Priamy predaj akcií Slovak Telekomu je podľa FNM rozumné riešenie

Pria­my pre­daj zvyš­ných ak­cií Slo­vak Te­le­ko­mu je ro­zum­né a hos­po­dár­ne rie­še­nie, pre­to­že štát chce pre­dať čo naj­lep­šie. Uvied­la v sta­no­vis­ku Fon­du ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR (FNM) ho­vor­ky­ňa Mi­riam Žia­ko­vá. "Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR a Vlá­da SR up­red­nos­tňo­va­li pro­ces IPO, ale obdr­ža­li vý­raz­ne vy­ššiu po­nu­ku od Deutsche Te­le­kom, o kto­rej sa roz­hod­li ro­ko­vať," rea­go­va­la na stre­daj­šie vy­jad­re­nia zá­stup­cov stra­ny Slo­ven­ská ob­čian­ska koa­lí­cia (SKOK).

Pod­ľa Žia­ko­vej nik­to ne­mô­že spo­chyb­ňo­vať ce­nu vy­ge­ne­ro­va­nú v pro­ce­se IPO. "IPO bo­la sku­toč­ná sna­ha o tran­spa­rent­ný pro­ces pre­da­ja s cie­ľom do­siah­nu­tia čo naj­vyš­šie­ho vý­no­su. Žiad­ne ot­vá­ra­nie obá­lok, po­rad­co­via, zna­lec­ké po­sud­ky, iba do­pyt a po­nu­ka," do­da­la.

Pre­miér Ro­bert Fi­co by mal pod­ľa SKOK-u za­sta­viť pri­va­ti­zá­ciu Slo­vak Te­le­ko­mu. "Pos­tup akým vlá­da Ro­ber­ta Fi­ca prip­ra­vi­la pri­va­ti­zá­ciu Slo­vak Te­le­ko­mu je nie len net­ran­spa­rent­ný, ten naj­net­ran­spa­ren­tnej­ší mož­ný, ale zá­ro­veň je pre Slo­ven­sko aj ne­vý­hod­ný," po­ve­dal v stre­du na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii člen stra­ny SKOK Mar­tin Chren. Pod­ľa ne­ho zru­še­nie pre­da­ja cez bur­zu zna­me­ná naj­net­ran­spa­ren­tnej­šiu for­mu pri­va­ti­zá­cie, ale aj to, že vlá­da kla­ma­la. "Vlá­da Ro­ber­ta Fi­ca to­tiž sľu­bo­va­la, že vy­ko­ná tak­zva­ný dualtrack. Ok­rem to­ho, že bu­de ak­cie po­nú­kať na bur­ze, bu­de hľa­dať aj stra­te­gic­kých in­ves­to­rov. To­to sa však nes­ta­lo, stal sa pra­vý opak," poz­na­me­nal Chren.

Ako ďa­lej do­dal, stra­na SKOK má in­for­má­cie, že bo­li ďal­ší stra­te­gic­kí in­ves­to­ri, kto­rí sa chce­li dos­tať do da­ta­cen­tra k in­for­má­ciám o Slo­vak Te­le­ko­me, to im však pod­ľa Chre­na ne­bo­lo umož­ne­né. "Slo­vak Te­le­kom ne­do­vo­lil žiad­ne­mu iné­mu zá­ujem­co­vi, aby si mo­hol naš­tu­do­vať dá­ta o tej­to fir­me a aby mo­hol po­dať se­rióz­nu po­nu­ku," vy­hlá­sil. Slo­vak Te­le­kom má pod­ľa Chre­na v lik­vid­ných pros­tried­koch v ho­to­vos­ti tak­mer 650 mi­lió­nov eur. "To je ob­rov­ská su­ma pe­ňa­zí. Slo­vak Te­le­kom je vý­ni­moč­ný pod­nik. Má nu­lo­vý dlh a má na úč­toch zhru­ba 650 mi­lió­nov eur. To­to sú pe­nia­ze, na po­lo­vi­cu kto­rých má ná­rok Slo­ven­ská re­pub­li­ka, ale Deutsche Te­le­kom ako ak­cio­nár nás k nim nik­dy ne­pus­til," po­ve­dal Chren.

"Čo sa tý­ka sa­mot­né­ho sprá­va­nia sa Deutsche Te­le­kom v rám­ci Slo­vak Te­le­kom, a. s. a je­ho di­vi­den­do­vej po­li­ti­ky, je pot­reb­né pri­po­me­núť, že ta­ké­to sprá­va­nie sa spo­loč­nos­ti bo­lo umož­ne­né pri­va­ti­zá­ciou Slo­vak Te­le­ko­mu v ro­ku 2000, za vlá­dy Mi­ku­lá­ša Dzu­rin­du, kto­rá umož­ni­la Deutsche Te­le­ko­mu pl­nú kon­tro­lu nad spo­loč­nos­ťou vrá­ta­ne di­vi­den­do­vej po­li­ti­ky," uzav­re­la Žia­ko­vá.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter