Deutsche Telekom údajne ponúka za akcie ST 900 mil. eur

Deutsche Te­le­kom po­nú­ka slo­ven­skej vlá­de 900 mil. eur za zvyš­ný po­diel ak­cií v Slo­vak Te­le­ko­me (ST). Uvied­la to agen­tú­ra Bloom­berg s od­vo­la­ním sa na tri zdro­je blíz­ke ro­ko­va­niam. Ro­ko­va­nia vlá­dy s ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom ST sa pod­ľa Bloom­ber­gu chýlia ku kon­cu a vý­sle­dok mô­že byť zná­my už v stre­du. Vlá­da vte­dy za­sa­dá na vý­jaz­do­vom ro­ko­va­ní v Špa­čin­ciach.

Štát­ny 49-per­cent­ný po­diel v Slo­vak Te­le­ko­me sa mal pô­vod­ne pre­dá­vať pros­tred­níc­tvom ve­rej­nej po­nu­ky ak­cií. Mi­nis­ter fi­nan­cií Pe­ter Ka­ži­mír však mi­nu­lý týž­deň uvie­dol, že štát ne­bu­de pok­ra­čo­vať v pro­ce­se pre­da­ja po­die­lu cez bur­zy, pre­to­že dos­tal lep­šiu po­nu­ku od ne­me­no­va­né­ho stra­te­gic­ké­ho in­ves­to­ra. Do­pyt na ka­pi­tá­lo­vých tr­hoch pri­tom pri ve­rej­nej po­nu­ke ak­cií vy­ge­ne­ro­val ce­nu na spod­nej hra­ni­ci po­nu­ko­vé­ho pás­ma, te­da 17,70 eura za ak­ciu. Za ce­lý pre­dá­va­ný po­diel by tak pre­da­jom cez bur­zu štát zin­ka­so­val 750 mil. eur.

Agen­tú­ry Bloom­berg a Reu­ters vzá­pä­tí in­for­mo­va­li, že zá­ujem­com o kú­pu štát­ne­ho po­die­lu v ST má byť jej ma­jo­rit­ný vlas­tník Deutsche Te­le­kom. Ne­mec­ká fir­ma od­miet­la tie­to sprá­vy ko­men­to­vať a ne­vy­jad­ri­la sa ani k ak­tuál­nym in­for­má­ciám o vý­ške po­nu­ky.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter