Predané! Deutsche Telekom získa zvyšný podiel v ST za 900 mil. eur

Ne­mec­ký te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Deutsche Te­le­kom ov­lád­ne 100 % v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom, a. s. (ST). Vlá­da na mi­mo­riad­nom za­sad­nu­tí v uto­rok schvá­li­la pre­daj 49-per­cen­tné­ho po­die­lu štá­tu v ST ma­jo­rit­né­mu ak­cio­ná­ro­vi. Ako po ro­ko­va­ní vlá­dy in­for­mo­val mi­nis­ter fi­nan­cií a za­stu­pu­jú­ci mi­nis­ter hos­po­dár­stva Pe­ter Ka­ži­mír, ne­mec­ká fir­ma za­pla­tí za zvyš­ný po­diel v ST 900 mil. eur. Z to­ho 100 mil. eur bu­de via­za­ných na oso­bit­nom úč­te pre prí­pad­né súd­ne spo­ry. Pred­sta­vi­te­lia Deutsche Te­le­ko­mu hneď v uto­rok aj pod­pí­sa­li zmlu­vu s pred­sta­vi­teľ­mi štá­tu. "Má­me to za se­bou," skon­šta­to­val Ka­ži­mír.

Obe stra­ny sa zá­ro­veň do­hod­li na vy­pla­te­ní di­vi­dend za vý­sled­ky hos­po­dá­re­nia v mi­nu­lom ro­ku vo vý­ške 16 mil. eur. "Pod­mien­ky, kto­ré bu­dú jas­ne po­pí­sa­né v zmlu­ve, bu­dú v čo naj­skor­ších ho­di­nách zve­rej­ne­né. Upo­zor­ňu­jem, tá­to zmlu­va bu­de okam­ži­te, ako to bu­de tech­nic­ky mož­né, zve­rej­ne­ná, nie ako to bo­lo v mi­nu­los­ti," poz­na­me­nal Ka­ži­mír.

Ce­lý pre­vod pe­ňa­zí by sa mal pod­ľa mi­nis­tra us­ku­toč­niť v naj­bliž­ších dňoch. "Na na­mi spo­lu­zria­de­ný účet by mal Deutsche Te­le­kom za­pla­tiť 900 mi­lió­nov eur,"Ka­ži­mír tiež in­for­mo­val no­vi­ná­rov o vy­uži­tí vý­no­su z pre­da­ja ak­cií. "Potvr­dzu­jem, že ten­to vý­nos bu­de sme­ro­vať prio­rit­ne na oz­dra­ve­nie ve­rej­ných fi­na­ni­cí. To zna­me­ná na zní­že­nie ve­rej­né­ho dl­hu," po­ve­dal.

Opo­zí­cia však pre­daj ST kri­ti­zu­je. Ako sa zhod­li pred­sta­vi­te­lia strán Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta, OĽaNO a NO­VA, ce­na za štát­ny po­diel v te­le­ko­me je niž­šia, ako by vy­pro­du­ko­va­la me­dzi­ná­rod­ná sú­ťaž. Pod­ľa pred­se­du OĽaNO Igo­ra Ma­to­vi­ča sa pri pria­mych pre­da­joch stra­te­gic­ké­mu in­ves­to­ro­vi pre­dá­va­jú ak­cie za ce­nu o 15 až 50 % vy­ššiu ako sa ob­cho­du­jú na bur­ze. "Ce­na tak moh­la byť oko 1 mld. až 1,1 mld. eur," od­ha­dol Ma­to­vič. Pod­pred­se­da SaS Ľubo­mír Gal­ko ozna­čil pre­daj ak­cií ST za naj­väč­šiu pri­va­ti­zá­ciu vlá­dy Ro­ber­ta Fi­ca. "Vlá­da ok­la­ma­la ob­ča­nov - in­ves­to­rov, kto­rí si chce­li kú­piť ak­cie, a po­tom aj všet­kých os­tat­ných tým, že ne­vyh­lá­si­la me­dzi­ná­rod­nú sú­ťaž," do­dal Gal­ko.

Pred­se­da hnu­tia NO­VA Da­niel Lip­šic upo­zor­nil aj na 100 mil. eur z cel­ko­vej su­my, kto­ré vlá­da ne­dos­ta­ne, ale os­ta­nú bo­kom. "Je to pr­výk­rát v his­tó­rii, že za zlé ma­na­žér­ske roz­hod­nu­tia bu­dú pla­tiť da­ňo­ví pop­lat­ní­ci v po­do­be zní­že­nej ce­ny," skon­šta­to­val Lip­šic. Pod­ľa ne­ho bo­li vlá­da a Deutsche Te­le­kom vop­red do­hod­nu­tí. "Na­viac sme za­pla­ti­li za pri­va­ti­zač­né­ho po­rad­cu 700 tis. eur. Na­čo bol ten po­rad­ca?" spý­tal sa Lip­šic. Pod­ľa ne­ho iš­lo o fir­my, v kto­rých v mi­nu­los­ti pô­so­bil sú­čas­ný štát­ny ta­jom­ník mi­nis­ter­stva fi­nan­cií Va­zil Hu­dák. Po­rad­cov Lip­šic vy­zval, aby tých 700 tis. eur vrá­ti­li.

Stra­na Sieť za­se tvr­dí, že pri­va­ti­zá­ciou Slo­vak Te­le­ko­mu sa vlá­da vy­smie­va ľu­ďom. "Pri­va­ti­zu­je pre­miér, kto­rý vlas­tným vo­li­čom sľu­bo­val pres­ný opak. Na­vy­še, od čias me­čia­rov­skej pri­va­ti­zá­cie, ke­dy sa spo­loč­né ma­jet­ky roz­dá­va­li dob­rým pod­ni­ka­te­ľom me­čia­rov­com, je to pr­vá pri­va­ti­zá­cia, kto­rá sa ko­na­la bez akej­koľ­vek sú­ťa­že," skon­šta­to­val pred­se­da Sie­te Ra­dos­lav Pro­cház­ka. Pos­la­nec KDH Ján Hu­dac­ký si mys­lí, že vlá­da zme­nou pra­vi­diel poš­ko­di­la prá­va ob­ča­nov, kto­rí ma­li zá­ujem od­kú­piť ak­cie a za­vá­dza ich tvr­de­ním, že pre­da­jom cez bra­tis­lav­skú bur­zu by zís­ka­la len 750 mi­lió­nov eur. "Tá­to su­ma sa na jed­nej stra­ne ne­dá jed­noz­nač­ne potvr­diť, na dru­hej stra­ne je to len pred­pok­la­da­ný vý­nos pre štát," uvie­dol Hu­dac­ký.

Štát­ny po­diel v Slo­vak Te­le­ko­me sa mal pô­vod­ne pre­dá­vať pros­tred­níc­tvom ve­rej­nej po­nu­ky ak­cií. Štát sa však roz­ho­dol ne­pok­ra­čo­vať v pro­ce­se pre­da­ja po­die­lu cez bur­zy, pre­to­že dos­tal lep­šiu po­nu­ku, prá­ve od ma­jo­rit­né­ho ak­cio­ná­ra ST. Do­pyt na ka­pi­tá­lo­vých tr­hoch pri­tom pri ve­rej­nej po­nu­ke ak­cií vy­ge­ne­ro­val ce­nu na spod­nej hra­ni­ci po­nu­ko­vé­ho pás­ma, te­da 17,70 eura za ak­ciu. Za ce­lý pre­dá­va­ný po­diel by tak pre­da­jom cez bur­zu štát zin­ka­so­val 750 mil. eur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter