Video: SWAN ako prvý operátor na Slovensku demonštroval VoLTE volanie vo svojej 4G sieti

Pop­ri bu­do­va­ní 4G/LTE sie­te sa spo­loč­nosť SWAN, a.s., ve­nu­je aj tes­to­va­niu no­vých mož­nos­tí jej vy­uži­tia, me­dzi kto­ré pat­rí aj tech­no­ló­gia VoL­TE (Voi­ce over LTE) pre hla­so­vé vo­la­nia. Nes­por­nou vý­ho­dou VoL­TE hla­so­vej tech­no­ló­gie je tak­mer okam­ži­té zos­ta­ve­nie hla­so­vé­ho spo­je­nia v prí­pa­de, ak sú vo­la­jú­ci aj vo­la­ný za­re­gis­tro­va­ní ako VoL­TE účas­tní­ci v oka­mi­hu zos­ta­vo­va­nia ho­vo­ru. V ta­kom prí­pa­de je hla­so­vé spo­je­nie us­ku­toč­ne­né za me­nej ako 1 se­kun­du.

Je to vý­znam­né zlep­še­nie uží­va­teľ­skej skú­se­nos­ti op­ro­ti štan­dar­dnej si­tuá­cii v 4G/LTE sie­ťach, kde sa pre zos­ta­ve­nie hla­so­vé­ho spo­je­nia mu­sí vo­la­jú­ci aj vo­la­ný účas­tník prep­núť zo 4G do 2G ale­bo 3G sie­te po­mo­cou tech­no­ló­gie CSFB (Cir­cuit Swit­ched FallBack). To spô­so­bu­je predĺže­nie do­by zos­ta­vo­va­nia ho­vo­ru na 4 až 10 se­kúnd. Zá­ro­veň kva­li­ta VoL­TE ho­vo­ru je ove­ľa vy­ššia, keď­že ide o HD voi­ce.

Video:

Autor vi­dea: re­dak­cia PC RE­VUE

„Mo­men­tál­ne tes­tu­je­me via­ce­ro mož­nos­tí IMS sys­té­mov, kto­ré sú pod­mien­kou pre spus­te­nie VoL­TE služ­by. VoL­TE ho­vor je mož­né už dnes us­ku­toč­niť v rám­ci ce­lé­ho pok­ry­tia 4G/LTE sig­ná­lom SWANu," ho­vo­rí Pat­rik Kolla­ro­ci, tech­nic­ký ria­di­teľ pre mo­bil­nú sieť.

Vý­zvou pre mo­bil­ných ope­rá­to­rov za­obe­ra­jú­cich sa VoL­TE prob­le­ma­ti­kou je si­tuácia na tr­hu smar­tfó­nov. V sú­čas­nos­ti neexis­tu­je dos­ta­toč­né množ­stvo mo­bil­ných te­le­fó­nov pod­po­ru­jú­cich tech­no­ló­giu VoL­TE. Zá­ro­veň mno­hé exis­tu­jú­ce smar­tfó­ny, kto­ré VoL­TE pod­po­ru­jú, ma­jú prob­lém s kom­pa­ti­bi­li­tou. Je to spô­so­be­né do znač­nej mie­ry tým, že ce­los­ve­to­vé na­sa­dzo­va­nie VoL­TE do praxe sa eš­te len roz­bie­ha.

Vzhľa­dom na si­tuáciu s VoL­TE ter­mi­nál­mi SWAN za­tiaľ neu­va­žu­je o ko­mer­čnom spus­te­ní VoL­TE služ­by. Av­šak bu­de pok­ra­čo­vať v tech­no­lo­gic­kých príp­ra­vách na spus­te­nie VoL­TE, po­kým sa si­tuácia na tr­hu s VoL­TE smar­tfón­mi nez­lep­ší a fun­kcio­na­li­ta VoL­TE ne­bu­de pod­po­ro­va­ná a pl­ne fun­kčná na dos­ta­toč­nom množ­stve za­ria­de­ní od rôz­nych vý­rob­cov.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter