Predaj Slovak Telekomu môže byť podľa Moravčíka nevýhodný

Pre­daj Slo­vak Te­le­ko­mu vlá­dou Sme­ru mô­že byť pod­ľa pod­pred­se­du KDH Mi­lo­ša Mo­rav­čí­ka pre Slo­vá­kov ne­vý­hod­ný. Ako po­ve­dal Mo­rav­čík pre agen­tú­ru SI­TA, vlá­da sa ho to­tiž chys­tá pre­dať pod ce­nu. Upo­zor­nil, že su­ma, kto­rú má štát za pre­daj dru­hej po­lo­vi­ce pod­ni­ku zís­kať, má byť niž­šia ako tá, kto­rú dos­tal za pre­daj pr­vej po­lo­vi­ce v ro­ku 2000.

"Pred pät­nás­ti­mi rok­mi bo­la pri­tom tá­to fir­ma v ove­ľa hor­šej eko­no­mic­kej kon­dí­cii. Pos­ky­to­va­la hlav­ne pev­né lin­ky, kto­rých trh ne­mal veľ­mi kam rásť. Te­raz je to mo­der­ný pod­nik, kto­ré­ho tr­hy dy­na­mic­ky ras­tú," zdô­raz­nil pod­pred­se­da KDH.

Na­priek oz­dra­ve­niu Te­le­ko­mu chce pod­ľa Mo­rav­čí­ka vlá­da je­ho dru­hú po­lo­vi­cu pre­dať lac­nej­šie ako pr­vú. "Je to ako­by mal člo­vek dve sta­ré hr­dza­vé au­tá a jed­no pre­dal za 1 000 eur. Z dru­hé­ho za 15 ro­kov spra­vil krás­ne­ho fun­kčné­ho ve­te­rá­na a nás­led­ne ho pre­dal len za 900 eur. Kaž­dé­mu by bo­lo jas­né, že na dru­hom aute pre­ro­bil. Rov­na­ko na pre­da­ji dru­hej po­lo­vi­ce Te­le­ko­mu pre­ro­bí sú­čas­ná vlá­da a tiež všet­ci Slo­vá­ci. Je mož­né na­mie­tať, že s pr­vou po­lo­vi­cou pre­chá­dza­la aj ma­na­žér­ska kon­tro­la. Stá­le je však veľ­ký roz­diel, či ria­di­te sta­ré hr­dza­vé auto ale­bo na­leš­te­né­ho ve­te­rá­na," vy­hlá­sil.

Mo­rav­čík tiež upo­zor­nil, že pred pät­nás­ti­mi rok­mi ma­li na­vy­še pe­nia­ze vý­raz­ne vy­ššiu hod­no­tu ako te­raz. "Za jed­nu mi­liar­du eur sa vte­dy da­lo kú­piť to, čo te­raz za 1,7 mi­liar­dy eur. To je prib­liž­ne dvoj­ná­so­bok to­ho, čo pý­ta sú­čas­ná vlá­da," kon­šta­to­val s tým, že z pre­da­ja Te­le­ko­mu by tak moh­li mať Slo­vá­ci ove­ľa viac. Sta­či­lo by pod­ľa ne­ho pred je­ho pre­da­jom spra­viť po­ria­dok v di­vi­den­do­vej po­li­ti­ke. "Ak by to Smer chcel, tak by sa to po­da­ri­lo. V prí­pa­de Ene­lu vlá­da si­lu uká­za­la, v prí­pa­de Te­le­ko­mu však len ti­cho to­le­ru­je pre ob­ča­nov ne­vý­hod­né prak­ti­ky. Eš­te stá­le je čas prip­ra­viť pod­nik lep­šie na pre­daj a zís­kať vy­ššiu ce­nu v tran­spa­ren­tnej sú­ťa­ži. Všet­ko však nas­ved­ču­je to­mu, že vlá­da sa roz­hod­la inak a ľu­dia na to opäť dop­la­tia," do­dal.

Štát v sú­čas­nos­ti stá­le ro­ku­je o pre­da­ji 49-per­cen­tné­ho po­die­lu ak­cií spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom s ma­ter­skou fir­mou Deutsche Te­le­kom AG.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter