Telekom ako prvý operátor na Slovensku prináša hlasovú biometriu

Zá­kaz­ní­ci Te­le­ko­mu bu­dú môcť od 20. má­ja 2015 vy­uží­vať no­vú bez­plat­nú služ­bu Hla­so­vá bio­me­tria. Vďa­ka nej vy­ba­via svo­je po­žia­dav­ky na zá­kaz­níc­kych lin­kách Te­le­ko­mu rých­lo, po­hodl­ne a bez­peč­ne aj bez to­ho, aby si mu­se­li pa­mä­tať a uvá­dzať ove­ro­va­cie bez­peč­nos­tné kó­dy, ako nap­rík­lad PIN, PID ale­bo ID kód. Pos­ta­čí im vlast­ný hlas.

Hla­so­vá bio­me­tria pred­sta­vu­je je­di­neč­ný spô­sob ove­re­nia vo­la­jú­ce­ho na zá­kla­de po­rov­na­nia hla­su zá­kaz­ní­ka s je­ho hla­so­vým od­tlač­kom. Ten mô­že byť vy­tvo­re­ný len na zá­kla­de súh­la­su zá­kaz­ní­ka. Ok­rem to­ho, že si zá­kaz­ník vďa­ka hla­so­vej bio­met­rii už ne­mu­sí pa­mä­tať rôz­ne kó­dy a ove­re­nie hla­som mu ušet­rí čas, služ­ba má aj ďal­šie vý­ho­dy.

Jed­no­du­chý prís­tup k svo­jim služ­bám zís­ka zá­kaz­ník aj v prí­pa­de stra­ty te­le­fó­nu a pot­re­by za­blo­ko­vať SIM kar­tu - zá­kaz­níc­ka lin­ka ho spo­ľah­li­vo ove­rí aj pri vo­la­ní z aké­ho­koľ­vek iné­ho te­le­fón­ne­ho čís­la.

Hla­so­vá bio­me­tria tiež umož­ní de­le­go­vať op­ráv­ne­nia aj na iné oso­by a zá­kaz­ník sa tak (po pr­vot­nom jed­no­ra­zo­vom ove­re­ní pot­reb­ný­mi kód­mi) bu­de môcť ove­riť hla­som aj pri ad­mi­nis­tro­va­ní slu­žieb svo­jich blíz­kych.

O ak­ti­vá­ciu služ­by či­že o vy­tvo­re­nie hla­so­vé­ho od­tlač­ku mô­že zá­kaz­ník po­žia­dať na zá­kaz­níc­kej lin­ke Te­le­kom ale­bo v kto­rom­koľ­vek Te­le­kom cen­tre.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter