UPC testuje v Česku celosvetovú roamingovú sieť Wi-Fi. Pre vlastných klientov bude zadarmo.

Od 15. ap­rí­la do kon­ca má­ja sa us­ku­toč­ní pi­lot­ný test no­vej ve­rej­nej Wi-Free od UPC v Pl­zni. Zú­čas­tní sa v ňom viac ako 10-ti­síc pou­ží­va­te­ľov.

Jed­ným z hlav­ných cie­ľov UPC bo­lo vy­bu­do­vať ce­los­ve­to­vú bez­drô­to­vú sieť. Pred ro­kom spo­loč­nosť ozná­mi­la, že sa chys­tá pos­ta­viť ob­rov­skú roa­min­go­vú sieť Wi-Fi z rou­te­rov svo­jich klien­tov, ku kto­rej bu­dú mať bez­plat­ný prís­tup všet­ci pou­ží­va­te­lia v Čes­kej re­pub­li­ke. Dnes už pre­bie­ha jej tes­to­va­nie a v prie­be­hu ro­ka by sa ma­la roz­ší­riť na ce­lú kra­ji­nu.

Wi-Free je je­di­neč­ná služ­ba, kto­rá umož­ní pri­po­je­nie na Wi-Fi nap­rík­lad na náv­šte­ve u va­šich ka­ma­rá­tov, zná­mych ale­bo in­de v do­sa­hu UPC Wi-Free mo­de­mov. Va­še mo­bil­né za­ria­de­nie vy­uži­je od­de­le­nú sieť Wi-Fi. Sta­čí sa raz prih­lá­siť pod uni­kát­nym lo­gi­nom a hes­lom a Wi-Free vás auto­ma­tic­ky pri­po­jí vždy, keď bu­de sieť v do­sa­hu," opí­sal prin­cíp zdie­ľa­nej sie­te Wi-Fi Jan Ko­hout, ria­di­teľ seg­men­to­vé­ho mar­ke­tin­gu UPC.

mapa_pokryti_upc.jpg

Na rou­te­roch klien­tov UPC te­da bež­ia dve ne­zá­vis­lé sie­te. Pr­vá je inter­ná sieť s pri­vát­ny­mi prih­la­so­va­cí­mi údaj­mi a dru­há exter­ná sieť s ve­rej­ným prís­tu­pom, kto­rá do­ká­že na­raz ob­slú­žiť až päť pri­po­je­ných za­ria­de­ní, ale jej rých­losť je ob­me­dze­ná na 10/2 Mb/s.

Zdroj: upc.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter