Príjem satelitnej televízie zlacnie od konca marca

Štart hyb­rid­nej sa­te­lit­nej te­le­ví­zie oh­lá­sil ANTIK Te­le­com na ko­niec mar­ca. Bez­plat­né tes­to­va­cie vy­sie­la­nie z dru­ži­ce Eutel­sat 16 si bu­dú môcť di­vá­ci na­la­diť už v naj­bliž­šom ča­se. Ok­rem veľ­ké­ho po­die­lu HD prog­ra­mov bu­de po­nu­ka ob­sa­ho­vať aj te­le­víz­ny ar­chív, mo­bil­nú TV a ďal­šie inter­ak­tív­ne služ­by.

Ope­rá­tor oča­ká­va naj­viac klien­tov v Ro­din­nom ba­lí­ku, kto­rý bu­de stáť 8,80 eura a po­núk­ne viac ako 50 ka­ná­lov, Vstup­ný ba­lík s naj­me­nej 18 ka­nál­mi aj prís­tu­pom na ar­chív bu­de dos­tup­ný za 0,99 eura me­sač­ne. Ak­ti­vač­né ba­lí­ky bu­dú už od za­čiat­ku dos­tup­né v ši­ro­kej sie­ti par­tne­rov po ce­lom Slo­ven­sku ale­bo on-li­ne na webe pos­ky­to­va­te­ľa.

Po­nu­ka Anti­ku je ur­če­ná aj exis­tu­jú­cim klien­tom bez­drô­to­vé­ho inter­ne­tu v ro­din­ných do­moch, kto­rí ju zís­ka­jú ako sú­časť ba­lí­ka trip­le-play bez­plat­ne - v rám­ci pla­te­nia sú­čas­né­ho pau­šá­lu.

ANTIK Te­le­com bu­de vy­sie­lať svo­je prog­ra­my štan­dar­dom DVB-S2 kó­do­va­ne pros­tred­níc­tvom dru­ži­ce Eutel­sat 16 na po­lo­he 16 stup­ňov vý­chod­ne, len nie­koľ­ko stup­ňov od ob­ľú­be­nej po­zí­cie 19,2E. To umož­ní klien­tom pa­ra­lel­ne pou­ží­vať pla­te­né služ­by Anti­ku a zá­ro­veň stov­ky bez­plat­ných prog­ra­mov z dru­žíc As­tra a Eutel­sat len pri mi­ni­mál­nych nák­la­doch na no­vé za­ria­de­nia.

Prog­ra­my zo sa­te­li­tu sú v štan­dar­dnom roz­lí­še­ní s dá­to­vým to­kom 2 Mb/s a v HD roz­lí­še­ní 6 Mb/s. Ok­rem to­ho sú v služ­be za­hr­nu­té aj de­siat­ky TV sta­níc cez inter­net, roz­siah­ly TV ar­chív, nah­rá­va­nie, inter­net v TV, me­diál­ny preh­rá­vač a ďal­šie služ­by, zná­me už klien­tom ANTIK SmartTVBoxu.

Prog­ra­my Anti­ku mož­no sle­do­vať s po­mo­cou štan­dar­dné­ho sa­te­lit­né­ho set-top boxu ale­bo aj so sa­mos­tat­nou kar­tou, kto­rú klient s po­mo­cou tzv. mo­du­lu CAM pou­ži­je vo svo­jom te­le­ví­zo­re ale­bo boxe s pod­po­rou štan­dar­du DVB-S2. V tes­to­va­cej pre­vádz­ke bu­de ur­či­té množ­stvo prog­ra­mov vy­sie­la­né ne­kó­do­va­ne, či­že ich bu­de mož­né sle­do­vať aj bez de­kó­do­va­cej kar­ty. Dis­tri­bú­cia za­ria­de­ní bu­de pre­bie­hať po ce­lom úze­mí Slo­ven­ska cez veľ­ké pre­daj­né sie­te, ne­zá­vis­lých pre­daj­cov aj inter­net. Re­gis­trá­cia sa us­ku­toč­ňu­je na strán­ke www.anti­ksat.sk ale­bo cez call-cen­trum na čís­le 055 30 12345.

Zdroj: ANTIK Telecom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter