Antik spustil výrobu inteligentných meračov elektriny pre domácnosti

Sé­rio­vú vý­ro­bu in­te­li­gen­tných me­ra­čov ener­gií spus­ti­la slo­ven­ská spo­loč­nosť. Po bez­drô­to­vom spo­je­ní s TV set-top boxom zob­ra­zu­jú spot­re­bu elek­tri­ny, tep­lo­ty, vl­hkos­ti a in­ten­zi­tu os­vet­le­nia pria­mo na ob­ra­zov­ke. Umož­ňu­jú vy­tvo­riť tzv. in­te­li­gen­tnú do­mác­nosť, kto­rá zvy­šu­je kom­fort či do­má­cu bez­peč­nosť, ale do­ká­že po­ra­diť aj v ob­las­ti me­di­cí­ny ale­bo po­môcť se­nio­rom.

Slo­ven­ský vý­rob­ca hi-tech za­ria­de­ní pre te­le­ko­mu­ni­kač­ný prie­my­sel spus­til ten­to týž­deň sé­rio­vú vý­ro­bu pr­vých kom­po­nen­tov svoj­ho kon­cep­tu in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti v to­vár­ni v mes­te Šen­čen v pro­vin­cii Guan­gzhou. (FO­TO: zá­be­ry z vý­ro­by sú pod textom, ďal­šie na vy­žia­da­nie). Za­ria­de­nie na mo­ni­to­ring spot­re­by el. ener­gie, vl­hkos­ti, tep­lo­ty a in­ten­zi­ty os­vet­le­nia sa pri­pá­ja na prí­vod­ný ká­bel k spot­re­bi­ču ale­bo prí­vod do by­tu a bez­drô­to­vo za­sie­la úda­je do TV set-top boxu. Tam sa uk­la­da­jú v za­bez­pe­če­nej zó­ne. Ďal­ší­mi pro­duk­tmi vo vý­ro­be sú de­tek­tor dy­mu, sní­mač po­hy­bu a in­te­li­gen­tná zá­suv­ka. Štart pre­da­ja na Slo­ven­sku sa pred­pok­la­dá v prie­be­hu let­ných me­sia­cov, už dnes sa mô­žu zá­ujem­co­via o tes­to­va­nie prih­lá­siť na smar­tho­me@antik.sk.

„Antik Ener­gy Mo­ni­tor umož­ňu­je jed­no­du­ché sle­do­va­nie okam­ži­tej spot­re­by, čo sa ho­dí nap­rík­lad na otes­to­va­nie, čo je naj­väč­ším žrú­tom ener­gie v by­te či do­me. K dis­po­zí­cii je aj po­rov­na­nie s prie­mer­ný­mi ano­ny­mi­zo­va­ný­mi hod­no­ta­mi iných klien­tov. Pou­ží­va­teľ mô­že po pri­po­je­ní mo­ni­to­ra na ká­bel kon­krét­ne­ho spot­re­bi­ča a zbe­re dát po ur­či­tom ča­se po­rov­nať svo­je nák­la­dy s po­dob­ný­mi spot­re­bič­mi v da­ta­bá­ze," ho­vo­rí Igor Kol­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ANTIK Te­le­com. Ener­gy Mo­ni­tor je len pr­vý vý­ro­bok z tých, kto­ré v sé­rii in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti ANTIK prip­ra­vu­je. Všet­ky spá­ja mož­nosť vy­užiť TV ob­ra­zov­ku a smart za­ria­de­nia na ich ov­lá­da­nie a vzá­jom­nú inter­ak­ciu me­dzi ni­mi pri ov­lá­da­ní do­má­cich spot­re­bi­čov.

Kon­cept in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti za­hŕňa kom­po­nen­ty z ob­las­ti ús­por ener­gií, ria­de­nia do­mác­nos­ti, me­di­cín­ske­ho po­ra­den­stva, do­má­cej bez­peč­nos­ti aj po­mo­ci se­nio­rom. Za­ria­de­nia sú pri­pá­ja­né na štan­dar­di­zo­va­nej frek­ven­cii 868 MHz na set-top box Antik umies­tne­ný v do­mác­nos­ti, kto­rý je dopl­ne­ný prá­ve pri­jí­ma­čom USB tej­to frek­ven­cie. Vo vý­rob­nom plá­ne je naj­bliž­šie prip­ra­vo­va­ná aj in­te­li­gen­tná zá­suv­ka, čo je me­rač spot­re­by či tep­lo­ty in­teg­ro­va­ný v elek­tric­kej zá­suv­ke ov­lá­da­nej na di­aľ­ku cez inter­net, a in­te­li­gen­tná vá­ha s me­di­cín­skym po­ra­den­stvom, dopl­ne­ná sní­ma­čom bioelek­tric­kých im­pul­zov.

antik.jpg

antik2.jpg  

antik4.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter