber z dvoch za­ria­de­ní, kto­ré slú­žia na auto­ma­tic­kú de­tek­ciu ri­zi­ko­vých si­tuá­cií ale­bo na rých­le pri­vo­la­nie po­mo­ci - GT300, ma­lý zjed­no­du­še­ný mo­bil­ný te­le­fón, ur­če­ný na no­se­nie vo vrec­ku ale­bo na kr­ku, a in­te­li­gen­tné ho­din­ky Na­vi­gil S1 (dos­tup­né v naj­bliž­ších týž­dňoch).

Za­ria­de­nia bu­dú pre­po­je­né s doh­ľa­do­vým cen­trom s pro­fe­sio­nál­ne vy­ško­le­ným per­so­ná­lom, kto­ré bu­de pre Te­le­kom za­bez­pe­čo­vať spo­loč­nosť Falck Heal­thca­re.

Doh­ľa­do­vé cen­trum bu­de nep­retr­ži­te pri­jí­mať a rie­šiť vznik­nu­té in­ci­den­ty. Ak vy­hod­no­tí si­tuáciu ako ri­zi­ko­vú, okam­ži­te kon­tak­tu­je zá­chran­nú zdra­vot­nú služ­bu, prí­pad­ne po­lí­ciu ale­bo ha­sič­ský a zá­chran­ný zbor, pos­kyt­ne im in­for­má­cie o sta­ve a lo­ka­li­te pred­met­nej oso­by a od­sle­du­je prie­beh vý­jaz­du. Zá­ro­veň sa o tej­to si­tuá­cii a jej rie­še­ní doz­ve­dia aj prí­buz­ní.

Blíz­ki bu­dú o jed­not­li­vých in­ci­den­toch a ri­zi­ko­vých si­tuáciách in­for­mo­va­ní pros­tred­níc­tvom SMS ale­bo e-mai­lu. Pre­dov­šet­kým však bu­dú mať k dis­po­zí­cii preh­ľad­nú a in­tui­tív­nu webo­vú ap­li­ká­ciu, cez kto­rú mô­žu na di­aľ­ku služ­bu ad­mi­nis­tro­vať, v reál­nom ča­se me­niť jej nas­ta­ve­nia, sle­do­vať ak­tuál­nu si­tuáciu ale­bo si po­zrieť his­tó­riu uda­los­tí. V sys­té­me bu­de môcť byť tak­to za­evi­do­va­ných až päť blíz­kych osôb. Kaž­dá z nich mô­že mať pri­tom iné ro­ly a úrov­ne prís­tu­pu do ap­li­ká­cie.

V blíz­kej bu­dúc­nos­ti pri­bud­ne aj ap­li­ká­cia pre za­ria­de­nia s OS An­droid a iOS.

Te­le­kom po­núk­ne služ­bu od 14,90 eura me­sač­ne pri dvoj­roč­nej via­za­nos­ti.

Za­ria­de­nie

Me­sač­ný pop­la­tok

Ce­na za­ria­de­nia

GT300 (te­le­fón)

14,90 €

59 €

Na­vi­gil S1 (ho­din­ky)

14,90 €

169 €

Ce­nu služ­by pri jed­no­roč­nej via­za­nos­ti, bez via­za­nos­ti a ďal­šie in­for­má­cie mož­no náj­sť na www.te­le­kom.sk/ro­din­nya­sis­tent.

Čo všet­ko no­vá služ­ba po­núk­ne?

Nep­retr­ži­té na­po­je­nie na doh­ľa­do­vé cen­trum s pro­fe­sio­nál­ne vy­ško­le­ným per­so­ná­lom, schop­ným po­sú­diť zá­važ­nosť vznik­nu­tej si­tuácie a za­bez­pe­čiť jej adek­vát­ne rie­še­nie, prí­pad­ne pos­kyt­nu­tie asis­ten­cie či ra­dy na di­aľ­ku.

SOS tla­čid­lo za­bez­pe­čí pri­vo­la­nie po­mo­ci v prí­pa­de nú­dze či ne­bez­pe­čen­stva bez zdĺha­vé­ho vy­tá­ča­nia. Za­ria­de­nie sa spo­jí s doh­ľa­do­vým cen­trom, kto­ré pod­ľa pot­re­by za­bez­pe­čí po­moc. Doh­ľa­do­vé cen­trum má na­vy­še k dis­po­zí­cii zdra­vot­né či iné špe­ci­fic­ké in­for­má­cie o pou­ží­va­te­ľo­vi, kto­ré si pred­tým vy­pl­nil vo webo­vej ap­li­ká­cii. Vďa­ka to­mu mu ve­dia za­bez­pe­čiť po­moc rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie.

Sen­zor ne­hyb­nos­ti upo­zor­ní na to, že pou­ží­va­teľ v ča­se bež­nej ak­ti­vi­ty dl­hší čas so za­ria­de­ním ne­po­hol. Za­ria­de­nie eš­te pred od­os­la­ním žia­dos­ti o po­moc upo­zor­ní vib­rá­ciou, aby bo­lo mož­né alarm zru­šiť. To­le­ro­va­ná do­ba ne­čin­nos­ti sa dá nas­ta­viť tak, aby pou­ží­va­teľ ne­bol ru­še­ný pri poo­bed­ňaj­šom zdriem­nu­tí, po­ze­ra­ní ob­ľú­be­nej TV re­lá­cie či v no­ci.

De­tek­cia pá­du (dos­tup­né len pre GT300) včas upo­zor­ní na sku­toč­nosť, že pou­ží­va­teľ (resp. prís­troj) spa­dol. Za­ria­de­nie sa­mo aj bez stla­če­nia SOS tla­čid­la za­vo­lá na doh­ľa­do­vé cen­trum. V prí­pa­de, že sa ne­po­da­rí mo­ni­to­ro­va­nú oso­bu skon­tak­to­vať, je na mies­to lo­ka­li­zá­cie za­ria­de­nia pos­la­ná zá­chran­ná zdra­vot­ná služ­ba. V prí­pa­de fa­loš­né­ho alar­mu, nap­rík­lad ak za­ria­de­nie len vy­pad­lo blíz­ke­mu z ru­ky, alarm, sa­moz­rej­me, mož­no zru­šiť.

Bez­peč­né geo­zó­ny upo­zor­nia prí­buz­ných na vstup či opus­te­nie vy­me­dze­né­ho úze­mia, ako nap­rík­lad do­mov ale­bo zá­hra­da. Je to mi­mo­riad­ne uži­toč­né nap­rík­lad pre oso­by pos­tih­nu­té Al­zhei­me­ro­vou cho­ro­bou.

Lo­ka­li­zá­cia za­ria­de­nia slú­ži pre prí­pad, ak tre­ba náj­sť stra­te­né­ho prí­buz­né­ho ale­bo lo­ka­li­zo­vať in­ci­dent. Za­ria­de­nie na ten­to účel vy­uží­va nie­len sig­nál GPS, ale aj lo­ka­li­zá­ciu po­mo­cou mo­bil­nej sie­te.

Kon­tro­la sta­vu a dos­tup­nos­ti za­ria­de­nia za­zna­me­ná a in­for­mu­je doh­ľa­do­vé cen­trum, ak sa za­ria­de­nie ocit­lo mi­mo sig­ná­lu ale­bo je do­kon­ca vy­pnu­té.

Všet­ky fun­kcie s vý­nim­kou SOS tla­čid­la sú dob­ro­voľ­né a nas­ta­vi­teľ­né.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter