O2 plánuje na Slovensku poskytovať fixné služby

Blesk_an_O2 bude pouzivat.jpg O2 Czech Re­pub­lic za­lo­ži­lo Or­ga­ni­zač­nú zlož­ku, kto­rá sa za­me­ria na pos­ky­to­va­nie fixných slu­žieb na Slo­ven­sku. Por­tfó­lio fixných slu­žieb chce no­vá spo­loč­nosť dopl­niť aj o hla­so­vé mo­bil­né služ­by ope­rá­to­ra O2 na Slo­ven­sku. No­vú spo­loč­nosť po­mô­žu vy­bu­do­vať ma­na­žé­ri od­chá­dza­jú­ci zo spo­loč­nos­ti Be­nes­tra.

Služ­by Or­ga­ni­zač­nej zlož­ky bu­dú za­me­ra­né na fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov od veľ­kých kor­po­rá­cií až po drob­ných pod­ni­ka­te­ľov, pri­čom tie bu­dú dopl­ne­né aj o hla­so­vé mo­bil­né služ­by z por­tfó­lia ope­rá­to­ra O2 Slo­va­kia. Spo­loč­nosť by ma­la byť za­pí­sa­ná do ob­chod­né­ho re­gis­tra v naj­bliž­ších dňoch.

No­vá spo­loč­nosť bu­de na pos­ky­to­va­nie slu­žieb vy­uží­vať aj bez­drô­to­vú tech­no­ló­giu na ne­dáv­no zís­ka­nej frek­ven­cii v pás­me 3,7 GHz. Sa­moz­rej­mos­ťou bu­de roz­ši­ro­va­nie op­tic­kých met­ro­po­lit­ných sie­tí v Bra­tis­la­ve a vo väč­ších mes­tách v rám­ci ce­lé­ho Slo­ven­ska. Vy­uži­tie pro­duk­to­vé­ho por­tfó­lia O2 Czech Re­pub­lic umož­ní pos­ky­to­va­nie jed­not­ných slu­žieb pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov v Čes­ku aj na Slo­ven­sku.

No­vú spo­loč­nosť bu­de od 1. jú­na z po­zí­cie Coun­try Ma­na­ge­ra bu­do­vať Sta­nis­lav Mol­čan. Rov­na­ko od uve­de­né­ho dá­tu­mu bu­de mať na sta­ros­ti tech­nic­kú strán­ku pro­jek­tu Ju­raj Eliáš, stra­té­giu a pro­duk­ty za­stre­ší Ju­raj Ďurov a za fi­nan­cie bu­de zod­po­ved­ný Ma­rek Kot­tman. O2 CZ za­stu­pu­je v Or­ga­ni­zač­nej zlož­ke Vít Šubert, Ria­di­teľ di­ví­zie fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov.

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter