Telekom už umožňuje nakupovať na kredit alebo paušál aj apky a iný tovar

Te­le­kom roz­ši­ru­je služ­bu T-plat­ba, kto­rá pred­sta­vu­je rých­ly a bez­peč­ný spô­sob, ako uh­rá­dzať di­gi­tál­ny ob­sah. Zá­kaz­ní­ci Te­le­ko­mu te­raz mô­žu na­ku­po­vať z kre­di­tu ale­bo v me­sač­nej fak­tú­re za pau­šál u ďal­ších par­tne­rov, kto­rí po­nú­ka­jú de­siat­ky hier a množ­stvo di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu, ako nap­rík­lad Ga­me­de­si­re, Soc­cerPro­ject, World Golf Tour a mno­hé ďal­šie.

Ako ta­ká­to tran­sak­cia pre­bie­ha?

  1. Na strán­ke ob­chod­ní­ka, u kto­ré­ho zá­kaz­ník na­ku­pu­je pro­dukt ale­bo služ­bu, zvo­lí mo­bil­nú plat­bu cez ope­rá­to­ra Slo­vak Te­le­kom.
  2. Nás­led­ne je pres­me­ro­va­ný na pla­tob­nú brá­nu prís­luš­né­ho par­tne­ra, kde sa mu na kon­tro­lu zob­ra­zia de­tai­ly plat­by.
  3. Na do­kon­če­nie plat­by vy­pl­ní svo­je te­le­fón­ne čís­lo v sie­ti Te­le­kom a stla­čí tla­čid­lo na za­sla­nie jed­no­ra­zo­vé­ho hes­la pros­tred­níc­tvom SMS
  4. Stis­nu­tím tla­čid­la Pok­ra­čo­vať do­kon­čí plat­bu a bu­de pres­me­ro­va­ný späť na inter­ne­to­vé strán­ky ob­chod­ní­ka.
  5. O ús­peš­nej reali­zá­cii plat­by bu­de in­for­mo­va­ný v ok­ne pre­hlia­da­ča a zá­ro­veň dos­ta­ne potvr­dzu­jú­ci e-mail od ob­chod­ní­ka.

Zá­kaz­ní­kom s pau­šá­lom prís­luš­nú su­mu za di­gi­tál­ny ob­sah či služ­bu Te­le­kom vy­úč­tu­je v me­sač­nej fak­tú­re za služ­by mo­bil­nej sie­te. Zá­kaz­ní­kom s pred­pla­te­ným kre­di­tom bu­de prís­luš­ná su­ma za di­gi­tál­ny ob­sah či služ­bu od­po­čí­ta­ná z kre­di­tu.

Jed­not­li­vé plat­by mož­no reali­zo­vať do vý­šky 30 eur, za je­den ka­len­dár­ny me­siac sa da­jú us­ku­toč­niť plat­by do maximál­nej vý­šky 100 eur. Pou­ží­va­nie služ­by je auto­ma­tic­ky sprís­tup­ne­né všet­kým zá­kaz­ní­kom a ne­vy­ža­du­je žiad­nu re­gis­trá­ciu ale­bo ak­ti­vá­ciu.

Pros­tred­níc­tvom T-plat­by v sú­čas­nos­ti mož­no uh­rá­dzať ob­sah aj v ob­cho­doch Goog­le Play a Win­dows Pho­ne Sto­re, ako aj u par­tne­rov Mo­pay a Bo­ku, kto­rí za­bez­pe­ču­jú pre­dov­šet­kým pre­daj kre­di­tov do rôz­nych on-li­ne hier.

Galéria k článku:

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter