Slováci najčastejšie v prípade príjmu TV vysielania platia za satelit

Naj­viac vy­uží­va­ným pla­te­ným spô­so­bom príj­mu te­le­víz­ne­ho a roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia je sa­te­lit. Vy­plý­va to z úda­jov, kto­ré ope­rá­to­ri pos­kyt­li Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ). Ako in­for­mo­val ho­vor­ca úra­du Ro­man Vav­ro, ku kon­cu ro­ku 2014 viac ako mi­lión te­le­víz­nych di­vá­kov pri­jí­ma­lo TV prog­ra­my pros­tred­níc­tvom sa­te­li­tu (DVB-S). Di­vá­ci ma­li pri­tom na vý­ber šty­ri sa­te­lit­né plat­for­my.

Dru­hý naj­po­pu­lár­nej­ší spô­sob pla­te­né­ho príj­mu bol káb­lo­vý dis­tri­buč­ný sys­tém, či­že tzv. káb­lo­vá te­le­ví­zia, kto­rá vla­ni evi­do­va­la 470 tis. ak­tív­nych prí­po­jok. Z to­ho 209 ti­síc bo­lo vy­uží­va­ných pre služ­by di­gi­tál­ne­ho TV vy­sie­la­nia (DVB-C). Tre­tí naj­po­pu­lár­nej­ší spô­sob bol pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej sie­te v IP pro­to­ko­le (IPTV), kde bo­lo v da­nom ča­se ak­tív­nych 244 tis. prí­po­jok.

Ob­ča­nia ma­jú mož­nosť pri­jí­mať te­le­víz­ne prog­ra­my aj pros­tred­níc­tvom mik­rovl­nné­ho dis­tri­buč­né­ho sys­té­mu (MMDS ale­bo MVDS), mo­bil­nej ko­mu­ni­kač­nej sie­te a bez­plat­né­ho ale­bo pla­te­né­ho di­gi­tál­ne­ho te­res­triál­ne­ho vy­sie­la­nia (DVB-T).

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter