Operátori začínajú vypínať siete GSM

Mo­bil­ní ope­rá­to­ri z ce­lé­ho sve­ta vrá­ta­ne tých európ­skych plá­nu­jú po­čas nas­le­du­jú­cich nie­koľ­kých ro­kov po­ma­ly vy­pí­nať svo­je sie­te GSM a úpl­ne ich nah­rá­dzať sie­ťa­mi nov­šej ge­ne­rá­cie.

Ope­rá­to­ri zo Sin­ga­pu­ru ukon­čia pre­vádz­ku svo­jich sie­tí k pr­vé­mu ap­rí­lu 2017 a bu­dú tak nas­le­do­vať aus­trál­sku Telstru, kto­rá plá­nu­je ukon­čiť pre­vádz­ku svo­jich sie­tí GSM na kon­ci ro­ka 2016, a ame­ric­kú spo­loč­nosť AT&T, kto­rá tak uro­bí k pr­vé­mu ja­nuá­ru 2017.

Nie všet­ci ope­rá­to­ri však plá­nu­jú ukon­čiť pre­vádz­ku svo­jich sie­tí tak sko­ro - v tom­to oh­ľa­de sú všeo­bec­ne naj­opatr­nej­ší ope­rá­to­ri z Euró­py. Nap­rík­lad fran­cúz­sky Oran­ge uvie­dol, že vy­pnu­tie GSM za­tiaľ nep­lá­nu­je, nór­sky Te­le­nor za­sa vy­pnu­tie GSM plá­nu­je až na rok 2025.

Pod­ľa ope­rá­to­rov si väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov mo­bil­ných te­le­fó­nov zme­nu ani nev­šim­ne, keď­že už te­raz ma­jú te­le­fó­ny pod­po­ru­jú­ce 3G a 4G sie­te. Te­le­fó­ny s pod­po­rou len sie­te GSM má v sú­čas­nos­ti údaj­ne len ma­lé per­cen­to ich zá­kaz­ní­kov.

Dô­vo­dov vy­pí­na­nie sie­tí GSM je hneď nie­koľ­ko. Vďa­ka ich vy­pnu­tiu mô­žu ope­rá­to­ri pou­žiť ne­vyu­ži­té spek­trum pre 3G a 4G sie­te, kto­ré ve­dia zá­kaz­ní­kom rých­lej­šie do­dať väč­šie množ­stvo dát, a te­da aj ope­rá­to­rom vy­ge­ne­ro­vať vy­ššie príj­my. V dôs­led­ku to­ho, že od­pad­ne nut­nosť spra­vo­vať ďal­šie sieť, sa po­tom ope­rá­to­rom zní­žia nák­la­dy.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter