Penetrácia mobilných SIM kariet dosiahla v marci 122,57 %

Pe­net­rá­cia mo­bil­ných slu­žieb do­siah­la v pr­vých troch me­sia­coch toh­to ro­ka 122,57 %, čím sa op­ro­ti pr­vé­mu štvrťro­ku 2014 zvý­ši­la o 2,79 per­cen­tuál­ne­ho bo­du. V pr­vom kvar­tá­li evi­do­va­li mo­bil­ní ope­rá­to­ri 6,668 mi­lió­na ka­riet, čo je me­dzi­roč­ný ná­rast o 152 ti­síc. Vy­plý­va to z úda­jov, kto­ré zve­rej­ni­li jed­not­li­ví ope­rá­to­ri. Oran­ge Slo­ven­sko k 31. mar­cu toh­to ro­ka za­zna­me­nal vo svo­jej sie­ti 2,854 mi­lió­na ak­tív­nych SIM ka­riet, čo je v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní ná­rast o 76 ti­síc. Slo­vak Te­le­kom pri poč­te 2,112 mi­lió­na ka­riet vy­ká­zal zní­že­nie o 46 ti­síc. Ope­rá­tor O2 Slo­va­kia me­dzi­roč­ne zvý­šil po­čet ka­riet o 122 ti­síc na 1,702 mi­lió­na.

Údaj o pe­net­rá­cii mo­bil­ných slu­žieb je vy­po­čí­ta­ný na zá­kla­de po­rov­na­teľ­nej me­to­di­ky, pod­ľa kto­rej sa za ak­tív­ne­ho zá­kaz­ní­ka po­va­žu­jú zá­kaz­ní­ci pred­pla­te­ných slu­žieb, kto­rí na svo­jej SIM kar­te za pos­led­né tri me­sia­ce us­ku­toč­ni­li naj­me­nej jed­nu ak­tív­nu ope­rá­ciu, spo­lu so zá­kaz­ník­mi vy­uží­va­jú­ci­mi pau­šál­ne služ­by. Zá­kla­dom pre vý­po­čet pe­net­rá­cie je po­čet oby­va­te­ľov SR na úrov­ni 5,44 mi­lió­na. 

Úda­je ope­rá­to­rov pri­tom za­hŕňa­jú cel­ko­vý po­čet klien­tov, vrá­ta­ne SIM ka­riet pou­ží­va­ných v tech­no­lo­gic­kých za­ria­de­niach, na pre­vádz­ku GSM brán, služ­by mo­bil­né­ho inter­ne­tu, te­le­me­triu, SIM kar­ty na pre­vádz­ku slu­žieb ces­tné­ho mý­ta, lo­ka­li­zač­né služ­by dop­rav­cov, alar­my, ka­me­ro­vé mo­ni­to­ro­va­cie sys­té­my a ďal­šie, pre­to ich nie je mož­né uviesť ako cel­ko­vý po­čet fy­zic­kých klien­tov mo­bil­ných ope­rá­to­rov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter