Video: Telekom pripravuje jednoduchšie paušály pre firmy, poznáme ceny

Te­le­kom uve­die 16. sep­tem­bra no­vé por­tfó­lio slu­žieb pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov, kto­ré pod­po­rí ras­tú­ce pot­re­by fi­riem v ob­las­ti di­gi­ta­li­zá­cie.

„Pri tvor­be no­vé­ho por­tfó­lia slu­žieb sme ana­ly­zo­va­li pot­re­by via­ce­rých ty­pov pra­cov­ných po­zí­cií vo fir­mách. Pod­ľa to­ho sme vy­tvo­ri­li po­nu­ku pre ľu­dí pra­cu­jú­cich v te­ré­ne, pre ľu­dí pra­cu­jú­cich v kan­ce­lá­rii, ale aj pre ma­naž­ment spo­loč­nos­tí," skon­šta­to­val se­nior ma­na­žér pre B2B a ICT Ivan Sken­der.

Zá­kla­dom no­vých mo­bil­ných slu­žieb sú dá­ta. Naj­niž­šia služ­ba Ma­gen­ta Mo­bi­le Mi­ni ob­sa­hu­je 200 MB, naj­vyš­šia služ­ba Ma­gen­ta Mo­bi­le VIP až 10 GB.

Sú­čas­ťou no­vých mo­bil­ných slu­žieb je aj ši­ro­ká po­nu­ka ap­li­ká­cií - od bez­peč­nos­tné­ho rie­še­nia Eset Mo­bi­le Se­cu­ri­ty, cez prak­tic­ké clou­do­vé rie­še­nie Mic­ro­soft OneD­ri­ve, až po na­vi­gá­ciu Sy­gic. Na vý­ber je aj hu­dob­ná služ­ba Dee­zer či mo­bil­ná te­le­ví­zia Ma­gio GO.

tabulkaT.jpg  

Te­le­kom ok­rem mo­bil­ných slu­žieb pri­ná­ša pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov aj no­vú po­nu­ku pev­ných hla­so­vých slu­žieb a inter­ne­tu do kan­ce­lá­rie pod náz­vom Ma­gen­ta Of­fi­ce. Pev­né hla­so­vé služ­by bu­dú dos­tup­né v šty­roch zjed­no­du­še­ných va­rian­toch - Mi­ni, Ba­sic, Stan­dard a Pre­mium. Naj­vyš­ší vo­la­cí prog­ram Pre­mium ob­sa­hu­je neob­me­dze­né vo­la­nia na pev­né i mo­bil­né sie­te na Slo­ven­sku.

Inter­net do kan­ce­lá­rie bu­de Te­le­kom po­nú­kať vo va­rian­toch Stan­dard a Pre­mium, prog­ram Pre­mium za­hŕňa aj zá­lož­ný prís­tup cez mo­bil­nú sieť Te­le­ko­mu.

Video:
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter