SLSP vráti peniaze klientom, ktorí chceli kúpiť akcie Slovak Telekomu

Klien­ti, kto­rí si za­da­li ob­jed­náv­ku na ná­kup ak­cií spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST) v po­boč­kách Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne, dos­ta­nú pe­nia­ze späť.

„Klien­ti, kto­rí si v po­boč­kách Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne za­da­li ob­jed­náv­ky na ná­kup ak­cií, sa o svo­je pe­nia­ze ne­mu­sia obá­vať. Ban­ka tie­to fi­nan­čné pros­tried­ky už uvoľ­ni­la a ľu­dia si ich mô­žu vy­be­rať zo svo­jich úč­tov pros­tred­níc­tvom ban­ko­ma­tov ale­bo osob­ne vo všet­kých po­boč­kách Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne. Ot­vo­re­nie, ve­de­nie a nás­led­ne aj zru­še­nie úč­tu, na kto­rý vlo­ži­li pe­nia­ze, je bez pop­lat­ku. Zá­ujem­com o kú­pu ak­cií tak nev­znik­nú žiad­ne vý­dav­ky," in­for­mo­va­la ho­vor­ky­ňa Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne (SLSP) Mar­ta Ces­na­ko­vá.

Štát­ny 49-per­cent­ný po­diel v Slo­vak Te­le­ko­me sa mal pô­vod­ne pre­dá­vať pros­tred­níc­tvom ve­rej­nej po­nu­ky ak­cií. Mi­nis­ter fi­nan­cií Pe­ter Ka­ži­mír však vo štvr­tok uvie­dol, že štát ne­bu­de pok­ra­čo­vať v pro­ce­se pre­da­ja po­die­lu cez bur­zy, pre­to­že dos­tal lep­šiu po­nu­ku od ne­me­no­va­né­ho stra­te­gic­ké­ho in­ves­to­ra. Do­pyt na ka­pi­tá­lo­vých tr­hoch pri­tom pri ve­rej­nej po­nu­ke ak­cií vy­ge­ne­ro­val ce­nu na spod­nej hra­ni­ci po­nu­ko­vé­ho pás­ma, te­da 17,70 eura za ak­ciu. Za ce­lý pre­dá­va­ný po­diel by tak pre­da­jom cez bur­zu štát zin­ka­so­val 750 mil. eur. Štvr­tko­vé roz­hod­nu­tie vlá­dy však zna­me­ná aj to, že k ak­ciám Te­le­ko­mu sa ne­dos­ta­nú ani ma­lí in­di­vi­duál­ni in­ves­to­ri. Tým v pro­ce­se ve­rej­nej po­nu­ky ak­cií bo­lo vy­čle­ne­ných 10 % po­nú­ka­ných ak­cií, do ur­či­té­ho ob­je­mu aj so zľa­vou.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter