Poznáme víťaza súťaže vývojárov. Kampaň za 30 000 € vyhral startup ProfitUp

Te­le­kom vy­hlá­sil ví­ťa­za dru­hé­ho roč­ní­ka sú­ťa­že Sieň slá­vy biz­ni­su, me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­že pre ino­va­tív­nych vý­vo­já­rov pre­bie­ha­jú­cej v Čes­kej re­pub­li­ke, Ra­kús­ku, Chor­vát­sku, Ne­mec­ku, Gréc­ku, Ma­ce­dón­sku, Ru­mun­sku a na Slo­ven­sku.

Ten­to rok sa sú­ťaž za­me­ria­va­la na vý­vo­já­rov, kto­rí chce­li spro­pa­go­vať svo­je rie­še­nia pre Inter­net of Things, ur­če­né pre­dov­šet­kým pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov, a sprís­tup­niť ich ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Do sú­ťa­že sa v za­po­je­ných kra­ji­nách prih­lá­si­lo spo­lu 200 vý­vo­já­rov. Väč­ši­na prih­lá­se­ných rie­še­ní sa tý­ka­la ob­las­ti in­te­li­gen­tných bu­dov, ve­rej­né­ho sek­to­ra/in­te­li­gen­tných miest, ako aj dop­ra­vy a lo­gis­ti­ky. Do hla­so­va­nia sa za­po­ji­lo spo­lu 42-ti­síc fi­riem.

Hlav­nú ce­nu, kto­rá za­hŕňa mar­ke­tin­go­vú kam­paň v hod­no­te 30 000 € a par­tner­stvo s Te­le­ko­mom, vy­hral star­tup Pro­fi­tUp s rie­še­ním, kto­ré zbie­ra a ana­ly­zu­je ma­loob­chod­né dá­ta z množ­stva zdro­jov, ako nap­rík­lad z pok­lad­nič­ných a skla­do­vých sys­té­mov ale­bo po­čí­ta­diel zá­kaz­ní­kov.

„Ma­loob­chod­ní­ci mno­hok­rát ne­ve­dia, čo všet­ko sa dá v ma­loob­cho­de sle­do­vať a aké re­por­ty a ana­lý­zy im po­mô­žu. Vďa­ka Pro­fi­tUp mô­žu klien­ti sle­do­vať pa­ra­met­re od naj­pre­dá­va­nej­šie­ho pro­duk­tu cez naj­vy­ťa­že­nej­šiu ho­di­nu až po zá­kaz­ní­ka, kto­rý pri­ná­ša naj­vyš­šiu mar­žu," uvie­dol CEO Pro­fi­tUp Da­niel Mi­ná­rik.

„Slo­vak Te­le­kom neus­tá­le vy­hľa­dá­va a pod­po­ru­je ino­va­tív­nych vý­vo­já­rov, či už pria­mo, ale­bo pros­tred­níc­tvom sú­ťa­ží ako Bu­si­ness Wall of Fa­me. Pro­fi­tUp je skve­lý prík­lad to­ho, akú pri­da­nú hod­no­tu mô­že ma­loob­chod­ní­kom pri­niesť ino­va­tív­ne pre­po­je­nie clou­du a big da­ta. Sú­ťaž uká­za­la via­ce­ro ši­kov­ných vý­vo­já­rov, s kto­rý­mi by sme chce­li spo­lup­ra­co­vať aj na­ďa­lej," uvie­dol Ivan Sken­der, se­nior ma­na­žér Te­le­ko­mu pre ICT a B2B mar­ke­ting.

SSB1.jpg

„Te­ší nás, že aj veľ­ké spo­loč­nos­ti, ako je Te­le­kom, sa za­ča­li za­ují­mať o star­tu­po­vú scé­nu a pod­po­ro­vať ju a že vznik­la sú­ťaž Sieň slá­vy biz­ni­su. Sme ra­di, že sa nám po­da­ri­lo vy­hrať, aj keď sme to vô­bec ne­ča­ka­li, a te­ší­me sa na ďal­šiu spo­lup­rá­cu s Te­le­ko­mom," skon­šta­to­val CTO Pro­fi­tUP Jo­zef Šte­fan­ka.

Inter­net of Things, te­da pre­po­je­nie jed­not­li­vých za­ria­de­ní pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu je ras­tú­ci trend, kto­rý ľu­ďom po­má­ha zjed­no­du­šo­vať ži­vot a prá­cu. Ty­pic­ké prík­la­dy sú in­te­li­gen­tné ho­din­ky, au­tá ale­bo do­má­ce spot­re­bi­če.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.wallof­bu­si­ness.com/sk/slo­va­kia.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter